Мырзахметов Бейбіт Әбікенұлы

Мырзахметов Бейбіт Әбікенұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Профессор

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Email: b.myrzakhmetov@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, техника ғылымдарының кандидаты, ЖАК (Жоғары аттестациялық комиссия) доценті

Инженер-механик, ғылыми-педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі 35 жылдан асатын құрметті оқытушы және ғалым. КСРО МК-нің ірі мемлекеттік ғылыми жобаларының орындалуына тікелей атсалысқан және осы соның нәтижесі бойынша КСРО ҚМ-нің Салалық сыйлығының лауреаты атанған. ҚР-ның Ұлттық тау-кен ғылым академиясының корреспондент-мүшесі. 2005–2016 жж. аралығында ҚазҰТУ-да «Мұнай және газ өндірісінің машиналары мен жабдықтары» кафедрасының меңгерушісі қызметінде болған. ҚР МЖМБС-ның (мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты) және бірнеше мамандықтың жұмысшы оқу жоспарының бірлескен авторы, 100-ден аса ғылыми еңбектің авторы, соның ішінде мамандық бойынша 7 оқу құралының және 30-дан аса өнертабысқа патент пен авторлық куәлік иесі. ҚазҰТУ-ның 2004 жылғы «Үздік оқытушысы». ҚазҰТУ-дың «Жылдың ең үздік өнертапқышы» атты конкурстардың жеңімпазы.

Саладағы өзекті мәселелерді шешуге бағытталған қолданбалы сипаттағы бірқатар ғылыми жобаның ғылыми жетекшісі. Силез техникалық университетінің (Польша) «Transport problems» атты ғылыми журналының редакция алқасының мүшесі. «Kazenergy» мұнай-газ және энергетикалық кешен ұйымдарының Қазақстандық ассоциациясының эксперттік кеңесінің мүшесі. «ҚазМұнайГаз» АҚ ТМГК (тәуелсіз мұнай-газ кешені) басқарма төрағасының Құрмет грамотасымен және «Құрметті мұнайшы» төсбелгісімен, сонымен қатар «ҚР-ның мұнай және газ өндірісінің дамуына қосқан үлесі үшін» және  «Айрықша еңбегі үшін» медальдарымен марапатталған.

Ғылыми жобалар

- №757.МОН.ГФ.15.ЭМ.1 «Разработка длинноходового   балансирного привода штанговых скважинных насосов на базе серийных станков-качалок» (на 2015-2017г.г.) жобасы бойынша ҒЗЖ Ғылыми жетекшісі.

- № AP05134561 «Разработка и коммерческое внедрение устройства по сбросу песка для штанговых винтовых систем при высоком пескопроявлении» ( на 2018-2020г.г.) жобасы бойынша ҒЗЖ Ғылыми жетекшісі.

- № AP05131363 «Исследование и разработка техники и технологии откачки продуктивных растворов при подземном скважинном выщелачивании с помощью комбинированных струйных насосных установок» ( на 2018-2020г.г.) жобасы бойынша ҒЗЖ Ғылыми жетекшісі.

- ИЦА магистралды құбыржолдарының ГПА КС технологиялық байқау бойынша және Бірыңғай техникалық политика мен Қоғамның инновационды-технологиялық дамуының Бағдарламасын жасау бойынша ғылыми топтың жетекшісі, «SAPA SOFTWARE»-мен контрактқа сәйкес (Тендер АО «Казтрансгаз», Лот №923944, 01.08.2019г. - 30.12. 2019г.).

Жарияланымдар

1. Мырзахметов Б.А., Савинкин В.В., Мацепура Е.А. Исследование причин отказов штанговых глубинных насосов и перспективы повышения их ресурса работы// Вестник КазНИТУ. №5, 2019г. С. 122-129.

2. Мырзахметов Б.А. Проблемы взаимодействия науки и производства в реализации инновационного развития промышленности республики Казахстан// Вестник КазНИТУ. №2, 2019г. С. 74-77.

3. Мырзахметов Б.А., Нуркас Ж.Б., Султабаев А., Токтамисова С.М. Противопесочные устройства для защиты скважинного насосного оборудования в условиях пескопроявления// Горный журнал Казахстана. № 10, 2019г. С. 25-29.

4. Б.А. Мырзахметов, А.Е. Султабаев, С.М. Токтамисова, Е.Б. Майкенов. Моделирование скважинной тандемной насосной установки для откачки урана при подземном скважинном выщелачивании// Сб.Тр.Межд.научно-практической конф. «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях индустрии 4.0» 14-15 марта 2019г. Том: 1. С.  421- 426.

5. Б.А. Мырзахметов, А.В. Сладковский, С.М. Токтамисова.  Испытательный стенд для проведения экспериментальных исследований комбинированной насосной установки// Горный журнал Казахстана. №4, 2019г. С. 21-23.

6. Б.А. Мырзахметов, Л.А. Крупник, А.Е. Султабаев, С.М. Токтамисова. Математическая модель работы струйного насоса в составе скважинной тандемной установки// ГИАБ© Научно-технический журнал, №8, 2019г. С. 123-135. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071029318&origin=AuthorNamesList&txGid=92385222466169189a8be1ac53a5b148

7. Мырзахметов Б.А., Крупник Л.А., Бейсенов Б.С., Токтамисова С.М. Безопасность труда в промышленности. №7, 2018. РФ. Выпуск 739. ISSN 0409-2961. С. 74-80.

8. Мырзахметов Б.А., Нуркас Ж.Б., Султабаев А., Калиев Б.З. Журнал «Oil&Gas (Russia)». №10, 2018г. С. 60-65.

9. Мырзахметов Б.А., Токтамисова С.М., Сарыбаев Е.Е., Майкенов Е.Б. Журнал «Промышленность Казахстана».   № 2 (103), 2018. С.80-83.

Білім беру

1. АлИИТ. Механикалық факультет. Тепловоздар жәнетепловозды шаруашылық, инженер-механик, диплом ЖБ-II № 0012827. 1976-1981 жж. Алматы қ.

2. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ. Мұнай факультеті. Мұнай және газ кәсіпшілігінің машиналары мен жабдықтары, диплом ЖБ №0068605. 2002-2004 жж. Алматы қ.

Оқу бағдарламалары