Керімқұлова Айгүл Жадрақызы

Керімқұлова Айгүл Жадрақызы

Химия ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: a.kerimkulova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

1996 жылдан бастап Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да алғашқы ғылыми стажер, 2021 жылдан бастап химия және биохимиялық инженерия кафедрасының қауымдастырылған профессоры болып еңбек жолын бастады. Химия және биохимиялық инженерия кафедрасының жұмыс оқу жоспарлары мен каталогтарын дайындауға жауапты.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Республикалық оқу-әдістемелік (ОӘК) кеңесінің мұнай химиясы білім беру бағдарламалары тобы бойынша мүшесі; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 5В0600-Химия мамандығы бойынша дипломдық жұмыстарды қорғау жөніндегі Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы (2020 ж.) KAZSEE сыртқы сарапшысы

Физикалық және коллоидтық химия, полимерлер физикасы және химиясы саласындағы маман, 30 жылдан астам еңбек өтілі бар оқытушы, ғылыми қызметкер. Оның көптеген халықаралық семинарлар мен тағылымдамаларға қатысқаны туралы сертификаттары бар, сонымен қатар импакт-факторы нөлдік емес ғылыми журналдарда жарияланымдары бар. Әр жылдар ішінде ол М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу химиялық-технологиялық институтында, «Мұнай химиясы және мұнай өңдеу» курсында (Мәскеу, 2015 ж.), И.М. Ресей мемлекеттік университетінде біліктілігін арттыру мақсатында ғылыми-педагогикалық тағылымдамадан өтті. Губкин бағдарламасы бойынша «Мұнай мен газды өңдеудегі инновациялық әдістер мен технологиялар. Мұнай-газ университетінде инновациялық оқыту технологиялары» (Мәскеу, 2016 ж.). Сәтбаев университетінің профессорлық-оқытушылар құрамы мен қызметкерлеріне арналған оқыту семинарларына қатысты (2018 жылғы 7-9 тамыз, 8-12 қаңтар 2019 ж.); («ӨРЛЕУ» БАҰО ҚР БҒМ, 2019 ж.).

Сертификаттары: «Білім берудегі менеджмент: білім беру бағдарламасының өмірлік циклін басқару» тақырыбы бойынша 90 сағаттық біліктілікті арттыру тағылымдамасынан өткені туралы сертификат. 17.05.2023-31.05.2023 «Білім берудегі менеджмент: студентке бағдарланған оқыту» тақырыбы бойынша 90 сағаттық біліктілікті арттыру тәжірибесін аяқтағаны туралы сертификат. 06.11.2023-14.11.2023 ж

Мемлекеттік наградалар, көтермелеулер, грамоталар және т.б.: Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін Білім және Ғылым Министрінің Алғысымен, 2021 жыл, 8 желтоқсан, 21-1-7-01/000539Сәтбаев университетінің ғылымы мен білімін дамытуға қосқан үлесі үшін «Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ» КЕАҚ Ректорлар кеңесі мен Ғылыми кеңесінің шешімімен медальмен марапатталды, №0085 куәлік. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Мұнай және газ-химия өнімдерін өндірушілер мен тұтынушылар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің Алғыс хатымен марапатталды, Нұр-Сұлтан, 2021 ж.

Білімі

Е.Ә.Бөкетов атындағы ҚарМУ (1994), Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ химия факультеті, аспирантура (2008)

Жарияланымдар

50-ден астам ғылыми еңбектердің, соның ішінде. Scopus-3 және Web of Science – 3 мәліметтер базасында индекстелген (Q1,Q2,Q3)

Nermin Meriç, Nevin Arslan, Cezmi Kayan, Khadichakhan Rafikova, Alexey Zazybin, Aygul Kerimkulova, Murat Aydemir. Catalysts for the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Various Ketones from [3-[(2S)-2-[(diphenylphosphanyl)oxy]-3-phenoxypropyl]-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride] and [Ru(η6 -arene)(μ-Cl)Cl]2, Ir(η5 -C5M-5)(μ-Cl)Cl]2 or [Rh(μ-Cl)(cod)]2. Inorganica Chimica Acta Volume 492, 24 June 2019, Pages 108-118. SJR =0.4, CiteScore-3,9, 2022; Q2, Percentile 75% (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.04.016 ISSN 0020-1693

K. Rafikova, N. E.Binbay, N.Meriç Aygul Kerimkulova , A. Zazybin, V. Binbay, V. Okumus, C. Kayan, U. Isik, N. Arslan, M. Aydemir. Biological assays and theoretical density functional theory calculations of Rh(I), Ir(III), and Ru(II) complexes of chiral phosphinite ligand. ApplOrganometal Chem. 2020, V.34, №1, P 1-11. (IF=3.259, SJR=0.51, Q2), CiteScore-3,9, 2022; Percentile 73%(Scopus). https://doi.org/10.1002/aoc.5658 ISSN 0268-2605

Sana Kabdrakhmanova, Kadiran Aryp, Esbol Shaimardan, Elvira Kanat, Bagadat Selenova , Kantai Nurgamit, Aigul Kerimkulova, Aigul Amitova, Aida Maussumbayeva. Acid modification of clays from the Kalzhat, Orta Tentek deposits and study their physical-chemical properties. Materials today: Proceedings. Available online 5 May 2023. SJR 2022: 0.445 Q2, CiteScore-3.2, 2022, Percentile 42 %(Scopus). https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.04.427

С.Б.Рыспаева., А.Ж.Керимкулова., Ш.С.Ислам., С.З.Наурызова., М.А. Кожайсакова. Глубокие эвтектические растворители в качестве новых ингибиторов осаждения. № 3  (2022): ИЗВЕСТИЯ НАН РК. СЕРИЯ ХИМИЧЕСКИХ НАУК. С. 156-166 DOI: https://doi.org/10.32014/2518-1491.126  

Sholpan ISLAM., Khadichan Rafikova., Salimat Ryspaeva., Aigul Kerimkulova., Madina Kozhaisakova. Extraction of sulfur compounds from motor fuel with deep eutectic solvents. № 4 (2022): ИЗВЕСТИЯ НАН РК. СЕРИЯ ХИМИЧЕСКИХ НАУК. C.37-45. DOI: https://doi.org/10.32014/2518-1491.132

сондай-ақ, 2 оқу әдістемесі, бірлескен авторлар:

Селенова Б.С. Керимкулова А.Ж.,  Ароматты көмірсутектер өндіру технологиясы. Оқу құралы ҚР БҒМ РОӘК-нің М.Әуезов атындағы ОҚМУ-і жанындағы кәсіптік білім, бастапқы әскери дайындық бойынша мүғалімдерді даярлау, химиялық инженерия мен процестер және мәдени-тынығу жұмысы бағыты бойынша ОӘС-ның «Оқу-әдістемелік секция баспаға ұсынған» белгісімен (грифімен) баспаға ұсынған. Алматы: ИП «Ашикбаева» - 2020. 123 бет ISBN 978-601-323-204-1;

 б) Rafikova Kh.S., Kerimkulova A.Zh. Chemotology of fuels and lubricants. Recommended for publication as a textbook by Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan with the sign «Republican Educational-Methodic Council» by South Kazakhstan Government University named after M.Auezov, on a speciality «5В072100-Chemical technology of organic substances». Textbook for students of chemical and engineering specialities.-Almaty: -2019.-100р ISBN 978-601-323-140-