Томпакова Назгуль Меиркановна

Томпакова Назгуль Меиркановна

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: n.tompakova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Кәсіби тәжірибе:

2016 г.- қазіргі уақытта.: Satbayev University, ИФ кафедрасының сениор-лекторы.

2008-2016гг.: Қазақстан-Британ техникалық университеті, ассистент, тьютор, физика лабораториясының меңгерушісі, ГжЖФ кафедрасының сениор-лекторы.

2004-2008гг.: Алматы қ. №90 Физика- математикалық лицейі, физика және астрономия пәндерінің мұғалімі.

2003-2004гг.: Қазақстан-Британ техникалық университеті, ТҒП кафедрасының лаборант-методисті, Дайындық факультетінің физика пәнінен оқытушысы.

2002-2003гг.: Алматы қ. №120 Гимназиясы,  физика және астрономия пәндерінің мұғалімі.

Қызметі: білім беру

Оқытатын пәндері: Physics 1, Physics 2, Физика-1, Физика-2, Физика-3, Прикладная физика, Strength of Мaterials, Liquid Mechanics, Физико-химические процессы конденсированных сред, Engineering Physics-1,2, Кристаллография және кристаллохимия, Теоретикалық механика, Вакуумдық техниканың негіздері, Термодинамика (қаз., орыс, ағылш. тілінде)

Білімі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, физика факультетінің арнайы бөлімі (бакалавр), физика мамандығы, техникалық ағылшын тілінің аудармашысы.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, физика факультетінің арнайы бөлімінде магистратура, Оптика және Плазма физикасы кафедрасы, физика магистрі.

Сәтпаев университеті, докторантураның 2 курсы, мамандығы «Наноматериалдар және нанотехнологиялар», Инженерлік Физика кафедрасы.

Ғылыми жобалар

2017-2020 жылдарға жоспарланған «Пайдалы қасиеттері бар қабықшаларды алу үшін жаңа материалдар мен оларды талдаудың ғылыми негіздерін жасау» фундаменталды ғылыми жобасын жүзеге асыруға қатысудамын, осы жобадағы үшінші және төртінші тапсырмалары бойынша менің докторлық диссертациям жүргізілуде. Зерттеу Алматы қаласындағы (Алатау кенті) «Физика-техникалық институті» ЖШС негізінде жүргізілуде. Диссертация тақырыбы: "Жұқа SnO2 қабықшаларының құрамы мен құрылымына тотықтырғыш, оттегі және инертті газдардың қысқа мерзімді экспозициясының әсерін зерттеу".

Жарияланымдар

1.BIRTH AND FUSION IN A SOL-GEL PROCESS WITH LOW DIFFUSION/ Temiraliev A.,Tompakova N., Fedosimova A., Dmitriyeva E., Lebedev I., Grushevskaya E., Mukashev B., Serikkanov A./132 ISSN 1811-1165 (Print); 2413-2179, Eurasian Physical Technical Journal, 2020, Vol.17, No.1(33)/ Engineering. Technique, Devices, Physical Methods of Experiment.

2.The effect of three-minute exposure of oxygen plasma on the properties of tin oxide films./E.A. Dmitriyeva , I.A. Lebedev , E.A. Grushevskaya *, D.O. Murzalinov, A.S. Serikkanov , N.M. Tompakova , A.I. Fedosimova , A.T. Temiraliev/ Вестник Карагандинского университета/ Серия «Физика». № 3(99)/2020/ DOI 10.31489/2020Ph3/38-45

3.Patent /04.09.2020/ FOR UTILITY MODEL/Sn02 жұқа мөлдір пленкасының кедергісін азайту тәсілі/ Способ уменьшения сопротивления тонких прозрачных пленок SnO2/ Method of reducing resistance of thin transparent films of SnO2/ РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан Город Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, здание 57А.

4. Tompakova N.M., Dmitriyeva E.A., Lebedev I.A., Serikkanov A.S., Bondar’ E.A., Mit’ K.A., Fedosimova A.I. Influence of Hydrogen Plasma on SnO2 Thin Films // Materials Today: Proceedings, 2019.

5. Н.М. Томпакова, Е.А. Дмитриева, Е.А. Грушевская, И.А. Лебедев, А.С. Серикканов, Мухамедшина Д.М., Мить К.А. Влияние трехминутной обработки водородной плазмой на структуру и свойства тонких пленок SnO2 // Recent Contributions to Physics, 2019. 

6. Tompakova N., Fedosimova A., Dmitriyeva E., Lebedev I., Mukashev B., Serikkanov A., Temiraliev A. Modeling the formation of pattern fractal structures in thin films of a chemical reaction with diffusion. // Eurasian Chemico-Technological Journal, 2019.

7. Дмитриева Е.А., Грушевская Е.А., Лебедев И.А., Томпакова Н.М., Серикканов А.С. Воздействие водородной плазмы на структуру и свойства пленок SnO2 //II Межд. конф. «Ядерная наука и технологии». Алматы. – 2019. – C.85.

8. Tompakova Nazgul, Dmitriyeva Elena, Lebedev Igor, Serikkanov Abai, Grushevskaya Ekaterina, Mit’ Konstantin. Influence of Hydrogen Plasma on SnO2 Thin Films // INESS the 7th Internation Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems. – 2019. Almaty, August 7-9. – P.54.

9. Tompakova N., Fedosimova A., Dmitriyeva E., Lebedev I., Mukashev B., Serikkanov A., Temiraliev A. Modeling the formation of pattern fractal structures in thin films of a chemical reaction with diffusion. // Chaos and structures in nonlinear systems. Theory and experiment. Materials of the 11th international scientific conference. – Караганды. – November 22-23. – 2019. – Р.187-191.

10. Physics 1. Mechanics. Molecular Physics and Thermodynamics. Electricity. Textbook, LAP Academic Publishing, January, 2019 (Учебник по физике на англ. яз. для всех инженерных специальностей, рекоменд. МОН РК).

11. "STRUCTURE OF THE SUR-FACE OF THIN SnO2 FILMS SYNTHESIZED BY SOL-GEL -METHOD", Full author list: E.A. Dmitriyeva; I.A. Lebedev; A.I. Fedosimova; N.A. Tompakova, Ye.Grushevskaya, «Jour-nal of Sol-Gel Science and Technology», January, 2019

12. Исследование влияния химических параметров пленкообразующих растворов на структуру получаемых пленок, Физико-технический институт, Сатпаев Университет, Международная научная конференция студентов и молодых ученых, «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» International Scientific Conference of Students and Young Scientists «FARABI ALEMI» Алматы, 8-11 апрель 2019г., Секция №3 Физика конденсированного состояния и наноматериаловедение.

13. Physics ΙΙ. Problems for KMA students. Сборник задач по физике на англ.языке, 100 стр., 8 п.л., Алматы, КБТУ, 2016.

14. Physics Ι. Problems for KMA students. Сборник задач по физике на англ.языке, 128 стр., 8.5 п.л., Алматы, КБТУ, 2015.

15. Вычисление локальных полей в двухкомпонентной плазме. Сборник статей 57-ой Республиканской научной конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, посвященное 70-летию КазНУ им.аль-Фараби, Алматы, 2003.