Кембаев Мақсат Кенжебекұлы

Кембаев Мақсат Кенжебекұлы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасы

Email: m.kembayev@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Ғылыми – педагогикалық сала бойынша жалпы стажы: 4 жыл. Мамандық бойынша жалпы: 9 жыл.

2017 жылдың тамыз айынан 2018 жылдың мамыр айына дейін «Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау» кафедрасының лекторы.

2018 жылдан бастап қазіргі уақытта «Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау» кафедрасының сениор-лекторы.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы –PhD Докторы.

Публикациялары (соның ішінде нөлдік емес импакт – факторы бар журналдар), ғылыми еңбектері, ғылыми жаңалықтар (соңғы 3 жылда): 25 публикация, оның ішінде 6 нөлдік емес импакт – факторы бар журналдарда. 2 монографияның тең авторы.

- Қаратай Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі Институтының "2018-2019 жылдың үздік оқытушысы" грамотасымен марапатталды. - Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-нің "Ғылым күніне және академик Қ. И. Сәтпаевтың 115 жылдығына орай жемісті және адал еңбегі үшін" грамотасымен марапатталды. - Қ. И. Сәтбаев атындағы ГҒИ "Қазақстан Республикасының геология ғылымына қосқан үлесі үшін" грамотасымен марапатталды - 2008-2010 ж. "Академик Шахмардан Есенов атындағы шәкіртақысының иегері.

2021 жылы университеттің ғылыми өміріне белсенді қатысқаны және дамуына қосқан үлесі үшін К. И. Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ университетінің басшылығынан алғыс хат алды.  Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындары қауымдастығының "Үздік педагог" төсбелгісімен марапатталған (2021).

Білімі

2007 жылдан 2011 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті, Бакалавр, күндізгі. 050706 «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау», ЖБ-Б № 0227192

2011 жылдан 2013 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті, магистратура, күндізгі. 6М070600 «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау», техника ғылымдарының магистрі, ЖООК-М №0032149

2013 жылдан 2016 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университеті, докторантура, күндізгі. 6D070600 «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау», PhD Докторы. ҒД № 0001985

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысуы:

Ғылыми қызметкер, «Қазақстанның кен шикізатының ресурстық базасын дамыту және жаңа көздерін әзірлеу үшін жер қойнауын кешенді геологиялық зерттеу»;

Ғылыми қызметкер, Қаржыландыру көзі:ЖШС «KAZMineralsAktogay», «Ақтоғай кенорны шегінде мыс-порфир кенденуінің минералдық құрамының өзгеруіне жарылымдық тектониканың әсері»;

Ғылыми қызметкер, «Қазақстанның эндогенді сирек металдар кенорындарының кенді бақылау факторларын 3D форматта зерттеу және олардың әлеуетті ресурстарын бағалау»;

Кіші ғылыми қызметкер, «Қондыбай кенорнын бағалау жұмыстарын жаңарту (Қостанай облысы), кендердің заттай құрамын зерттеу, технологиялық сынамаларды іріктеу»;

Кіші ғылыми қызметкер, «Шоққарағай кенорнының іздеу-бағалау жұмыстары (Көкшетау обл.), кендердің заттық құрамын зерттеу, өнеркәсіптік кен денелерін бөлу, P1 және P2 санаттары бойынша сирек кездесетін кенденуді бағалау».

Жарияланымдар

M. Sh. Omirserikov, M.K. Kembayev, L. D. Issayeva, K. Sh.Dyussembayeva, E. Slaby, S.K. Assubayeva (2016) Mineralogy and structural model of the weathering crust of Kundybay deposit (North Kazakhstan) News of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.Series of geology and technical sciences 

A. Baibatsha, E. Mamanov, M. Kembayev (2019) Prospects of Remote Sensing for the Prediction of Mineral Deposits in Kazakhstan THE ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES (CAJG) Sousse, Tunisia

M.Sh.Omirserikov, N.I. Stepanenko, L. D. Issayeva, S.K.Assubayeva, K.S. Togizov, M.K.Kembayev (2017) Исследования редкометалльного месторождения Баян на базе ГИС-технологии и прогнозная оценка его дополнительных ресурсов на промышленные руды News of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.Series of geology and technical sciences 

L. Issayeva, S.Assubayeva, M.Kembayev, K. Togizov (2019) The formation of a geoinformation system and creation of a digital model of Syrymbet rare-metal deposit (North Kazakhstan) International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM Science and technologies in Geology, Exploration and Mining Albena, Bulgaria.

L.D. Issayeva, S.K. Assubayeva, M.K. Kembayev, K.S. Togizov (2020) Digital model of tantalum-niobium Sarybulak deposit (North Kazakhstan) International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM Science and technologies in Geology, Exploration and Mining. Albena, Bulgaria.

L.D. Issayeva, S.K. Assubayeva, M.K. Kembayev, K.S. Togizov, Kh. Asan (2020) Thermodynamic model of the rare metal deposit Syrymbet (North Kazakhstan) International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM Science and technologies in Geology, Exploration and Mining. Albena, Bulgaria.

М.Ш.Омирсериков, Л.Д. Исаева, С.К. Асубаева, К.С. Тогизов, М.К. Кембаев (2018) Петрофизическая модель Сырымбетского рудного поля Вестник КБТУ.

М.Ш.Омирсериков, Л.Д. Исаева, С.К. Асубаева, М.К. Кембаев, К.С. Тогизов (2018) Роль трехмерных моделей месторождения и термодинамических условий его формирования при выделении и оценке ресурсов перспективных участков Вестник КазНИТУ.

Омирсериков М.Ш.,Исаева Л.Д.,Дюсембаева К.Ш.,Кембаев М.К.,Асубаева С.К. (2016) Редкие земли в коре выветривания месторождения Кундыбай (Северный Казахстан) Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева.

Е.Е.Ермұханбетов, М.К.Кембаев (2020) Вещественный состав вмещающих пород и коренных руд на месторождении Верхний Иргиз Международная конференция «Сатпаевские чтения – 2020» Секция – «Научные исследования и инновации в геологоразведке – ключ к эффективному восполнению минерально – сырьевой базы РК» Онлайн формат.

K. Togizov L. Issayeva, S.Assubayeva, M. Kembayev (2019). THE FORMATION OF A GEOINFORMATION SYSTEM AND CREATION OF A DIGITAL MODEL OF SYRYMBET RARE-METAL DEPOSIT (NORTH KAZAKHSTAN). International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM Science and technologies in Geology, Exploration and Mining

Murat Omirserikov, Kulyash Dyussembayeva, Lyudmila Isayeva, Maksat Kembayev, Saltanat Assubayeva (2012). Forms of occurrence of rare earth elements in the weathering crust of Kundybay deposit (North Kazakhstan). International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management. Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM)

МШ Омирсериков, ЛД Исаева, СК Асубаева, МК Кембаев (2015). Изучение особенности литологического строения участка Талайрык. Наука в современном информационном обществе

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

ГАЖ технологиясы негізінде сирек металдар кен орындарын зерттеу және оның өндірістік рудаларға арналған қосымша ресурстарын болжамды бағалау