Кубекова Шолпан Накишбековна

Кубекова Шолпан Накишбековна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Химиялық және биологиялық технологиялар институты

Email: s.kubekova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2003 жылдан қазіргі уақытқа дейін Satbayev university қауымдастырылған профессоры. 2 оқу құралының, 80 ғылыми мақалалар және тезис баяндамаларының, оның ішінде нольдік емес импакт-факторлы журналдарда жарық көрген мақалалардың авторы. Дипломдық ғылыми жұмыстар мен жобалар, магистрлік диссертациялардың жетекшісі. Ғылыми-педагогикалық өтілі 24 жыл. "Нұр Отан" партиясының мүшесі.

Ғылыми жобалар

№BR05236302 БМҚ  ғылыми қызметкері «Өнеркәсіп өндірісінің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды құру саласындағы химиялық кластердің инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу» (2018-2020 жж.)

Жарияланымдар

1. Sholpan N. Kubekova, Viktoria I. Kapralova, Shamil A. Telkov. Silicophosphate sorption materials based on hogh-grade mill wastes / International Journal of Environmental & Science Education. - 2016, vol. 11, №12, Р.4985-4996; ISSN 13063065

2. Sholpan N. Kubekova, Viktoria I. Kapralova, Gulnur T. Ibraimoiva etc. Enrichment Wastes' Processing of Manganiferrous Ores with the Use of Mechanochemical Methods// International Journal of Environmental & Science Education. - 2016, vol.11, №.11, P. 4855-4869; ISSN 13063065;

3. Sholpan N. Kubekova, Gulnur T. Ibraimova, Viktoria I. Kapralova. Study of silicophosphate materials based on enrichment wastes // Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 52, 3, 2017. – Р.590-594. ISSN 13-14-7471 (print);

4. Aubakirov Y.A., Sassykova L.R., Tashmukhambetova Zh.Kh., Akhmetova F.Zh., Sendilvelan S., Sharipov K.O., Batyrbayeva A.A., Kubekova Sh.N. ect. Thermo-catalytic processing of polymer waste over catalysts on the basis of natural zeolite from the Tayzhuzgen field (KAZAKHSTAN) modified by Molybdenum // RJC. - Vol. 12, No. 4. – Р.1701 – 1709, October – December. – 2019 http://dx.doi.org/10.31788/RJC.2019.1245435 (ISSN: 0974-1496 | e-ISSN: 0976-0083, CODEN: RJCABP http://www.rasayanjournal.com);

5. Sassykova L.R., Sendilvelan S., Bhaskar K., Zhumakanova A.S., Aubakirov Y.A., Kubekova Sh.N. ect. Norms of emissions of harmful substances generated from vehicles in the different countries of the world // NEWS of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. – Almaty: NAS RK, 2019. – №2 (434), March – April. – Р.181-190. ISSN 2224-5278 https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.53;

6. Sassykova L.R., Sendilvelan S., Aubakirov Y.A., Tashmukhambetova Zh.Kh., Batyrbayeva A.A., Kubekova Sh.N ect. Metal block catalysts for complex cleaning of harmful emissions of transport and the industry // NEWS of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. – Almaty: NAS RK, 2019. – №4 (436), July – August. – Р.12-23. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.93.

Білім беру

Кандидат технических наук (05.17.01 – технология неорганических веществ), доцент по специальности химическая технология (05.17.00 – химическая технология)

1990 - 1994

Қорқыт-ата атындағы Қызылорда педагогикалық институты,

Химия және биология пәндері мұғалімі

Оқу бағдарламалары