Тажиев Елеусіз Болатұлы

Тажиев Елеусіз Болатұлы

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: y.tazhiyev@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

2013 - 2015 жж. - «Түсті металдар металлургиясы» кафедрасының инженері, ассистенті

2015 - 2019 жж. - «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасында кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер  

2020 - 2021жж. - «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасының тьюторы. 

2021 жылдан бастап - «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасының сениор-лекторы. 

Білімі

2007 - 2011 жж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті, Мамандығы: 5В070900 - Металлургия, Біліктілігі: Бакалавр. № 0226384

2011 - 2013 жж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті, Мамандығы: 6М070900 - Металлургия, Біліктілігі: Техника және технология магистрі. № 0032382

2015 - 2018 жж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университеті, Мамандығы: 6D070900 - Металлургия, Біліктілігі: PhD докторы. № 0000041 

Ғылыми жобалар

2012-2014 жж. – №751.МОН.ГФ.12.14 «Құрамында көміртегі бар түйіршіктелген жаңа материалды алудың жоғары технологиясын жасақтау»

2015-2017 жж. – №757.МОН.ГФ.15.РИПР.14 «Металдарды тікелей редукциялау процесін ғылыми зерттеу және жинақталған өндірістік қалдықтардан жаңа марганец-хромды қорытпаны алу технологиясын жасақтау»

2015-2017 жж. – №757.МОН.ГФ.15.РИПР.15 «Кешенді темір кендерін терең өңдеу технологиясын жасақтау»  

2018-2020 жж. – № BR05235618 «Қазақстан Республикасының тау-кен және тау-кен өндірісіндегі технологиялар мен өндірісті модернизациялау» ғылыми-техникалық бағдарламасына сәйкес «Лисаков фосфорлы темір кені концентратын дайындау және өңдеу технологиясын жасақтау».

2021-2023 жж. – № АР09058297 «Мырыштау қалдықтарын кәдеге жарату арқылы құнды металдарды кешенді бөлуге бейімделген жаңа қалдықсыз қайта өңдеу технологиясын жасақтау».

Жарияланымдар

1. S.M. Tleugabulov, B.S. Tleugabulov, G.M. Koishina, D.Kh. Altybaeva, E.B. Tazhiev. Regulation of High Temperature BlasttFurnace Processes by Adjusting the FuellAdditive Supply. Steel in Translation (United Kingdom), 2015, Vol. 45, No. 8, pp. 578–583. (translation version) ISSN 0967–0912, Scopus (IF-0.232).

2. S.M. Tleugabulov, B. S. Tleugabulov, G.M.Koishina, D. Kh. Altybaeva, E. B. Tazhiev. Smelting reduction of a monocharge. Scientific and Production Technical Journal Metallurgist (Russia), Vol. 60, Nos. 1–2, May, 2016, (translation version) ISSN0026-0894 (Print), ISSN1573-8892 (Online), Web of Science Core Collection (IF-0.243)

3. S.M. Tleugabulov, E. B. Tazhiev. Energy-saving ferroalloy production / Steel in Translation, 2017, Vol. 47, №10, pp. 682–687. Scopus (IF-0.24).

4. С.М. Тлеугабулов, Б.С.Тлеугабулов, Г.М.Койшина, Д.Х. Алтыбаева, Е. Б.Тажиев. Управление процессами в фурменной и противоточной зонах доменной печи регулированием расхода топливных добавок. Научно-производственный технический журнал «Сталь», 2015, № 8, – C. 16–2, ISSN 0038–920X

5. С.М. Тлеугабулов, Б.С.Тлеугабулов, Г.М.Койшина, Д.Х. Алтыбаева, Е. Б.Тажиев. Восстановительная плавка моношихты. Научно-производственный технический журнал «Металлург», 2016, №1, - С. 35-40, ISSN 0026–0827

6. С.М.Тлеугабулов, Е.Б. Тажиев. Энергосберегающая технология производства ферросплавов / Международный научно-технический и производственный журнал «Сталь», - № 10, 2017, 13-18 с.

7. Е.Б. Тажиев, С.М. Тлеугабулов, Д.И. Рыжонков, Г.М. Койшина. Восстановительная плавка металлсодержащих промышленных отходов без науглероживания металлического сплава / Комплексное использование минерального сырья. 2018. №4. C. 71-76.

8. С.М. Тлеугабулов, Е.Б. Тажиев. Марганец-ванадий құрамды қорытпа мен болат алудың сандық технологиясы / Вестник Казахстанского-Британского Технического Университета, №3 (46),  2018, - С. 47-53.

9. С.М.Тлеугабулов, Е.Б.Тажиев, Б.С.Тлеугабулов. Системный подход к разработке технологии восстановительной выплавки стали / ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации. №9, 2018, - С. 40-47.

10. Tleubagulov, S.M.Aitkenov, N.B.Koishina, G.M.Tazhiev, E.B. Technology Production of Ore Coal Pellets from Converter-Coal Slag Mix and Reduction Smelting of Steel / Steel in Translationthis link is disabled, 2021, 51(1), стр. 65–67

11. Koishina G.M., Zholdasbay E.E., Kurmanseitov M.B., Tazhiev Ye.B., Argyn A.A. Study on the behavior of zinc and associated metal-impurities in the process of chlorinating roasting of dross // Complex Use of Mineral Resources. Volume 3, Issue 318, 2021, P. 71-80. eISSN-L 2616-6445, ISSN 2224-5243. Q3 https://doi.org/10.31643/2021/6445.30

12. Dosmukhamedov N.K.Kaplan A.Zholdasbay E.E., Koishina G.M., Tazhiev Ye.B., Argyn A., Kuldeyev, Y.I.Kaplan, V. Processing dross from hot-dip galvanizing by chlorination roasting / Sustainability (Switzerland), 2021, 13(22), 12530. eISSN: 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su132212530 Percentile-86, Q2

13. Dosmukhamedov N.K.Zholdasbai E.E.Koishina G.M., Kaplan A.V., Kurmanseitov M.B.Tazhiev E.B. Chlorination Roasting of Oxidized Component Obtained from Dross at a Temperature of 1000°C / Metallurgist, 2022, 66(3-4), P. 335–342. https://doi.org/10.1007/s11015-022-01333-y Percentile-45, Q3

14. Dosmukhamedov N.K., Kaplan V., Zholdasbay E.E., Argyn A., Kuldeyev Y.I., Koishina G.M., Tazhiev Ye.B. Chlorination Treatment for Gold Extraction from Refractory Gold-Copper-Arsenic-Bearing Concentrates // Sustainability (Switzerland), Vol. 14(17), №11079, 2022, eISSN: 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su141711019. Percentile-86, Q2