Юсупов Халидилла Әбенович

Юсупов Халидилла Әбенович

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: k.yussupov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының академигі, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, Қ.И. Сәтбаев атындағы сыйлықтың лауреаты

Б.Рақышевтың негізгі ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерінің  нәтижелері 700-ден астам, соның ішінде 13 монография, 13 оқулық және оқу-әдістемелік құрал, 40 авторлық куәліктер мен өнертабысқа инновациялық патенттер, шетелдерде 80-ден астам мақалаларда жарияланды. Ол 30 кандидатты, 9 техника ғылымдарының докторын, 4 PhD ғылым докторын дайындады.

Б.Рақышев «Қазақстан Республикасының тау-кен байыту және тау-кен өндірісін қайта өңдеу жөніндегі технологиялар мен өндірісті жаңғырту» (2018–2020 жж.), «Уран кенін ұңғымалық игеру үшін синергетикалық әсер ететін химиялық реагенттер кешенін қолдану арқылы уранды жерасты сілтілендірудің жаңа технологиясын жасау» жобасының (2018–2020 жж.)  гранттық қаржыландыру, тұрмыстық келісім-шарт «ССГКӨБ» АҚ карьерлерінде жаппай атылыстар нәтижесі мен параметрлерін  автоматты түрде  жобалау негізінде бұрғылау-жару  жұмыстарына инновациялық технологияларды  енгізу» (2016–2019 жж.) ПЦФ жобаларының ғылыми жетекшісі.

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап жобаға және басқа салаларға арналған 20-дан астам ғылыми еңбек жариялады, соның ішінде 1 монография, 1 патент, 6 алыс шетелдердегі  мақала (5 Scopus деректер базасына енген), ТМД елдерінің жетекші журналдарында ( ҚР ҰҒА, Mining Journal, GIAB) 10-нан астам мақала жарияланды.

Б.Рақышев Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-да докторлық диссертациялық кеңесте «Тау-кен ісі» және «Геодезия» мамандықтары бойынша жетекшілік етеді. Өткен оқу жылында 8 докторлық диссертация қорғады. 4 докторанттың ғылыми жетекшісі. «Тау-кен ісі және өндіріс мәселелері» ғылыми семинарының жетекшісі. Институттың және университеттің ғылыми, білім беру және қоғамдық өміріне белсене араласады.

Ғылыми жобалар

Х.Юсуповтың ғылыми және өндірістік қызметінде үлкен жетістіктері бар. Ол «Майкаинзолото» АҚ, «Ушгер кен-байыту компаниясы» АҚ, «Жарголд» ЖШС-нің шахталарында кен орындарын ашудың бірқатар жаңа тәсілдері мен жобаларын жасап, өндіріске енгізді, уран кеніштеріндегі PSV-дағы ұңғыманың ыдырауы мәселелерін шешті, бұрғылау және жару жұмыстарының ұтымды параметрлерін ұсынды және қолданды. . Х.А.Юсуповтың басшылығымен және тікелей қатысуымен жүргізілген зерттеулер үлкен ғылыми және практикалық маңызды. Олардың арқасында жаңа кәсіпорындар мен қайта құрылған шахталардың терең көкжиегі мерзімінен бұрын пайдалануға берілді.

Ғылыми-зерттеу жобаларына қатысу (соңғы 3 жыл): урандағы ПВС жиілігін төмендету технологиясын жасау (экономикалық кк), ғылыми жетекші; «Кедей кенді тамырлардан алтынды алу және алу технологиясын жасау», ғылыми жетекші

Жарияланымдар

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСШИРЕНИЙ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ПРИ ОТБОЙКЕ ВЕЕРАМИ РИ Егембердиев, НВ Угольников, ХА Юсупов, ИН Столповских Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 48-58  

Влияние схем вскрытия технологических блоков при отработке месторождений урана ХА Юсупов, ДА Джакупов, ЕС Башилова Труды Университета, 76-78  

DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY FOR MINING OF RESERVES BELOW THE PIT BOTTOM KK Aben, KA Yussupov, AE Kh TOPICAL ISSUES OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN MINERAL MINING AND PROCESSING  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАБОЙКИ ШПУРОВ ПРИ СЕКЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРУБОВОЙ ПОЛОСТИ КЧ Кожогулов, ХА Юсупов, С Рустемов Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук 5 (1), 72-75  

Пути совершенствования технологий проведения горных выработок КЧ Кожогулов, СТ Рустемов Известия Кыргызского государственного технического университета

Применение бифторида аммония для химической обработки скважин при подземном выщелачивании урана ХА Юсупов, ЕА Ельжанов, СБ Алиев, ДА Джакупов Горный журнал, 57-60  

Application of ammonium bifluoride for chemical treatment of wells in underground uranium leaching Yusupov Kh. A., Aliev S. B., Dzhakupov D. A., Elzhanov E. A. Gornyi Zhurnal

Білім беру

1975-1980 жж. Қазақ политехникалық институты, тау-кен факультеті, тау-кен инженері, G-1 № 214499

1984-1989 жж. Ленинград тау-кен институты, тау-кен факультеті, т.ғ.к.

2002 жыл Техникалық ғылым докторы

Оқу бағдарламалары