Сарқамбаева Шынара  Ғалымжанқызы

Сарқамбаева Шынара Ғалымжанқызы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Жобаларды басқару институты

«Менеджмент және математикалық экономика» кафедрасы

Email: sh.sarkambayeva@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

2016 жылдан 2022 жылға дейін Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде ассистент-профессор, кейін қауымдастырылған профессор қызметтерін атқарды 2013-2016 жж. Қазақ ұлттық ғылыми-зерттеу техникалық университетінің өнеркәсіп экономикасы кафедрасында оқытушы болып жұмыс істеді

Білімі

Экономикадан философия докторы, Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | Қазақстан Халықаралық қатынастар магистрі, ҚазҰУ | Қазақстан Экономика бакалавры, Қазақ ұлттық техникалық университеті | Қазақстан Аймақтану бакалавры, ҚазҰУ | Қазақстан Тағылымдамалар: Сент Иштван университеті| Венгрия Солтүстік Кипр Америка университеті| СКТР

Ғылыми жобалар

2022 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс мүддесінде әскери мақсаттағы бұйымдарды әзірлеу, жаңғырту және өндіру саласындағы стратегиялық шешімдерді қабылдауды қолдауға арналған бағдарламалық-құралдық кешенін әзірлеу» гранттық қаржыландыру жобасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019-2020 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру жобасы «Қазақстан Республикасының әскери-өнеркәсіптік кешені кәсіпорнының жобаларын басқаруды интеграциялау үшін бейімделу моделін құру, әдістемелік нұсқауларды әзірлеуді және әскери және қосарлы мақсаттағы жобаларды тиімді іске асыру үшін жобаларды басқару жүйесін енгізу» 2018 жыл – «Кәсіби стандарттар негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын әзірлеу және тәжірибелік енгізу» жобасы, «Инновациялық менеджмент» білім беру бағдарламасы | ҚР ЕжӘҚМ мен Білім және ғылым министрлігінің бірлескен жобасы Қазақстан | Қазақстан 2013-2015 Параметрлік басқару орталығы, Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | Қазақстан Параметрлік реттеу теориясы негізінде экономикалық саясаттың тиімді әдістерін әзірлеу бағдарламасы Болжауға, макроэкономикалық талдауға және параметрлік реттеу теориясына негізделген ЕАЭО елдерінің тиімді экономикалық саясатын жоспарлау және іске асыру саласындағы ұсынымдар әзірлеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету кешені және көп елдің макроэкономикалық математикалық модельдерін әзірлеу

Жарияланымдар

Tulembayev, A., Jumadilova, S., Adilova, A., & Seidaliyeva, D. (2019). Introducing project management system into enterprises of defense industry in kazakhstan. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 527-540. doi:10.21511/ppm.17(2).2019.41 10.21511/ppm.17(2).2019.41 S. Jumadilova (2017). Company’s Financial State Forecasting: Methods and Approaches. Investment Management and Financial Innovations, Volume 14, Issue 3, 2017 10.21511/imfi.14(3).2017.09 B. Mukhanov, Zh.Omirbekova, M. Alimanova, Sh.Jumadilova, D.Kozhamzharova, O. Baimuratov (2015). A Model of Virtual Training Application for Simulation of Technological Processes. Procedia Computer Science. P. 177-182 10.1016/j.procs.2015.07.192 N.T. Sailaubekov, Sh.G. Jumadilova (2013). Estimation of Competitiveness of Oil and Gas Companies based on the Normative Model. Proceeding (799) Modelling, Identification and Control / 801: Advances in Computer Science. 10.2316/P.2013.799-048 N.T. Sailaubekov, Sh.G. Jumadilova, Zh. Dildebaeva (2013). Management of financial and economic sustainability of oil & gas enterprises. Actual Problems of Economics. P. 265-273 S. Jumadilova (2012). The Role of Oil and Gas Sector for the Economy of Kazakhstan. International Journal of Economic Perspectives. 6 (3), P. 295 Tulembayev A.N., Jumadilova Sh.G. AdilovaA.M., Shildibekov Y. Z. (2018) Project Management at the Enterprises of the Defense Industry. AUPET Heralds. 3(42). Pp. 122-128 Jumadilova Sh., Atabay B. Zh. Reforming Pension System in Kazakhstan. AUPET Heralds. 2018. 3(42). Pp. 128-136 Jumadilova Sh., Atabay B. Zh. The Development of the Banking System in the Republic of Kazakhstan. Statistics, Account and Audit. 2018. 4(71). Pp. 178-183 Jumadilova Sh., Atabay B. Zh. Dynamics of the population savings in Kazakhstan. News of the NAN RK. Series of Social and Human Sciences. 2018. 6(322). Pp. 33-42 Сайлаубеков Н.Т., Джумадилова Ш.Г., Темиралиева Г. Оценка рисков проектов внедрения энергоэффективных технологий на основе возобновляемых источников энергии на базе имитационного моделирования// Вестник КазНУ. Серия экономическая. N 5 (117). 2016. pp. 50-55 Джумадилова Ш.Г., Сайлаубеков Н.Т. Рейтинговая оценка конкурентоспособности компании на основе нормативной модели.          Вестник КазНУ. Серия экономическая. №6. - 2015    Sh. Jumadilova,  Sailaubekov N.T., Dildebaeva Zh.T. Liquidity and Solvency Management of Oil and Gas Enterprises. Доклады НАН РК. - №2. – 2014. – с.122-125.   Джумадилова Ш., Сайлаубеков Н.Т. Дильдебаева Ж.Т. Қазақстандағы мұнай және газ кәсіпорынының өзіндік құнының өсуін талдау. Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. 2(294). – 2014. – с. 101-105.     Джумадилова Ш. Экономическое содержание финансовой устойчивости предприятия в современных условиях. Вестник КазНУ, серия экономическая. – №1(83). – 2011. – C. 46-50. Джумадилова Ш. Основные методы анализа финансовой устойчивости предприятия в современных условиях. Поиск, серия гуманитарная. – №2(1). – 2011. – C. 95-99.   Нарибаев М.К., Джумадилова Ш.  Совершенствование технологий производства нефтепродуктов – важный фактор инновационного развития экономики Казахстана. Аль-Пари. – №1(65). – 2011. – C. 170-173.        Макыш С.Б., Джумадилова Ш.  Оценка и SWOT-анализ состояния нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. Высшая школа Казахстана. – №4. – 2011. – C.248-254.            Джумадилова Ш. Стратегические приоритеты развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. Вестник Университета Международного Бизнеса. – №3(21). – 2011. – C. 37-40. Сайлаубеков Н.Т., Джумадилова Ш. Измерения различных форм плавания национальной валюты Республики Казахстан // Материалы ХIV Ежегодной международной научной конференции «Современные глобальные тренды: вызовы и риски для Центральной Азии» КНУ (г. Алматы, 26 апреля 2018 г.). — Алматы, 2018. – С. 55-63. On one of the ways to improve the effectiveness of the “Employment Center for the Population”// III International Conference Digital Technologies in Science and Industry-2017. - Вестник КазНИТУ. Спецвыпуск. - С. 138-141 Джумадилова Ш.Г., Сайлаубеков Н.Т. Рейтинговая оценка технологий с использованием возобновляемых источников энергии по экологической значимости//Innovations in Education and Science; Kaskelen, SDU, October 14, 2016 Сайлаубеков Н.Т., Джумадилова Ш.Г. Модель оценки экономической эффективности проектов внедрения энергоэффективных технологий на основе ВИЭ (ветровые энергоустановки)// Innovations in Education and Science; Kaskelen, SDU, October 14, 2016 Sh. Jumadilova,  L. Vasa. Determinants of the Economy of Kazakhstan. International scientific and practical conference, VII ed. «Economic growth in conditions of globalization». – Chisinau, 2012. – P. 215-219.     Джумадилова Ш., Сайлаубеков Н.Т., Дильдебаева Ж.Т. Оценка финансово-экономической устойчивости предприятия нефтегазовой отрасли по блоку показателей оценки положения на рынке ценных бумаг. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики Казахстана: императивы модернизации и бизнес-инжиниринг». – Алматы, 2012. – C. 177-182.   Sh. Jumadilova,  Sailaubekov N.T. Capital Structure Management of Oil and Gas Company. Materiály VIII mazinárodní  vědecko-praktickà conference “Dny vědy - 2012”. – Díl 14. Ekonomické vědy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2012. – P. 10-13.  Абдыгаппарова С.Б., Джумадилова Ш. Системная технология управления финансово-экономическим состоянием предприятия. Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. №32 (Часть 2). Материалы международной научно-технической конференции «Наука, образование, инновации: приоритетные направления развития»- Бишкек, 2014 - C. 421-424. Сиваченко Л., Багитова С.Ж., Джумадилова Ш. Технологические резервы национальной экономики. Международный форум «Инженерное образование и наука в XXI веке: проблемы и перспективы», посвященный 80-летию КазНТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы. - 2014. – с. 597-603 Baranyai, Z.  et al. Innovations and Sustainable Development. Actual Research Problems in Eastern Europe. Lublin University of Technology, Lublin, 2014

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

экономикалық мәселелер, жобаларды басқару