Тышканбаева Мансия Букарина

Тышканбаева Мансия Букарина

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

М.Тынышбаев атындағы көлік инженериясы және логистика мектебі

«Логистика» бағыты

Email: m.tyshkanbayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Еңбек қызметі туралы мәліметтер

(ұйымның, мекеменің атауы, жұмыс істеген жылдары, лауазымы)

1980-1987 Алматы қаласы, Қазақ КСР Математика және механика институты

"Математикалық физика есептерін шешудің сандық әдістері"зертханасының ғылыми қызметкері

Мемкомитеттік тақырып бойынша жұмыс:

Алматы қаласын ластау мониторингін жобалау және құру

1987-1997 Алматы энергетикалық институты

Плазмалық процестер зертханасының аға ғылыми қызметкері. Тақырыбы бойынша жұмыс:

Плазмалық ағындардағы тасымалдау процестерін модельдеу. Ультрадисперсті ұнтақтарды алудың теориялық есептері. Металлургиялық зауыттардың қалдықтарын плазмохимиялық өңдеу. Мыс балқыту өндірісінің қалдықтарын плазмохимиялық өңдеуді термодинамикалық талдау. Сонымен қатар АЭУ-да бағдарламалау тілдерінен сабақ берді. 2000-2006 Алматы қ. Алматы экономикалық университеті

"Есеп және ақпараттық жүйелер" кафедрасының доценті, кейін профессоры, "Ақпараттық жүйелер"бағытының жетекшісі. "Ақпараттық жүйелер" бағыты бойынша арнайы пәндерді оқыту

2003 -2006 Бойынша жұмыс істеді " кафедрасының "Экономикалық кибернетика" Қ. Сәтпаев атындағы Қазұту

2006-2016 жж. аралығында "Экономикалық кибернетика" кафедрасының доценті, 2013 жылдан бастап кафедра ҚазҰТЗУ "Логистика және бағалау" болып өзгертілді, "Логистика" бағытын жүргізді.

1.09.2016-31.08.2017 жж ҚазҰУ ЭБЖМ "Менеджмент және маркетинг" кафедрасының доценті.әл-Фараби атындағы қазұу

2. 14.08.2017 - 1.06.18 аралығында "бизнес және менеджмент" кафедрасының қауымдастырылған профессоры Сәтбаев университеті

3. 09.2018 - 23.08.2019 жж АТУ "Ақпараттық технологиялар" кафедрасының доценті

4.09.2019 - 08.20 аралығында "Тұран" университетінің "Маркетинг және логистика"кафедрасының доценті

5.09.20 -31.08.21 ҚазҰУ "Бизнес-технологиялар" кафедрасының доценті. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6. 09.21  бастап н / ж дейін ҚаЗҰТЗУ-нің "Логистика"  кафедрасының қауымдастырылған профессоры

Білімі

1. Қазмемуниверситеті (қазіргі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ), 1969-1974 ж.

2. Физ-мат кандидаты.13 сәуір 1982 ж., хаттама № 8, жылуфизика-01.04.14

ҚазМУ

3. "Информатика, Есептеу техникасы және басқару" мамандығы бойынша Доцент, 25 қазан 2011 ж., хаттама № 7

ҚазҰТУ

Ғылыми жобалар

Герман Білім министрлігінің қаржылық қолдауымен оқыту мен өндіріс арасындағы стратегиялық байланысты орнату және ғылымды интернационалдандыру мен ғылымды зерттеу үшін "Communication and Transfer Centre Logistics ("LogCentre")" құру" жобасына қатысу (жобаның мерзімі 2014-2016 жж.)

Логистикадағы тәуекелдерді басқару

Жарияланымдар

1. К. С. Чакеева, Г. С. Муханова, А. У. Калижанова, А. Сейдахметов. Прибор для определения гранулометрического состава зерна с помощью седиментометрического анализа, «Измерительная техника», 2017, № 9, импакт-фактор РИНЦ 0,445 (2015), приложение «Метрология» импакт-фактор РИНЦ 0,500 (2015), стр.69-72

2. Chakeyeva K.S., Mukhanova G.S., Tyshkanbayeva M.B., Kalizhanova A.U., Seydakhmetov A..Instrument for determining the particle size distribution for grain by sedimentometric analysis. Measurement techniques, Vol.60, No.9, December 2017. Импакт-фактор 0.390 Thomson Reuters.

3. Қ.С.Чакеева, М.Б. Тышқанбаева, Г.С. Муханова, Е.Г. Адильханов.Азаматтық авиация жүйесіне білікті мамандар даярлаудың кейбір мәселелері. Вестник КазАТК No 4 (115), 2020 .с. 352-357

4. Mukhanova G.S., Kazhmuratova A.K., Tyshkanbayeva M.B., Tymbayeva Zh.M. The approach to the formation of regional cluster in Almaty region of RK. International academy journal "Web of Scholar", Kiev, Ukraine, 2017, №6(15), p. 21-23, ISSN print - 2518-167X, ISSN online - 2518-1688

5. М.Б. Тышқанбаева, А. Сейдахметов, Экономиканың кластерлік дамуы: ерекшеліктері және басымдықтары, Вестник КазНУ им. аль-Фараби, серия «Экономическая», 1 (119) 2016, стр.92-98

6. М.Б. Тышқанбаева, А. Сейдахметов, Тенденции кластерного развития экономики Казахстана, Вестник КазНУ им. аль-Фараби, серия «Экономическая», 2 (120) 2017, стр.84-90, соавртор: Сейдахметов А.

7. Ч.К. Сайлаубаевна, М.Г. Самудиновна, С.К. Унтупов Задача формирования сети поставок с заданной надежностью, Вестник КрасГАУ, Россия, 2015. - № 6. - С. 114-115

8. Seidakhmetov, M.B. Tyshkanbayeva, Trends of cluster development of kazakhstan's economy, журнал «Статистика, учет и аудит, 3(70) 2018, стр. 62-68

9. М.Б. Тышқанбаева, А. Сейдахметов, Казахстанский опыт формирования и развития рынка земли. Инновационная экономика и общество, Россия, Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), 1 (27) 2020

10. М.Б. Тышқанбаева, А. Сейдахметов, Социально-экономические аспекты реализации проекта «Эко-номический пояс Новый шелковый путь» в Казахстане, Материалы 14-й Международной научно-практической конференции, часть 1, стр.197-201,  (18-20 мая 2017 г., Красноярск)

11. М.Б. Тышқанбаева, А. Сейдахметов, Қазақстанның жер нарығы:құрылымдық өзгерістер және оны жетілдіру бағыттары, Проблемы-агрорынка-теоретический-и-научно-практический-журнал-1-2020, стр.156-164, 2020, № 1, (ККСОН МОН РК)

12. М.Б. Тышканбаева, Чакеева К.С., Конурбеков М.Ж., Логистикадағы контроллингтің маңызы// Вестник Турана. – 2019. - №4, с. 78-84, (ККСОН МОН РК)

13. ЛевкинГ.Г., Чакеева К.С., Тышканбаева М.Б., Конырбеков М.Ж. Контроллинг және логистикалық тәуекелдерді басқару. Алматы: Изд-во Университет «Туран», 2020.- 156 б.

14. Муханова Г.С.,Тышканбаева М.Б.,Чакеева К.С. Имитационное моделирование системы УЗ композитных материалов на складе в среде GPSS. Вестник КазНТУ, № 3 (109) 20.06.2015,  стр. 276-282