Имансакипова Ботакоз Бекетовна

Имансакипова Ботакоз Бекетовна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: b.imansakipova@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

«Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, PhD докторы, тау-кен инженер-маркшейдері, 15 жылдан астам еңбек тәжірибесі бар оқытушы. ҚР Тау-кен ғылымдары ұлттық академиясының академигі, көптеген ғылыми жобалардың жетекшісі және орындаушысы, 40-тан астам ғылыми жұмыстардың, сонымен қатар 2 монографияның авторы. Satbayev University жанындағы «Геодезия» және «Тау-кен ісі» мамандықтары бойынша философия (PhD) докторы диссертациялық кеңесінің ғылыми хатшысы. Қазақстан Маркшейдерлері одағының, Геодезистердің халықаралық федерациясының мүшесі. Б.Б. Имансакипованың жетекшілігімен Қазақстан Республикасының ірі тау-кен кәсіпорындарымен, сонымен қатар «BI-Group» корпорациясымен бірлесе жүргізілген бірнеше ғылыми жобалар және шартты қызмет көрсету жұмыстарының жетекшісі. 

Білімі

1. 1998-2003 жж. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Тау-кен факультеті, күндізгі бөлім, маркшейдерлік іс мамандығы бойынша тау-кен инженер-маркшейдер біліктілігі, үздік диплом № ЖБ 0053740 

2. 2004-2006 жж. Қ. Рысқұлбеков атындағы Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, Геодезия және картография мамандығы бойынша магистр академиялық дәрежесі, № МТБ 0013155, 

3. 2011-2014 жж. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Тау-кен факультеті, күндізгі бөлім, 6D071100-Геодезия мамандығы бойынша философия (PhD) докторы ғылыми дәрежесі, № 0000937

Ғылыми жобалар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мемлекеттік гранттары бойынша

1. 1059/ГФ4 "Инновациялық маркшейдерлік, топографиялық-геодезиялық және аэроғарыштық технологиялар негізінде геомеханикалық мониторингті сүйемелдеумен әлсіз аймақтардағы пайдалы қазбаларды әзірлеу" - бас ғылыми қызметкер;

2. AP05131789 "Топографиялық-геодезиялық және аэроғарыштық әдістерді қолдана отырып, жоғары агломерациялық жүктеме жағдайында техногендік тәуекелдерді басқарудың геоақпараттық жүйесі" - ғылыми жетекші;

3. AP08053410 "Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу үшін тау жыныстары массивінің жай-күйін болжау мен бағалаудың инновациялық әдістерін жасау" - жетекші ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

1. Имансакипова Б.Б., Чернов А.В., Кидирбаев Б.И., Какимжанов Е.Х. Повышение эффективности мониторинга земной поверхности на территории Анненского месторождения с использованием космической радарной интерферометрии (КРИ) – 2019. Москва, Маркшейдерия и недропользование

2. Б.Б.Имансакипова, А.В.Чернов, Е.Х.Какимжанов, Ж.Д.Байгурин. Повышение эффективности геоинформационных систем на основе использования технологий Big Data (Большие данные). Сборник трудов международной научно-практической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0» – Алматы: КазНИТУ, 2019. – С.132-135 (конференция Ракишева)

3. Имансакипова Б.Б., Чернов А.В., Кидирбаев Б.И., Мустафин М.Г. Повышение эффективности оценки паводковой ситуации с использованием данных радарной интерферометрии и ГИС-технологий – Международный форум маркшейдеров (г.Караганда)

4. Kidirbaev BI, Kakimzhanov E.Kh., Imansakipova NB, Kosnikov VA. Specialized geographic information system for managing technological risks during the construction and operation of ground and underground structures. Mining Journal of Kazakhstan №2

5. Е.А. Сдвижкова, К.В. Кравченко,  Б.Б. Имансакипова, Г.С.Шакиева. Повышение эффективности комбинированного метода ранжирования участков трассы метро по степени проблемности // Горный журнал Казахстана, №8, 2020, - С.18-25   http://minmag.kz/ru/archive_dates/2020/?lang=ru_RU

6. Б.Б.Имансакипова, П.А.Московчук, Г.С.Шакиева, Б.Кидирбаев. Ранжирование участков трассы метро по степени проблемности на основе комбинированного метода оценки факторов риска и их уровней // Горный журнал Казахстана, №5-6, 2020  http://minmag.kz/ru/archive_dates/2020/?lang=ru_RU

7. B.B.Imansakipova, O.O.Sdvyzhkova, Sh.K.Aitkazinova, K.Z.Isabayev, G.Shakieva. The combined method for assessing risk factors in underground construction // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 3 http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1844-2020/contens-3-2020/5337-the-combined-method-for-assessing-risk-factors-in-underground-construction 

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Пайдалы қазбаларды игеру кезінде жер бетінің құлау қаупін болжау және кеңістік-уақытша оқшаулау

2. Тау-кен массивінің жай-күйі мен қасиеттерін сейсмика-акустикалық әдістермен зерттеу