Кубекова Шолпан Накишбековна

Кубекова Шолпан Накишбековна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Кафедра меңгерушісі

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: s.kubekova@satbayev.111

H-index:
5

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

1997 жылдан бастап ғылыми-педагогикалық қызметпен айналысады. Әр жылдары НТП № 723 УГМ.09 «Көмірсутек және тау-кен металлургия саласы және оларға байланысты сервистік салаға арналған жаңа технологиялар» 3.1.2 бөлім «Тотыққан және қиынкіріккен түсті және асыл метал кендерін байыту процессіне арнап жаңа флотореагенттер мен флокулянттар синтездеу», 749.МОН ПЦФ 12.1 «Металды сурьма және олардың қосылыстарын түсті металлургия қалдықтары мен оның аралық өнімдерінен алудың жоғары тиімді, экологиялық таза жаңа технологиясын әзірлеу» жобаларына қатысты.

2015-2017 жылдары № 757.МОН.ГФ.15.РИПР.43 «Қазақстанның түсті метал кен қалдықтарынан силикофосфатты сорбциялық материалдар алу технологиясын жасау» ҒЗЖ-ның жетекшісі болды.

2018-2020 жылдары № BR05236302 «Өнеркәсіп өндірісінің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды құру саласындағы химиялық кластердің инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу» БМҚ-ның Бас ғылыми қызметкер болды.

Scopus h-index 5, 80-нен аса ғылыми жұмыстардың иесі. Олардың ішінде, Scopus, Web of Science мәліметтер базасына кіретін ғылыми мақалалар және әр түрлі халықаралық конференция тезистері, 2 оқу құралы, 2 патент, 3 ғылыми зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізу жәйлі акт кіреді.

Химиялық технология мамандықтары бойынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің мүшесі.

2019-шы жылы «Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰЗТУ-ға 85 жыл» мерейтойлық медалымен марапатталған.

Білімі

Техника ғылымдарының кандидаты (05.17.01 – бейорганикалық заттардың технологиясы)

Химиялық технология мамандығы бойынша доцент (05.17.00 – химиялық технология)

1990 - 1994

Қорқыт-ата атындағы Қызылорда педагогикалық институты,

Химия және биология мамандығы

Ғылыми жобалар

№BR05236302 БМҚ  ғылыми қызметкері «Өнеркәсіп өндірісінің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды құру саласындағы химиялық кластердің инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу» (2018-2020 жж.)

Жарияланымдар

1. Sholpan N. Kubekova, Viktoria I. Kapralova, Shamil A. Telkov. Silicophosphate sorption materials based on hogh-grade mill wastes / International Journal of Environmental & Science Education. - 2016, vol. 11, №12, Р.4985-4996; ISSN 13063065

2. Sholpan N. Kubekova, Viktoria I. Kapralova, Gulnur T. Ibraimoiva etc. Enrichment Wastes' Processing of Manganiferrous Ores with the Use of Mechanochemical Methods// International Journal of Environmental & Science Education. - 2016, vol.11, №.11, P. 4855-4869; ISSN 13063065;

3. Sholpan N. Kubekova, Gulnur T. Ibraimova, Viktoria I. Kapralova. Study of silicophosphate materials based on enrichment wastes // Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 52, 3, 2017. – Р.590-594. ISSN 13-14-7471 (print);

4. Aubakirov Y.A., Sassykova L.R., Tashmukhambetova Zh.Kh., Akhmetova F.Zh., Sendilvelan S., Sharipov K.O., Batyrbayeva A.A., Kubekova Sh.N. ect. Thermo-catalytic processing of polymer waste over catalysts on the basis of natural zeolite from the Tayzhuzgen field (KAZAKHSTAN) modified by Molybdenum // RJC. - Vol. 12, No. 4. – Р.1701 – 1709, October – December. – 2019 http://dx.doi.org/10.31788/RJC.2019.1245435 (ISSN: 0974-1496 | e-ISSN: 0976-0083, CODEN: RJCABP http://www.rasayanjournal.com);

5. Sassykova L.R., Sendilvelan S., Bhaskar K., Zhumakanova A.S., Aubakirov Y.A., Kubekova Sh.N. ect. Norms of emissions of harmful substances generated from vehicles in the different countries of the world // NEWS of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. – Almaty: NAS RK, 2019. – №2 (434), March – April. – Р.181-190. ISSN 2224-5278 https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.53;

6. Sassykova L.R., Sendilvelan S., Aubakirov Y.A., Tashmukhambetova Zh.Kh., Batyrbayeva A.A., Kubekova Sh.N ect. Metal block catalysts for complex cleaning of harmful emissions of transport and the industry // NEWS of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. – Almaty: NAS RK, 2019. – №4 (436), July – August. – Р.12-23. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.93.

7. Kapralova V.I., Kubekova Sh.N., Ibraimova G.T., Kussainova M.Zh., Raimbekova A.S., Sharipov K. Research of the possibility of the using of wastes enrichment of gold-containing ores in the process of receiving silicophosphate fertilizers by mechanochemical activation // NEWS of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology. – Almaty: NAS RK, 2019. – №1 (433), January – February. – Р.21-27. ISSN 2224-5286. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1491.3

8. T.V. Shakiyeva, L.R. Sassykova, U. N. Dzhatkambayeva, A.A. Khamlenko, N.K. Zhakirova, A.A. Batyrbayeva, R. N. Azhigulova, Sh. N. Kubekova, Zh. M. Zhaxibayeva, M. A. Kozhaisakova, L. A. Zhusupova, S. Sendilvelan and K. Bhaskar. Optimization of the oxidative cracking of fuel oil on catalysts obtained from Kazakhstan raw materials // RJC. - Vol. 14, No. 2. – Р.1065 – 1071, April – June. – 2021. http://rasayanjournal.co.in/admin/php/upload/3168_pdf.pdf

9. L.R. Sassykova, A.R. Sassykova , Sh. N. Kubekova , A.A. Batyrbayeva, R. N. Azhigulova, Zh. M. Zhaxibayeva, M. A. Kozhaisakova, L. A. Zhusupova, S. Sendilvelan and O.I. Ponomarenko. Hydrogenation of aromatic nitro compounds to amines on nickel and iron-containing catalysts // Rasayan J. Chem., 14(2), 1223-1229(2021)  http://rasayanjournal.co.in/admin/php/upload/3190_pdf.pdf

10. L.R. Sassykova, A.R. Sassykova, B.T. Dossumova, M. S. Ilmuratova, N. E. Maximov, A.Y. Yerzhanov, A.A. Batyrbayeva, A.T. Raiyssov, Sh. N. Kubekova, S. M. Bazilbayev and T. S. Abildin. Supported palladium catalysts for selective liquid-phase hydrogenation of aromatic nitro compounds // RJC, Vol.14, No.3, 2021. http://rasayanjournal.co.in/admin/php/upload/3263_pdf.pdf

11. Sholpan N.Kubekova, Victoria I.Kapralova, Gulnur T.Ibraimova, Ainur S.Raimbekova, Saulet K.Ydyrysheva. Mechanically activated silicon-phosphorus fertilisers based on the natural and anthropogenic raw materials of Kazakhstan, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Volume 162, March 2022, 110518, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110518

12. Ainur S. Raimbekova, Viktoria I.Kapralova, Angelina K. Popova, Sholpan N. Kubekova. The study of manganese phosphate materials based on enrichment wastes, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2022. Volume 57, Iss.1, https://dl.uctm.edu/journal/node/j2022-1/22_21-85p176-183.pdf

13. Ainur Raimbekova, Victoria Kapralova, Sholpan Kubekova. New anticorrosion materials based on wastes of mining enterprises of Kazakhstan // 5 th International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. Р.78-81. ISSN 2734-6935. https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Отандық шикізаттан сорбциялық-сүзгілік материалдар алу технологиясын жасау және қасиеттерін зерттеу