Сейтқалиева Нұргүл Жарылқағанқызы

Сейтқалиева Нұргүл Жарылқағанқызы

Химия ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: n.seitkaliyeva@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

1999 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін "полимерлердің химиялық технологиясы"мамандығы бойынша бітірген. 1999-2001 жылдары физикалық және аналитикалық химия кафедрасында стажер-зерттеуші лауазымында жұмыс істеді, ал 2001-2004 жылдары химия кафедрасында "жоғары молекулалық қосылыстар" мамандығы бойынша күндізгі аспирантурада оқыды. (ғылыми жетекшілері-ҚР ҰҒА академигі Е. М. Шайхутдинов, профессор С.Хусаин).

2006 жылы Д 14.01.02 диссертациялық кеңесте 02.00.06 – жоғары молекулалық қосылыстар мамандығы бойынша "2-акриламидо-2-натрий метилпропансульфонаты және жәй винил эфирлері негізіндегі жаңа сополимерлер" тақырыбы бойынша кандидаттық диссертация қорғады.

2007 жылы Италия зертханаларында (Лаквила Университеті, Италия; 2007 қаңтар -2008 қаңтар) ICTP (International Center for Theoretical Physics) бағдарламасы бойынша ЮНЕСКО мен Италия министрлігінің Жеке гранты бойынша тағылымдамадан өтті.).

2008 жылдың желтоқсанында "Жас талап" жас ғалымдар байқауына қатысып, "Үздік өнертабыс" сыйлығын алды.

Стажер-оқытушыдан қауымдастырылған профессорға дейінгі ғылыми-педагогикалық өтілі-20 жылдан астам.

Білімі

1994-1999жж. – Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Мамандығы: «полимерлердің химиялық технологиясы». Инженер-химик-технолог

2001-2004жж. – Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті.

Аспирантура. Химия ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми жобалар

1. № Br05236302 "Өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологиялар жасау саласындағы химиялық кластер инновацияларының ғылыми-техникалық негіздемесі". Тақырыбы:" Флокулянттар, құрылымдық агенттер және биоцидтік материалдар ретінде пайдаланылатын жаңа поли-баз синтезінің шарттарын оңтайландыру "ҚР БҒМ ҒК-мен 2018 жылғы" 28 " наурыздағы № 259 шарт.

2. AR14870286 Жаңа полимерлі биоцидтік қосылыстар: қасиеттерін синтездеу және зерттеу. МФ 2022-2024ж.ж.

3. АР19678114 Табиғи шикізаттан экологиялық қауіпсіз беттік белсенді заттардың қасиеттерін синтездеу және зерттеу. МФ 2023-2025ж.ж.

Жарияланымдар

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, сондай-ақ шетелдік ғылыми басылымдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдарда 40-тан астам ғылыми мақаланың авторы. (оның ішінде 6 авторлық куәлік және 1 оқу құралы).

1. Патент РК № 34204 на изобретение по заявке № 2018/0614.1. «Сополимер N-[(3-диметиламино)пропил]метакриламида с N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлоридом». Авторы: Абдиев К.Ж., Орынбаев Б.Е., Сейткалиева Н.Ж., Токтарбай Ж., Журсумбаева М.Б. Дата подачи заявки: 05.09.2018.

2. 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid/allylamine polyampholytic copolymers: synthesis and flocculating properties. Polymer Bulletin (POBU).2021. K.Zh. Abdiyev, Milan Maric, B.Ye. Orynbayev, Zh. Toktarbay, M.B. Zhursumbaeva, and N.Zh. Seitkaliyeva.

3. New flocculants with biocidal proprties: synthesis and investigation of flocculating and biocidal properties. //XXI-Mendeleev Congress on general and applied chemistry. Saint Petersburg, 9-13 September 2019. Book of abstracts in 6 volumes. Volume 2b. Section 2. P. 29. Abdiyev K.Zh., Orynbayev B.E., Toktarbay Zh., Zhursumbaeva M.B., Seitkaliyeva N.Zh., Seilkhanov T.M.

4. New Polymer biocides for protection of metal constructions from microbiological corrosion. //Global Biopolymers & Polymer Chemistry Congress. November 12-13, 2019. Las-Vegas, USA. P. 54. Kaldibek Abdiyev, Yerbol Dauletov, Nurxat Nuraje, Milan Maric, Zhexenbek Toktarbay, Baurzhan Orynbayev, Mariamkul Zhursumbaeva, Nurgul Seitkaliyeva.

5. Синтез полимерного поверхностно-активного вещества на основе N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида и N-[(3-диметиламино)пропил]метак-риламида. //Труды сатпаевских чтений «Инновационные решения традиционных проблем: инженерия и технологии». Том II. Алматы: КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 11-12 апреля 2019. С. 544-547. Б.Е. Орынбаев, М.Б. Журсумбаева, Н.Ж. Сейткалиева, Ж. Токтарбай, К.Ж. Абдиев.

6. Flocculating properties of 2‑acrylamido‑2‑methyl ‑1‑propane sulfonic acid‑ co‑allylamine polyampholytic copolymers. Polymer pulletin. 2022. Vol.79. Issue 1. ( IF 2.870).

https://doi.org/10.1007/s.00289-021-03994-1. K. Zh. Abdiyev., Milan Maric.,B. Ye. Orynbayev., Zh. Toktarbay.,M. B. Zhursumbaeva N.Zh.Seitkaliyeva.

7. Structure formation in suspensions and biocidal properties of copolymer of 2-acryl-amido-2-methylpropanesulfonic acid and allylamine. Materials Today: Proceedings. 2022.  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.06.050. K.Zh. Abdiyev, Zh. Toktarbay, B.Ye. Orynbayev, M.B. Zhursumbaeva, N.Zh. Seitkaliyeva, U. Nakan.

8. A Novel Cationic Polymer Surfactant for Regulation of the Rheological аnd Biocidal Properties of the Water-based Drilling. Polymers 2023, 15(2), 330 https://doi.org/10.3390/polym15020330

Kaldibek Abdiyev, Milan Marić, Baurzhan Orynbaev, Mariamkul Zhursumbaeva, Nurgul Seitkaliyeva, Zhexenbek Toktarbay.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Жаңа суда еритін полимерлердің синтезі және сипаттамасы: Жаңа синтез әдістерін зерттеу, бұрыннан барларын жетілдіру. Арнайы қолданбалар үшін суда ерігіштік қасиеттерін оңтайландыру. Полимерлер химиясының эксперименттік және теориялық аспектілері. Суда еритін полимерлердің медицинада қолданылуы: Медициналық қолдану үшін биоүйлесімді суда еритін полимерлерді әзірлеу. Дәрілік заттарды жеткізу үшін полимер тасымалдаушыларды құру. Экологиялық тұрақты беттік белсенді заттар: Дәстүрлі беттік белсенді заттарды неғұрлым экологиялық таза нұсқалармен ауыстыру мүмкіндігін зерттеу. Биологиялық ыдырайтын беттік белсенді заттардың дамуы. Полимерлердің құрылымының олардың қасиеттеріне әсері: Полимерлердің химиялық және физикалық қасиеттеріне құрылымдық өзгерістердің әсерін талдау. Полимерлердің басқа заттармен әрекеттесуін зерттеу. Суды тазарту технологиялары: Суды тазарту үшін тиімді полимерлі коагулянттарды жасау. Беттік белсенді заттардың судың беткі қасиеттеріне әсерін зерттеу. Полимерлердің қасиеттерін модельдеу: Суда еритін полимерлердің қасиеттерін болжау үшін компьютерлік модельдеуді қолдану. Полимерлердің сулы ерітіндідегі басқа молекулалармен әрекеттесуі. Жаңа талдау әдістерін әзірлеу: Суда еритін полимерлердің құрылымы мен қасиеттерін талдау әдістерін жасау. Синтез процестерін дәлірек басқару үшін сипаттаудың жаңа әдістерін қолдану.