Шайкенова Алтынай Амантаевна

Шайкенова Алтынай Амантаевна

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: a.shaikenova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

2019 - қазіргі уақытқа дейін Лектор, Инженерлік физика кафедрасы, Satbayev University, Алматы қ.

2019 "Institute of Metal Research", Chinese Academy of Sciences, Шеньян қ., Қытай

2011 - қазіргі уақытқа дейін Кіші ғылыми қызметкер, ЖШС "Физика-техникалық институт" , Алматы қ.

2012 - 2013 Cарапшы, ҚР Атом энергиясы агенттігі, Астана қ.

Білімі

Болашақ бағдарламасының стипендиаты. "Менеджменттің жетілдірілген жүйелері мен жүйелері инженерия" мамандығы бойынша инженерлік магистр дәрежесі. Шеффилд университеті, Шеффилд қ., Ұлыбритания. 

Ядролық физика мамандығы бойынша бакалавр дәрежесі,  әл-Фараби атындағы Ұлттық университеті , Алматы қ., ҚР.

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу:

№АР09058002 «Si3N4/Si негізіндегі динамикалық жадтың қасиеттерін зерттеу және фотолюминесценция қарқындылығы жоғары кремний нанокластерлерін қалыптастыру» 

№АР09562076 «Si3N4/SiO2/Si гетероқұрылымдарын синтездеу және әртүрлі жасыту температураларында тұрақты парамагниттік орталықтардың қасиеттерін зерттеу»

№ AP0513276 "Фотокаталитикалық жүйелер мен газды сенсорларда қолдануға арналған графен негізіндегі гетероқұрылымдарды дайындау және зерттеу" жобаның кіші ғылыми қызметкері

№ AP05135273 «Тиімділігі жоғары, үш өлшемді, кеуекті, фотокаталитикалық анодтарды суды ыдыратуға пайдалану»

Жарияланымдар

A.G. Umirzakov, A.L. Mereke, A.A. Shaikenova, B.A. Rakhmetov, M.A. Yeleuov, R.E. Beisenov, R. Ebrahim, B.A. Mansurov // Porous Nickel Based Half-Cell Solid Oxide Fuel Cell and Thin-Film Yttria-Stabilized Zirconia Electrolyte. Eurasian Chemico-Technological Journal 23.1 (2021). SJR 0.23, DOI: https://doi.org/10.18321/ectj1029

Murzalinov D.O., Muratov M.D., Rakymetov B.A., Umirzakov A.G., Shaikenova A.A. //ENHANCEMENT OF LUMINESCENCE INTENSITY AND INCREASE OF NONRADIATIVE RECOMBINATION CENTERS IN SILICON NITRIDE FILMS IMPLANTED WITH NITROGEN IONS. International Scientific Conference оf Students and Young Scientists «FARABI ALEMI» Almaty, Kazakhstan, April 6-8, 2021

Муратов Д.А., Ракыметов Б.А., Шайкенова А.А. // WS2 ҰНТАҚТАРЫН БУЛАНДЫРУ АРҚЫЛЫ Si/SiO2 ТӨСЕНІШ БЕТІНЕ WS2 ҚАБЫРШАҚТАРЫН ӨСІРУ. «ФАРАБИ ƏЛЕМІ» атты cтуденттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция Алматы, Қазақстан, 6-8 сəуір 2021 жыл

Шайкенова А., Федосимова А., Ракыметов Б., Мурзалинов Д., Бондарь Е. // ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ОБРАЗЦОВ SiO2/Si, ОБЛУЧЕННЫХ БЫСТРЫМИ ИОНАМИ. Международной научной конференции студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ƏЛЕМІ» Алматы, Казахстан, 6-8 апреля 2021 года

Муратов Д. А., Алмасов Н. Ж., Шайкенова А. А. // ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЛОЙНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ХАЛЬКОГЕНИДОВ WS2 И ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ СТРУКТУР. II международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ», 18 марта 2021 г. 

Zhang Jian, Yiting Liu, Xinglai Zhang, Zongyi Ma, Jing Li, Cai Zhang, Altynay Shaikenova, Beisenov Renat, Baodan Liu. High‐Performance Ultraviolet‐Visible Light‐Sensitive 2D‐MoS2/1D‐ZnO Heterostructure Photodetectors //Chemistry Select. – 2020. – Т. 5. – №. 11. – С. 3438-3444. CiteScore2.60, Hindex25, SJR0.45,Q2, https://doi.org/10.1002/slct.202000746

R.E.Beissenov, A.L.Mereke, A.G.Umirzakov, Z.A.Mansurov, B.A.Rakhmetov, Y.Y.Beisenova, A.A.Shaikenova, D.A.Muratov. Fabrication of 3D porous CoTiO3 photocatalysts for hydrogen evolution application: Preparation and properties study //Materials Science in Semiconductor Processing. - Volume 121, January 2021, 105360. IF2.82, Hindex49, SJR0.63, Q2. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2020.105360

Д.А. Муратов, А.А. Шайкенова, А.Л. Мереке, А.Г. Умирзаков, Б.А. Ракыметов, Р.Е. Бейсенов. Мыс төсеніш бетінде химиялық буфаза әдісі арқылы өсірілген графен қабаттарын көшіру //Вестник КазНИТУ – 2019. № 6 (136). C. 168-172.

А.А. Шайкенова, Р.Е. Бейсенов, Д.А. Муратов, Г.К. Турлыбекова, К.С. Астемесова. Синтез многослойного графена на медной подложке при атмосферном давлении методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) //Вестник КазНИТУ. – 2020. №2 (138). - C. 143-151.

A.A. Shaikenova, B. Liu, R.E. Beisenov, B.A. Rakhymetov, D.A. Muratov. Synthesis and optical study of WS2 single crystals on sSiO2/Si substrate //XI International Symposium «Combustion and Plasmochemistry» November 20-22, 2019 Almaty, Kazakhstan.

Мереке А.Л., Бейсенов Р.Е., Умирзаков А.Г., Рахметова Б.А., Муратов Д.А., Алмасов Н.Ж., Шайкенова А.А. Технология получения халькогенидов WS2 и исследования их структур //XI International Symposium «Combustion and Plasmochemistry» November 20-22, 2019 Almaty, Kazakhstan.

Shaikenova A., Beisenov R., Muratov D. Studying the mechanism of graphene formation by chemical vapor deposition synthesis // Eurasian Physical Technical Journal, Vol.15, No.2(30), 2018, Karaganda, ISSN 1811-1165 (Print), ISSN 2413-2179 (Online).

Shaikenova A., Beisenov R., Muratov D. Chemical vapor deposition growth of WS2 crystals //Eurasian Physical Technical Journal, Vol.15, No.2(30), 2018, Karaganda, ISSN 1811-1165 (Print), ISSN 2413-2179 (Online).

Shaikenova A., Beissenov R., Muratov D., Mansurov Z.A. //Synthesis of WS2 crystals by the chemical vapor deposition (CVD) method on a SiO2 substrate. International Symposium “The Physics and Chemistry of Carbon and Nanoenergetic Materials", September 12-14, 2018, Almaty, Kazakhstan.

Altynay Shaikenova, Renat Beissenov, Dauren Muratov. //PMMA wet transferring of CVD graphene onto the target substrate. The 6th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems, 8-10 August, 2018, Astana, Kazakhstan.

Altynay Shaikenova, Renat Beissenov, Dauren Muratov. //Synthesis of WS2 crystals by the chemical vapor deposition (CVD) method on a SiO2 substrate. The 6th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems, 8-10 August, 2018, Astana, Kazakhstan.

A.A. Shaikenova, R.E. Beissenov, Zh.O. Mukash, Z.A. Mansurov. //Development and study of graphene and WS2 based heterostructure for photocatalytic hydrogen evolution. 6th World Congress and Expo on Nanotechnology and Materials Science (Nano and Materials Science-2018), April 16-18, 2018, Valencia, Spain.