Заурбеков Сейтжан Арыспекович

Заурбеков Сейтжан Арыспекович

Техникалық ғылымдар кандидаты

Профессор

Энергетика және машина жасау институты

Технологиялық машиналар және көлік кафедрасы

Email: s.zaurbekov@satbayev.111

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

1. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ТМжК кафедрасының профессоры 07.2017 - осы уақытқа дейін 

2. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ТМжЖ кафедрасының қауымдастырылған профессоры 08.2016 - 05.2017

3. Доцент, кафедра МОНГП ҚазҰТУ-09.2010 - 08.2016

4. Мұнай және газ Институтының директоры ҚазҰТУ-11.2009-09.2010

5. Каспий қоғамдық университетінің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры 11.2005-08.2009

6. ҚБТУ Мұнай-газ инженерия кафедрасының тьюторы 01.2005-11.2005

7. ҚБТУ сапаны басқару қызметінің директоры 05.2004-01.2005

8. "KK Group Ltd" ЖШС Бас директоры 01.2002-04.2004

9. "Ұлттық аккредиттеу орталығы" ААҚ Алматы филиалының басшысы (ҚР Мемстандарт жүйесі) 05.2001-10.2001

10. ҚР Премьер-Министрі кеңсесінің жанындағы "Қазспецэкспорт" РМК бас маманы 12.2000-05.2001

11. Әкімшілік бөлімінің бастығы ҚазҰТУ-05.1997-10.2000

12. Әлеуметтік-экономикалық бөлімінің бастығы ҚазҰТУ-02.1996-05.1997

13. Аға оқытушы, кафедра МОНГП ҚазҰТУ-07.1995-02.1996

14. В. И. Ленин атындағы КазПТИ МОНГП кафедрасының оқытушысы 05.1990-07.1995

15. В. И. Ленин атындағы КазПТИ МОНГП кафедрасының ассистенті 11.1987-05.1990

16. В. И. Ленин атындағы КазПТИ ҒЗЖ кіші ғылыми қызметкері 10.1985-11.1987

17. В. И. Ленин атындағы КазПТИ НИЧ инженері 11.1982-10.1985

Қосымша

"Мұнай және газ өнеркәсібі бас диспетчерлік басқармасы" АҚ сарапшысы 11.2004-12.2005

Мұнай жобалары бойынша Консультант - "Қазақстан Халық банкі" АҚ бас Банкінің кредиттік талдау департаментінің №2 кредиттік талдау басқармасының аға менеджері (0,5 ставка) (20.06.2005 ж. №631 ИТД) 06.2004-04.2010

"Күкіртті сақтаудың және кәдеге жаратудың инновациялық технологиялары" ғылыми орталығының директоры 04.2011-2018ж.

Білімі

1.  Жоғарғы білім - 1982 - В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты, мамандығы - "Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау", біліктілігі - тау-кен инженері, диплом ИВ № 293281.

2.  1995 жылдың қарашасынан бастап ғылым кандидаты (инженерия).

Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылығы-Қазақстан өнеркәсібінің мұнай-газ саласы.

Барлығы 150-ден астам жұмыс .

Соңғы 10 жылда менің басшылығымдағы ғылыми жобалар:

1.   №2.842.10 "Теңіздегі күкіртті ашық сақтау"шаруашылық келісім-шарт ҒЗЖ. 2011-2014 жылдар.  Тапсырыс беруші "Теңізшевройл" компаниясы;

2. Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ № 757.БҒМ.ГФ.15. РИПР.46" Қоршаған ортаға зиянды әсерді төмендету үшін күкіртті ашық сақтаудың жаңа әдістерін әзірлеу " 2015-2017 жылдар. Тапсырыс беруші ҚР БҒМ Ғылым комитеті;

3.   Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ № 2018 / АР05133906 "Ультрадыбыстық құрылғыларды қолдану арқылы амбарлар мен құю орындарында жоғары тұтқыр мұнай жинаудың жаңа технологиясын жасау". 2018-2020 жылдарға арналған. Тапсырыс беруші ҚР БҒМ Ғылым комитеті

Жарияланымдар

1.  S.A.Zaurbekov, B.Z.Kaliev, M.Zh.Muzaparov, Zh.N.Kadyrov  and  A.V.Kochetkov PROPER SELECTION OF DRILL STRING BOTTOM-HOLE ASSEMBLY FOR DIRECTIONAL WELL DRILLING. DOI 10.1007/s10556-014-9945-3 “Chemical and Petroleum Engineering”, Vol. 50, Nos. 9-10, January, 2015.

2. Zaurbekov S.A., Chugunova N.I.. Gulnur S. Tatichanova A., Merey E. Nursultanov M. Characterisation of solid sulfur in the Tengizchevroil. Journal o f Chemical Techno-logy and Metallurgy, 53, 1, 2018, 37-42, volume 53, ISSUE 1, 2018. Sofia, Bulgaria.

3. Заурбеков С.А., Балгаев Д.Е., Заурбеков К.С. Современные технологии сбора амбарной нефти. МНПК «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условия Индустрии 4.0», КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, 2019г.

4. Заурбеков С.А., Кудайберген К., Заурбеков К.С.  Совершенствование насосно - циркуляционного комплекса для бурения глубоких скважин. Научно-методический журнал «Проблемы современной науки и образования» 13.01.2017. № 1 (83) (Россия.). DOI: 10.20861/2304-2338-2016-83. Импакт-фактор РИНЦ 2,13.

5. Заурбеков С.А., Жуанганов Д., Заурбеков К.С.  Влияние конструктивных параметров винтовых забойных двигателей на их энергетические характеристики. Научно-методический журнал «Проблемы современной науки и образования» 13.01.2017. № 1 (83) (Россия.). DOI: 10.20861/2304-2338-2016-83. Импакт-фактор РИНЦ 2,13

6. Заурбеков С.А., Варисова Э., Адил А. Совершенствование системы смазки опор роторов для глубокого бурения скважин. Издательство: Serenity-Group (Киев), Знание №1, 2017г., 33-41 стр.

7. Заурбеков С.А., Балгаев Д.Е.,Нурсултанов М.Е.,Заурбеков К.С.,Аканова Г.К. Создание новой технологии сбора высоковязких нефтей в амбарах и местах розлива с применением ультразвуковых устройств . Отчет по НИР № АР05133 906 за 2020г. РК, Алматы, № гос. рег. 0118РК00137

8 .Заурбеков С.А., Заурбеков К.С., Балгаев Д.Е. Шариковый клапан глубинного насоса . Патент РК №34582, (KZ). – № 2019/0382.1; заявл. 27.05. 2019; опубл. 18.09.2020.

9. Выбор буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин.Учебник. РК, Алматы, Satbayev University, 2020.

10. Аканова Г.К., Балгаев Д.Е., Заурбеков К.С. Увеличение ресурса работы шариковых клапанов поршневых и плунжерных насосов. MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021; (7):165-175 (Scopus Q3).

11. Жанкиманова Г.Н., Заурбеков К.С. Техническое устройство для очистки забоев скважин.ВЕСТНИК КБТУ, №2 2021г.

12. Исмаилова Д.А., Балгаев Д.Е., Сарыбаев Е.Е. и др. Увеличение ресурса работы насосов штанговых скважинных насосных установок для добычи нефти.Отчет по НИР ИРН АР09261282 за 2021г. РК, Алматы

13. Zaurbekov K., Syzdyrov A., Zaurnekov S., Ismailova J.  Study of the effect of a high-velocity steam jet on viscous oil using the SAGD method. Подана статья в “Scletific Publicftion” для публикации в 2022г. (Scopus Q2)

14 . Заурбеков С.А.,Баймухаметов М.А., Заурбеков К.С.Система скважинного термоэлектрического модуля, размещаемого в колонне НКТ.Заявка на изобретение № 2021/0371.1 от 18.06.2021

15. Заурбека К.С., Баймухаметов  М.А., Заурбеков С.А., Жанкиманова Г.Н.  Метод SAGD и возможность применения для месторождений тяжелых нефтей казахстана. ВЕСТНИК КБТУ (до конца текущего года

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Зерттеу саласы:  Бұрғылау және мұнай кәсіпшілігі жабдықтары.

Докторант 2 адам:

1.  1 курс докторанты Жанкиманова г. Н. - кенжардан ұсақ және ірі заттарды алу үшін құрылғы жасау мақсатында ұңғыманың төменгі шұңқыр аймағындағы гидродинамикалық процестерді зерттеу.

2.  2 курс докторанты Аканова г. К. - қарнақты ұңғымалық сорғылардың клапандық тораптарының конструкциясын жетілдіру.