Өмірова Гүлзада Құбашевна

Өмірова Гүлзада Құбашевна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Геофизика және сейсмология кафедрасы

Email: g.umirova@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
3

Кәсіби өмірбаяны

Тау-кен инженер-геофизигі, 30 жыл еңбек тәжірибесі бар оқытушы. Геология және жер қойнауын қорғау саласы бойынша ғылыми жобалар жүргізеді. Қазақстан тәуелсіздігіне орай Сәтбаев университетінің грамотасымен марапатталған. Сәтбаев университетінің 85 жылына орай және Айрықша енбегі үшін екі медалі бар

Білімі

В. И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты 1985-1990 ж.ж. тау-кен инженері-геофизик

Каспий қоғамдық университеті 6N0706-Геология және барлау МПИ (магистратура) 2011-2013 ж. ж. техника ғылымдарының магистрі

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 6D070600 – "Геология және МПИ барлау", докторантура 2013-2016 ж.Ж. Ph.D докторы

Ғылыми жобалар

Геофизикалық зерттеулер саласында және игеріліп жатқан мұнай және газ кен орындарының жер қойнауының жай-күйін мониторингі бойынша жобаларды жүргізеді. Руда кен орындарын геофизикалық зерттеулермен іздеу нәтижелері бойынша бірқатар есептер жазылды. "Эксперименттік деректердің шектеулі көлемі жағдайында кен өндіру есептеулері негізінде Қазақстанның мұнай-газ аудандарының жер қойнауының жай-күйіне гравиметрлік мониторинг тапсырмаларын шешу үшін геоақпараттық жүйені әзірлеу" өзекті жобасын орындайды. Жауапты орындаушы А. Т. Нұрсейітова (канд.т-м. н.)

Докторанттардың ғылыми зерттеу тақырыптарының үлгі тізбесі:

1. Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығысындағы мұнай-газ кен орындары мысалында магниттік теллуриялық зондылаудың далалық жұмыстар және өңдеу әдістемесін жетілдіру

2. Геология-геофизикалық зерттеулер кешенінің деректері бойынша Жоңғар-Балқаш қатпарлы облысында мыс-порфир кендену аймақтарын анықтаудың ғылыми-практикалық аспектілері

3. Батыс Қазақстанның ұзақ уақыт игеріліп жатқан мұнай-газ кен орындары аумағындағы қауіпті табиғи-техногендік геологиялық процестерді гравиметриялық және деформациялық мониторингпен зерделеу

Жарияланымдар

1. Nazirova, A., Abdoldina, F., Dubovenko, Y., Umirova, G. Development of GIS subsystems for gravity monitoring data analysis of the subsoil conditions for oil and gas fields, 18th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied аspects, Geoinformatics 2019

2. Igibaev, U.A., Umirova, G.K. Possibility of NVSP for a qualitative assessment of fracture porosity in a carbonate massif Engineering and Mining Geophysics 2018 - 14th Conference and Exhibition

3. Jukebayev, M., Umirova, G., Marinenko, V. Results of using Kazakhstan high-precision electro-prospecting equipment for solving ore problems Engineering and Mining Geophysics 2018 - 14th Conference and Exhibition/ 2018

4. Umirova, G.K., Istekova, S.A., Modin, I.N. Results of magnetotelluric surveyon reference geophysical profiles of the Karaton-Sarkamys block in Kazakhstan. Russian Geology and Geophysics 59(1), с. 96-104

5. Jukebaev, M.I., D'Andrea, L., Umirova, G.K., Konakbayev, N.N. Vector IP surveys for generating regional targets for porphyrycopper exploration. New method of areal electrical geophysics. Engineering and Mining Geophysics 2018 - 14th Conference and Exhibition

6. Umirova, G.K., Istekova, S.A., Modin, I.N. Magnetotelluric soundings for estimating the oil- and-gas content of the Mesozoic complex in Western Kazakhstan. Moscow University Geology Bulletin. 71(5), с. 361-367

7. Umirova, G.K., Istekova, S.A., Modin, I.N. Geological interpretation of MT data in combination with GIS data and seismic surveys in caspian depression in Kazakhstan. 7th EAGE Saint Petersburg International Conference and Exhibition: Understanding the Harmony of the Earth's Resources Through Integration of Geosciences. с. 843-847

8. Nazirova, A., Abdoldina, F., Aymahanov, M., Umirova, G., Muhamedyev, R. An automated system for gravimetric monitoring of oil and gas deposits. Communications in Computer and Information Science

9. FN Abdoldina, AB Berlibayeva, GK Umirova. Data processing automation of geodynamic monitoring on an oil and gas field. Joint Release on Materials of the International Scientific Conference 

10. SA Istekova, GK Umirova. Characteristics of Seismic Data Used to Study the Reservoir of South Torgay Oil and Gas Basin. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering. 2014

11.  Умирова Г.К. , Исмаилова Г.А. , Исагали А.А. Использование инновационных технологий при интерпретации сейсмических данных 3D на примере акустической инверсии.. Журнал. Весник науки и образования 2020. № 9 (87).Часть 2. -С. 14-21

12. Наурызбаев А.М., Умирова Г.К., Berube Pierre. Перспективы использования инновационных технологий в Казахстане при проведении аэромагниторазведки. Журнал: E-SCIO. Издательство: Информационная Мордовия (Саранск). eISSN: 2658-6924. 2020. -11 стр

13. Сакаев А., Умирова Г.К., Berube Pierre. Методика определения подсчетных параметров на основе ГИС-данных на месторождении Акшабулак Центральный. Журнал: E-SCIO. Издательство: Информационная Мордовия (Саранск). eISSN: 2658-6924. 2020. - 15 с.

14. Толеугалиев З.Ж., Умирова Г.К., Berube Pierre. Создание геологической модели юрской продуктивной толщи месторождения Северные Бузачи с целью доразведки на основе комплексной интерпретации данных 3d сейсморазведки и ГИС. Журнал: E-SCIO. Издательство: Информационная Мордовия (Саранск). eISSN: 2658-6924. 2020. - 14 с.

15. On the Solution of the Gravity Direct Problem for a Prism with a Simulated Annealing Approach By F.N. AbdoldinaA.N. NazirovaY.I. Dubovenko and G.K. Umirova. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeomodel 2020, Sep 2020, Volume 2020, p.1 - 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202050014

16. Использование инновационных технологий при интерпретации сейсмических данных 3D на примере акустической инверсии. Умирова Г.К., Исмаилова Г.А., Исагали А.А. Вестник науки и образования 2020. № 9 (87).Часть 2 Москва. 2020

17. О решении прямой задачи гравиметрии для призмы методом имитации отжига. Ф.Н. Абдолдина, А.Б. Назирова*, Ю.И. Дубовенко, Г.К. Умирова. Материалы научно-практической конференции «Geomodel 2020» — Gelendzhik, Russia, September, 7-11, 2020

18. On the solution of the gravity direct problem for a sphere with a simulated annealing approach. Abdoldina, F.Nazirova, A.Dubovenko, Y.Umirova, G. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020, 2020-August (2.1), стр. 239–245

19. Solution of the gravity exploration direct problem by the simulated annealing method for data interpretation of gravity monitoring of the subsoil conditions. Abdoldina, F.N.Nazirova, A.B.Dubovenko, Y.I.Umirova, G.K. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2021, 1(445), стр. 13–21

20. Использование электроразведки МТЗ при выделении перспективных нефтенасыщенных зон, определении их физических и геометрических характеристик на примере месторождения Каражанбас Северный. А.Р.Өмірбаева, Г.К.Умирова, А.Б.Айтасов «Инженерная и рудная геофизика 2021» - Геленджик, Россия, 26 - 30 апреля 2021 г.

21. Основы рационального комплексирования методов геофизики для повышения их геологической эффективности при прогнозировании, поисках и дальнейшем изучении месторождений полиметаллов Центрального Казахстана. Н.Б. Жоныс, Д.Т. Зинединов, Г.К. Умирова. «Инженерная и рудная геофизика 2021» - Геленджик, Россия, 26 - 30 апреля 2021 г.

22. Уточнение характеристик продуктивных горизонтов в меловом и юрском комплексах месторождения Каражамбас с целью оценки фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения. Г.А. Артуров, Г.К. Умирова. «Инженерная и рудная геофизика 2021» - Геленджик, Россия, 26 - 30 апреля 2021 г.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Потенциалды докторлық ғылыми жобалардың индикативті тізімі:

1. Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығысындағы мұнай-газ кен орындары мысалында магниттік-теллуриялық зондылау мәліметтерін өңдеу және дала жұмыстарының әдістемесін жетілдіру.

2. Жоңғар-Балқаш қатпарлы аймағының порфирлі мыс минералдану аймақтарын барлаудың перспективалық объектілерін өңдеу, түсіндіру және модельдеу кезінде далалық геофизикалық зерттеулердің инновациялық технологияларын және High Tech бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану.

3. Геология-геофизикалық зерттеулер кешені бойынша Солтүстік-Батыс Балқаш өңіріндегі генезі гидротермалды-шөгінді алтын-сульфидті кен түзілістерінің аймақтарын анықтаудың ғылыми-практикалық аспектілері.

4. Батыс Қазақстандағы ұзақ мерзімді игерілген мұнай-газ кен орындары аумағындағы қауіпті табиғи және техногендік геологиялық процестерді гравиметриялық және деформациялық бақылау арқылы зерттеу.