Солтабаева Сауле Темирболатовна

Солтабаева Сауле Темирболатовна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Директордың орынбасары

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: s.soltabayeva@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Геология, мұнай және тау-кен ісі институты директорының орынбасары және Satbayev University қауымдастырылған профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, Ұлттық тау-кен ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі. "Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде ашылған, дайындалған және алуға дайын қорларды нормалауды жетілдіру" жобасы бойынша 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді бағдарламалық-нысаналы қаржыландырудың орындаушысы.

Біліктілігі – тау-кен инженер-маркшейдер, жұмыс өтілі 19 жылдан астам оқытушы.

Өзінің педагогикалық және кәсіби қызметін 2000 жылдан бастап "Маркшейдерлік іс және геодезия" кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы, доцент м.а., қауымдастырылған профессоры қызметінен бастады. 2019 жылдың 1 қарашасынан бастап Satbayev University Геология, мұнай және тау-кен ісі институты директорының орынбасары.

Ғылыми жобалар

Satbayev University Солтабаева С. Т. жұмыс істей отырып, іргелі және гранттық ғылыми-зерттеу жобаларын орындаушысы (аға және жетекші ғылыми қызметкер) ретінде белсенді қатысады. Келесі ғылыми-зерттеу жобаларына қатысты:

1. "Техногенді апатты құбылыстардың алдын алу мақсатында жер қойнауын пайдалану объектісінің геомеханикалық моделін құру үшін ақпараттық жүйені әзірлеу" аға ғылыми қызметкер (03.02.2014 ж. – 22.08.2014 ж.)

2. "Басқарудың инновациялық әдістерін әзірлеу арқылы техногендік апаттар қаупін төмендету" жетекші ғылыми қызметкер (2016-2017 ж.)

3. "Тау-кен жыныстарының орнықтылығын геотехникалық зерттеу және тік, көлденең тау-кен қазбаларын қазу және Ақжал кен орнының кен денелерін өңдеу кезінде тау-кен қысымын басқару бойынша ұсыныстар беру" жетекші ғылыми қызметкер (2017 ж.)

4. "Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде ашылған, дайындалған және алуға дайын қорларды нормалауды жетілдіру" жобасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын 2018-2020 ж. жетекші ғылыми қызметкер ретінде қатысады.

Жарияланымдар

1. Калыбеков Т., Рысбеков К. Б., Солтабаева С. Т., Жаркимбаева Г. Б. Кеннің сапалы құрамына тау-кен жұмыстары өндірісінің әркелкілігі мен қорлардың дайындығының әсері / / "Қазіргі заманғы еуропалық ғылым – 2018" XIV Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының еңбектері, 30.06 - 07.07.2018, Science and Education Ltd (Англия) - №8. - С. 47-52. http://www.rusnauka.com/pdf/239037.pdf

2. Рысбеков К. Б., Қалыбеков Т., Солтабаева С. Т. Ашық тау-кен жұмыстарында кен өндіруді тұрақтандыруға қорлардың дайындық нормативтерінің әсерін зерттеу / / ҚазҰТЗУ Хабаршысы, 2018. - №4. - С. 101-107. https://official ескерту.satbayev.university/download / document / 7171/%D0%92% D0%95% D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98% D0%9A-2018% 20% E2%84% 964.pdf

3. Калыбеков Т., Солтабаева С. Т., Тоқтаров А. А. Кен өндіру бірліктері бойынша кен өндіру кенішінің өнімділігіне әсері. // "Маркшейдерия және жер қойнауын пайдалану", 2019. – С. 58-60. http://geomar.ru/issues-journal/journal-2019/605-contens-journal-2019-2.html

4. Калыбеков Т., Рысбеков К. Б., Солтабаева С. Т., Турсбеков С. В. Кен жұмыстарында қорлардың дайындығын негіздеуге кендердің орташалану әсерін зерттеу / / Қырғыз-Ресей Славян университетінің Хабаршысы, жаратылыстану-техникалық ғылымдар сериясы, 19 Том, №4. – С. 86-92. https://elibrary.ru/item.asp?id=38171896

5. Калыбеков Т., Рысбеков К. Б., Солтабаева С. Т., Токтаров А. А. Кен орындарын жер астында игеру кезінде кеніштің өнімділігіне қорлардың дайындық нормативтерінің әсерін зерттеу // ТҒҰА хабаршысы, 22019. - №3 (8). – С. 36-43. http://www.nagn.kz/images/Magazine/Zhurnal_8_NAGN.pdf

Білім беру

1994-1999 жж. Қазақ ұлттық техникалық университетінде 1901-Маркшейдерлік іс мамандығы бойынша білім алып тау-кен инженер-маркшейдер біліктілігі берілді (01.06.1999 ж. № ЖБ 0006161 дипломы, тіркеу №333).

1999-2000 жж.  Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде 1900-тау-кен іс мамандығы бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі оқуды жалғастырып тау-кен іс магистрі академиялық дәрежесі берілді (13.10.2000 ж. № МТБ 0001160 дипломы, тіркеу №33).

2010 жылы 25.00.16 – "Тау-кен өнеркәсібі және мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, геофизика, маркшейдерлік іс және жер қойнауы геометриясы" мамандығы бойынша "Ашық тау-кен жұмыстарын жоспарлау кезінде кен қорларын дайындауды маркшейдерлік қамтамасыз етудің әдістемесін жетілдіру" тақырыбында диссертация қорғады (23.09.2010 ж.  №8 хаттама  FK №0004999).

Оқу бағдарламалары