Керимжанова Мәншук  Фазылқызы

Керимжанова Мәншук Фазылқызы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Машина жасау кафедрасы

Email: m.kerimzhanova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

ҚазҰТЗУ-да 45 жылдан астам уақыт жұмыс істейді.Қ.и. Сатпаевтың "машина жасау технологиясы"кафедрасында инженер, ассистент, аға оқытушы, доцент, профессор қызметтерін атқарды.

Бакалавриат мамандықтары бойынша машина жасау және Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша ҚР МЖМБС әзірлеушілерінің бірі болып табылады. 100-ден астам ғылыми-әдістемелік жұмыстары бар.

Бірқатар негізгі және бейіндік пәндерді оқиды.

Білімі

В.И.Ленин атындағы қазақ политехникалық институты

Инженер-механик мамандығы 0501-Машина жасау технологиясы, металл кесу станоктары мен құралдары

Ғылыми жобалар

Жобалардың бас ғылыми қызметкері

2012-2014 – "Орталықтан тепкіш топырақ сорғысының жаңа дизайнын жасау"

2013-2015 - "Күшті тау жыныстарынан блоктарды өңдеуге арналған қуатты термотұрақты құралды әзірлеу "

2015-2017 - " Шар диірмендері жетегінің ауыр тиелген тісті берілістерінің тозуға төзімділігін арттырудың конструкторлық-технологиялық әдістерін әзірлеу"

Жарияланымдар

1. V.V.Povetkin, M.F.Kerimzhanova, M.Isametova. Assessment of dynamic parameters of heavy-duty gears., VIBROENGINEERING PROCEDIA. DEC 2016, VOL. 10., p. 46-51. ISSN 2345-0533. 

2. Поветкин В.В., Керимжанова М.Ф.,Букаева А.З. Совершенствование оборудования для транспортировки гидросмеси в обогатительном производстве. Горный информационно-аналитический бюллетень, №, 2018, с.161-169.

3. Разработка термодинамического бура для разрушения крепких горных пород. Международный сборник научных трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения» - Донецк, 2017. Выпуск 4(59) - 56-63 с.

4. Разработка способа и устройства для измельчения твердых материалов. Сборник трудов XXIV международной научно-технической конференции «Машиностроение и техносфера XXI века» - Донецк: МСМ, 2017. Т. 1. - 198-202 с.

5. Improvement of equipment for transport of slurry in mineral processing production. Povetkin V.V., Kerimzhanova M.F., Orlova Y.P.,  Bukayeva A.Z./

Mining informational and Analytical Bulletin ,  2018(6), с. 161-169

6. The comparative analysis of computer model operation of tooth gearing with evolvent gearing and Novikov’s gearing. Povetkin V.V., Bagitova S.Z., Kerimzhanova M.F.

 Tatybayev M.K., Bukayeva A.Z. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences   2019,       5(437), с. 34-45

7. High velocity thermal spraying tools used in technological processes and productions. Bukayeva A.Z. ,Povetkin V.V.,  Kerimzhanova M.F., Tatybayev M.K.

VIBROENGINEERING PROCEDIA. DEC 2016, VOL. 10., p. 474-479. ISSN 2345-0533.

8. The producton method of hihg pressure hydraulic cylinders. Aimukhanbet B.A., Povetkin V.V., Turdaliev A.T.,Kerimzhanova M.F., Tatybayev M.K.

Modern Applied Science, 2015, vol.9 (2), p.30-41