Идрисова Тунык Кайратовна

Идрисова Тунык Кайратовна

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Кіші ғылыми қызметкер

Сәтбаев Университеті холдингінің ғылыми қызметкерлері

Физика-техникалық институты

Email: t.idrissova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰЗТУ, "Физика-техникалық институты" ЖШС 2011 жылдан инженер қызметінде жұмыс істеп бастады. 

Қазіргі уақытта "Физика-техникалық институты" ЖШС, ғарыш сәулелері физикасы зертханасында кіші ғылыми қызметкер міндетін атқарады. Кең атмосфералық нөсерлер келуінің кеңістіктік-уақыттық корреляциясын және әлсіз әсерлесетін Ғаламның қара материясындағы үміткер бөлшектерді іздеу бойынша зерттеу жұмыстарына "2015-2017 жж Жоғары энергиялы, ғарыш сәулелері физикасын және олардың Қазақстан Республикасында тәжірибедегі қолданылуын дамыту" жобасы аясында қатысты.

Білімі

2010 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физика-техникалық факультетін "Ядролық физика" мамандығы бойынша тәмамдады, 2012 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физика-техникалық факультетінің магистратурасына түсіп, "Ғарыш сәулелерінің әсерлесулеріндегі аномалды оқиғаларды зерттеу" тақырыбында диссертациясын қорғап шықты. 2019 жылдан бастап Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰЗТУ 8D05301 "Қолданбалы және инженерлі физика" мамандығы бойынша докторантурада білімін алуын бастады

Ғылыми жобалар

2018-2020 жж "Тянь-шань биік таулы ғылыми станциясында ғарыш сәулелерінің физика, астрофизикасы бойынша перспективті іргелі зерттеулер" бағдарламасының "ФТИ" ЖШС негізіндегі міндеттерін орындауға қатысты

Жарияланымдар

1. Садыков Т.Х., Покровский Н.С., Застрожнова Н.Н., Таутаев Е.М., Жамауова Т.К. Изучение коэффициента неупругости во взаимодействиях космических частиц с мишенью при энергиях больше 1013эВ. // Известия НАН РК сер. физ-мат, 2014. - С. 113 -115. Садыков Т.Х., Покровский Н.С., Застрожнова Н.Н., Таутаев Е.М., Жамауова Т.К. Изучение угловых  распределений во взаимодействиях космических частиц с плотной мишенью и сравнение с данными большого адронного коллайдера. // Известия НАН РК сер. физ-мат, 2014. -  С. 122 -124. 2. T.Kh. Sadykov, O.A. Novolodskaya, E.M. Tautaev, T.K Zhamauova, M.K Zhunusbekov, Study of Cosmic-Ray Energy Spectrum during Solar Weather Disturbance, 33RD INTERNATIONAL COSMIC RAY CONFERENCE, RIO DE JANEIRO 2013 THE ASTROPARTICLE PHYSICS CONFERENCE, 0618, 2-9 July 2013 3. Жамауова Т.К., Таутаев  Е.М., Садыков Т.Х., Исследование парных образований струй при взаимодействий космических частиц. Вестник КазНАЕН №1/2013, стр.73-75. 4. Таутаев Е.М., Жамауова Т.К. Садыков Т.Х. Исследование аномальных событий на комплексной установке, расположенной на высоте 3340 метров над уровнем моря. Международная научная конференция, посвященная 75-летию академика НАН РК Абдильдина М.М., КазНУ им.аль-Фараби, тезис/доклад, 15-16 марта 2013 г.

5. M Nassurlla, T Kh Sadykov, BA Iskakov, YM Tautayev, K Tastanova, MB Khabargeldina, AI Zhumabayev, AD Beisenova, A Haungs, OA Novolodskaya, T Idrisova, NM Salikhov, Creation of integrated system for registration radio emissions from high-energy extensive air showers at an altitude 3340 meters above sea level - 2019/9/23, Eurasian Journal of Physics and Functional Materials - Том 3, Номер 3, Стр.226-232

6. M Nassurlla, T Kh Sadykov, BA Iskakov, YM Tautayev, K Tastanova, MB Khabargeldina, AI Zhumabayev, AD Beisenova, A Haungs, OA Novolodskaya, T Idrisova, NM Salikhov, Investigation of radio-emission from extensive air shower at high mountain cosmic ray station at an altitude of 3340 m above sea level, 2019/9/23, Eurasian Journal of Physics and Functional Materials - Том 3, Номер 3 , Стр. 233-241