Деликешева Динара  Насипуловна

Деликешева Динара Насипуловна

Техника ғылымдарының магистрі

Лектор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: d.delikesheva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2019 ж. – қазіргі уақытта: «Мұнай Инженериясы» кафедрасының лекторы, Қ. Тұрысов атындағы, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ.

2017-2019 жж.. : «Мұнай Инженериясы» кафедрасының инженері, Қ. Тұрысов атындағы, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ.

2013-2016 жж.: "Машина жасау факультеті" деканының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Орал қ.

2013-2016 жж.: "Мұнай-газ ісі және машина жасау технологиясы" кафедрасының аға оқытушысы, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Орал қ.

2012-2013 жж.: «Тестілеу және мониторинг бөлімінің» эксперті, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Орал қ.

2010-2012 жж.: "ТехПроект" ЖШС инженері, Уфа қ., Башқұртстан, РФ.

Ғылыми жобалар

2018 ж. – қазіргі уақытта: "Бұрғылау ерітінділерінің көрсеткіштерін Автоматты өлшеуге арналған құрылғылардың конструктивтік және технологиялық параметрлерін әзірлеу» «2018/AP05133363» тақырыбы бойынша ғылыми қызметкер және жобаның жауапты орындаушысы, Satbayev University.

Жарияланымдар

1. Деликешева Д.Н. Тау жыныстарын бұзушы аспаптарда жуу сұйықтығының қозғалысын зерттеу әдістемелеріне шолу. Труды Международных Сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова» - Алматы, 2017 г. – С.237-239

2. Хоменко В.Л., Байбоз А.Р., Деликешева Д.Н. и др. Классификация бурового твердосплавного инструмента / Горный журнал Казахстана Научно-технический и производственный журнал №11 (151) 2017 г.  С: 31 -39. (ISSN 2227-4766) г. Алматы

3. Sudakov, А., Dreus, A., Ratov, B., Delikesheva, D. Theoretical bases of isolation technology for swallowing horizons using thermoplastic materials / News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. ISSN 2224-5278. Volume 2, Number 428 (2018), 72 – 80

4. M. T. Biletsky, B. T. Ratov, A. А. Kozhevnykov, A. R. Baiboz, D. N. Delikesheva. Updating the theoretic model of rock destruction in the course of drilling. N e w s of the National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan Series Of Geology And Technical Sciences. ISSN 2224-5278. Volume 2, number 428 (2018), 63 – 71. Udc 622.2.433

5. Деликешева Д.Н., Сыздыков А.Х. Современное состояние и перспективы измерения реологических параметров бурового раствора  / Международная научно-практическая конференция «Global science AND Innovations 2018» С: 108-112. ISBN 978-601-275-874-0, г.Астана, 2018 г.

6. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: Разработка конструктивных и технологических параметров устройства для автоматического измерения показателей буровых растворов (промежуточный 2018 г., № AP05133363) грантовое финансирование научных исследований на 2018-2020 гг. № Гос.Рег. 0118рк00150

7. M. Biletsky, A. Syzdykov, D. Delikesheva The Method of Measuring the Rheological Parameters of Drilling Fluids / IV International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time" February 13-15, 2019. P: 87-94 Sapporo (Japan)

8. Билецкий М.Т., Сыздыков А.Х., Деликешева Д.Н. и др. Исследование и разработка устройства для автоматического мониторинга содержания шлама в восходящем потоке бурового раствора // Нефть и газ № 2 (110)  2019 г.  С: 89-99. (ISSN 1562-2932) г. Алматы

9. Деликешева Д.Н., Сыздыков А.Х.  Современное состояние автоматизированного мониторинга параметров бурового раствора. Труды Международных Сатпаевских чтений - Алматы, 2019 г.

10. Biletskiy M.T.,  Ratov B.T.,  Syzdykov A.Kh., Delikesheva D.N. Express Method for measuring the drilling muds rheological parameters / / 19th International multidisciplinary scientific geoconference (Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining / Issue 1.2) / ISBN 978-619-7408-77-5. ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593 / SGEM 2019/1.2 Volume 19, Issue 1.2 (2019), рр: 861 – 868. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073671743&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6945a3eea31e8408b13ccfd981292886&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857204049436%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

11. Сыздыков А.Х., Деликешева Д.Н. Автоматическое измерение реологических параметров бурового раствора. Горный журнал Казахстана Научно-технический и производственный журнал №9 (173) 2019 г.  С: 15 -18. г. Алматы, ISSN 2227-4766

12. Билецкий M. T., Ратов Б. T., Деликешева Д. H. Разработка устройства для автоматического измерения плотности бурового раствора // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2019. – № 7. – С. 140–148. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-07-0-140-148.

Білімі

2016- 2019 жж.: 6D070800- «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша Докторантура (PhD). Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті.

2010-2012 жж.: "Технологиялық машиналар және жабдықтар"мамандығы бойынша магистрлік бағдарлама. Мамандандыру: Мұнай және газ өндіру үшін машиналар мен жабдықтарды жобалау және пайдалану. Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университеті. Уфа қ., Башқұртстан, РФ.

2006-2010 гг.: Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан Аграрлық-Технологиялық Университеті. Мамандық: «Технологиялық машиналар және жабдықтар» (Бакалавр), Орал, Қазақстан.