Имансакипова Нургул Бекетовна

Имансакипова Нургул Бекетовна

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясы кафедрасы

Email: n.imansakipova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Имансакипова Нургул Бекетовна – PhD доктор, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ «Мұнай ісі» кафедрасының аға оқытушысы. 1999 жылы Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ды «Газ және мұнай құбырлары мен газ және мұнай қоймаларын жобалау, салу және пайдалану» мамандығы бойынша бітірді.

Оқуды бітіргеннен кейін болашағы зор жас маман ретінде «Мұнай және газ кен орындарының машиналары мен жабдықтары» кафедрасында қалып, 1999 жылы ҚазҰТУ-да ғылыми қызметкер, кейін оқытушы, аға оқытушы болып жұмыс істей бастады.

ҚазҰТЗУ-да жұмыс істеген жылдары «Газ және мұнай құбырлары мен газ және мұнай қоймаларын жобалау, салу және пайдалану» кафедрасын құруға белсене қатысты, зертханалық база құруға және ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамытуға қатысты. мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік негіздері.

2002-2005 жж Мұнай және газ институты директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.

Нургул Бекетовна – газ және мұнай құбырлары мен газ және мұнай қоймаларын жобалау, салу және пайдалану саласындағы жетекші маман. Пәндерді оқиды және практикалық жұмыс жүргізеді: Газ және мұнай қоймаларын жобалау және пайдалану; Газ және мұнай құбырларын жобалау және пайдалану; Мұнай-газ құрылымдарын жобалау және пайдалану; Сорғы және компрессорлық станциялар; Сорғы және компрессорлық станцияларды пайдалану. Магистранттар мен PhD докторанттарға ғылыми жетекшілік жасайды. Хирш индексі Имансакипова Н.Б. Scopus деректер базасы бойынша – 1, 2 патенттің авторы.

Нургул Бекетовна 1059/GF4 «Инновациялық маркшейдерлік, топографиялық-геодезиялық және аэроғарыштық технологиялар негізінде геомеханикалық мониторингпен сүйемелдеумен әлсіреген аймақтардағы минералдық ресурстарды игеру» жобасын жүзеге асыруға қатысты, оның нәтижелері Scopus деректер базасына енгізілген журналдарда жарияланды. және ҚР ҚКСОН ұсынған, сонымен қатар кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады (2021).

Қазіргі уақытта «Қолданылатын негізгі желдеткіштердің аэродинамикасы мен дизайнын жақсарту арқылы шахталық желдетудің қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыру» жобасының ғылыми қызметкері.

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-да жұмыс істеп жүргенде Имансакипова Н.Б. «Магистральдық желілер және инфрақұрылым» мамандығын ашуға, мамандық бойынша оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді дамытуға белсенді қатысты. Жоғары білікті маман ретінде оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сараптаумен, магистратураға түсушілерге арналған тест сұрақтарын әзірлеумен РУМС-пен айналысады.

Жоғары білікті мамандарды даярлаудағы адал еңбегі үшін Имансакипова Н.Б. бірнеше рет ҚазҰТЗУ-дың Құрмет грамотасымен (2021 ж.), Энергетика министрлігінің Алғыс хатымен (2023 ж.) марапатталған.

Имансакипова Н.Б. қызмет еткен жылдар ішінде өзін жоғары деңгейлі маман, білікті маман және жас ұрпаққа тамаша тәлімгер ретінде көрсете білді. Өз жұмысына адал көзқарасы үшін университет ұжымы мен студенттері арасында беделге ие.

Білімі

1994-1999 Ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Мұнай факультеті, күндізгі бөлім, Инженер-механик, "газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау, салу және пайдалану"мамандығы бойынша,

1999-2001 Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Мұнай факультеті, "Мұнай-газ ісі" күндізгі бөлімі академиялық дәрежесі магистр

2016-2019 Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Тау-кен факультеті, күндізгі бөлім 6D070800 – "Мұнай-газ ісі"мамандығы бойынша PhD докторы

Жарияланымдар

Aitkazinova Sh.ImansakipovaN, D.Babets, D. Klymenko Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 2022, (6) (41.

Imansakipova N., Spitsyn A.A., Chernov A.V., Kidirbaev B.I. Scientific-and-methodical framework for identification of weakened zones of ground surface above ore deposits(articleGornyi Zhurnal 2019, № 9 (2266), PP. 63-66, ISSN 0017-2278

Imansakipova N., Irgibaev T. I., Samigullin G. H. System of the oil pumping stations’ equipment protection from hydraulic loads (article). News of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of geology and technical sciences, №3(435) May – June 2019,PP.128-135, ISSN 2224-5278.

Имансакипова Н.Б., . .

Имансакипова Н.Б., Кидирбаев Б.И.Какимжанов Е.Х.Косников В.А.Специализированная геоинформационная система управления техногенными рисками при строительстве и эксплуатации наземных и подземных сооруженийГорный журнал Казахстана, Алматы, 2019, №2 - С. 36-41, 2227-4766

Имансакипова Н.Б.Экспертный риск-анализ состояния участков магистрального нефтепровода и их ранжирование по степени проблемностиГорный журнал Казахстана, Алматы, 2019, №10 (174) - С. 37-41, 2227-4766

Имансакипова Н.Б., Иргибаев Т.И. Научно-методические основы оценки влияния поверхностных эффектов на процесс образования и устойчивости газовоздушных скоплений в магистральных нефтепроводах. Вестник КазНИТУ, Алматы, 2019, №5 (135) - С. 315-320, ISSN 1680-9211.

Имансакипова Н.Б.Самигуллин Г.Х.Моделирование волн давления при возникновении гидроудара в нефтепроводеМеждународная конференция «Высокие технологии и инновации в науке», Сентябрь 2018, Санкт-Петербург, С.77-82, 978-5-6041437-4-2

Имансакипова Н.Б., Иргибаев Т.И., Бакешева А.Т. Влияние процессов образования газовоздушных скоплений на эффективность работы нефтепровода. Международная научная  конференция «Инновационные технологии –ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК», Алматы, 2019, КазНИТУ, С. 427-430, ISBN 978-601-323-145-7.

Имансакипова Н.Б.Самигуллин Г.Х.Савельев Д.В.Оценка эксплуатационных рисков магистральных нефтепроводовМеждународная научная конференция «Наука, исследования, практика», Апрель 2019, Санкт-Петербург, С.123-126, 978-5-9500836-9-3

Имансакипова Н.Б. Математическая модель неустановившегося течения жидкости в рельефном трубопроводе. IV Международная научно - практическая конференция «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий», 23-25 октября 2019, г. Ванкувер (Канада), С.376-383, ISBN 978-601-7496-26-5.

Сдвижкова Е.А., Имансакипова Н.Б., Бек А.А. Влияния ультразвуковой активизации хвостов обогощения на прочностные и реологические свойства твердеющих смесей. «» 18 марта 2022г. 29-34 стр.Алматы. ISBN 978-601-323-277-5.  

Патенттер:

Имансакипова Н.Б; Исабаев К. Ж; Имансакипова Б.Б; Кидирбаев Б; Шәкиева Г.С. «».

Имансакипова Н.Б; Исабаев К. Ж; Имансакипова Б.Б; Кидирбаев Б; Шәкиева Г.С. «». Евразийскаяпатентная организация Евразийское патентное ведомство