Заурбеков Сейтжан Арыспекович

Заурбеков Сейтжан Арыспекович

Техникалық ғылымдар кандидаты

Профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Технологиялық машиналар және жабдықтар кафедрасы

Email: s.zaurbekov@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

1. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ТМжК кафедрасының профессоры 07.2017 - осы уақытқа дейін 

2. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ТМжЖ кафедрасының қауымдастырылған профессоры 08.2016 - 05.2017

3. Доцент, кафедра МОНГП ҚазҰТУ-09.2010 - 08.2016

4. Мұнай және газ Институтының директоры ҚазҰТУ-11.2009-09.2010

5. Каспий қоғамдық университетінің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры 11.2005-08.2009

6. ҚБТУ Мұнай-газ инженерия кафедрасының тьюторы 01.2005-11.2005

7. ҚБТУ сапаны басқару қызметінің директоры 05.2004-01.2005

8. "KK Group Ltd" ЖШС Бас директоры 01.2002-04.2004

9. "Ұлттық аккредиттеу орталығы" ААҚ Алматы филиалының басшысы (ҚР Мемстандарт жүйесі) 05.2001-10.2001

10. ҚР Премьер-Министрі кеңсесінің жанындағы "Қазспецэкспорт" РМК бас маманы 12.2000-05.2001

11. Әкімшілік бөлімінің бастығы ҚазҰТУ-05.1997-10.2000

12. Әлеуметтік-экономикалық бөлімінің бастығы ҚазҰТУ-02.1996-05.1997

13. Аға оқытушы, кафедра МОНГП ҚазҰТУ-07.1995-02.1996

14. В. И. Ленин атындағы КазПТИ МОНГП кафедрасының оқытушысы 05.1990-07.1995

15. В. И. Ленин атындағы КазПТИ МОНГП кафедрасының ассистенті 11.1987-05.1990

16. В. И. Ленин атындағы КазПТИ ҒЗЖ кіші ғылыми қызметкері 10.1985-11.1987

17. В. И. Ленин атындағы КазПТИ НИЧ инженері 11.1982-10.1985

Қосымша

"Мұнай және газ өнеркәсібі бас диспетчерлік басқармасы" АҚ сарапшысы 11.2004-12.2005

Мұнай жобалары бойынша Консультант - "Қазақстан Халық банкі" АҚ бас Банкінің кредиттік талдау департаментінің №2 кредиттік талдау басқармасының аға менеджері (0,5 ставка) (20.06.2005 ж. №631 ИТД) 06.2004-04.2010

"Күкіртті сақтаудың және кәдеге жаратудың инновациялық технологиялары" ғылыми орталығының директоры 04.2011-2018ж.

Білімі

1. Білімі жоғары 1977-1982 - В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты, мамандығы бойынша - "Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау", біліктілігі-тау-кен инженері, диплом ИВ №29328. 2. Ғылыми дәрежесі: 1995 жылғы қарашадан бастап техника ғылымдарының кандидаты. 3. Ғылыми атағы: 2007 жылғы қарашадан бастап доцент.

Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылықтары - Қазақстан өнеркәсібінің мұнай-газ саласы. Барлығы 155-тен астам еңбек. Хирш Индексі 3. Оның орыс тілінде жазылған еңбектері бойынша Google scoll жұмысына 37 сілтеме бар. Профессор С. А. Заурбековтың жетекшілігімен соңғы 13 жылдағы ғылыми жобалар:

1. Қожалық. "теңізде күкіртті Ашық сақтау" №2.842.10 ҒЗЖ шарты. Тапсырыс беруші "Теңізшевройл" компаниясы.  2011-2014 жылдар. 

2. №757 мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ.БҒМ.МФ.15. РИПР.46" қоршаған ортаға зиянды әсерді азайту үшін күкіртті ашық сақтаудың жаңа әдістерін әзірлеу". Тапсырыс беруші ҚР БҒМ Ғылым комитеті. 2015-2017 жылдар.

3. № 2018/АР05133906 "ультрадыбыстық құрылғыларды қолдана отырып, сарайлар мен құю орындарында тұтқырлығы жоғары мұнайды жинаудың жаңа технологиясын құру"мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ. Тапсырыс беруші ҚР БҒМ Ғылым комитеті. 2018-2020 жылдар.

4. Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ AP09261282 - "штангалық ұңғымалық сорғы қондырғылары сорғыларының жұмыс ресурсын ұлғайту". Тапсырыс беруші ҚР БҒМ Ғылым комитеті.2021-2023 жылдар.

Жарияланымдар

1.  S.A.Zaurbekov, B.Z.Kaliev, M.Zh.Muzaparov, Zh.N.Kadyrov  and  A.V.Kochetkov PROPER SELECTION OF DRILL STRING BOTTOM-HOLE ASSEMBLY FOR DIRECTIONAL WELL DRILLING. DOI 10.1007/s10556-014-9945-3 “Chemical and Petroleum Engineering”, Vol. 50, Nos. 9-10, January, 2015.

2. Zaurbekov S.A., Chugunova N.I.. Gulnur S. Tatichanova A., Merey E. Nursultanov M. Characterisation of solid sulfur in the Tengizchevroil. Journal o f Chemical Techno-logy and Metallurgy, 53, 1, 2018, 37-42, volume 53, ISSUE 1, 2018. Sofia, Bulgaria.

3. Заурбеков С.А., Балгаев Д.Е., Заурбеков К.С. Современные технологии сбора амбарной нефти. МНПК «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условия Индустрии 4.0», КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, 2019г.

4. Заурбеков С.А., Кудайберген К., Заурбеков К.С.  Совершенствование насосно - циркуляционного комплекса для бурения глубоких скважин. Научно-методический журнал «Проблемы современной науки и образования» 13.01.2017. № 1 (83) (Россия.). DOI: 10.20861/2304-2338-2016-83. Импакт-фактор РИНЦ 2,13.

5. Заурбеков С.А., Жуанганов Д., Заурбеков К.С.  Влияние конструктивных параметров винтовых забойных двигателей на их энергетические характеристики. Научно-методический журнал «Проблемы современной науки и образования» 13.01.2017. № 1 (83) (Россия.). DOI: 10.20861/2304-2338-2016-83. Импакт-фактор РИНЦ 2,13

6. Заурбеков С.А., Варисова Э., Адил А. Совершенствование системы смазки опор роторов для глубокого бурения скважин. Издательство: Serenity-Group (Киев), Знание №1, 2017г., 33-41 стр.

7. Заурбеков С.А., Балгаев Д.Е.,Нурсултанов М.Е.,Заурбеков К.С.,Аканова Г.К. Создание новой технологии сбора высоковязких нефтей в амбарах и местах розлива с применением ультразвуковых устройств . Отчет по НИР № АР05133 906 за 2020г. РК, Алматы, № гос. рег. 0118РК00137

8 .Заурбеков С.А., Заурбеков К.С., Балгаев Д.Е. Шариковый клапан глубинного насоса . Патент РК №34582, (KZ). – № 2019/0382.1; заявл. 27.05. 2019; опубл. 18.09.2020.

9. Выбор буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин.Учебник. РК, Алматы, Satbayev University, 2020.

10. Аканова Г.К., Балгаев Д.Е., Заурбеков К.С. Увеличение ресурса работы шариковых клапанов поршневых и плунжерных насосов. MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021; (7):165-175 (Scopus Q3).

11. Жанкиманова Г.Н., Заурбеков К.С. Техническое устройство для очистки забоев скважин.ВЕСТНИК КБТУ, №2 2021г.

12. Исмаилова Д.А., Балгаев Д.Е., Сарыбаев Е.Е. и др. Увеличение ресурса работы насосов штанговых скважинных насосных установок для добычи нефти.Отчет по НИР ИРН АР09261282 за 2021г. РК, Алматы

13. Zaurbekov K., Syzdyrov A., Zaurnekov S., Ismailova J.  Study of the effect of a high-velocity steam jet on viscous oil using the SAGD method. Подана статья в “Scletific Publicftion” для публикации в 2022г. (Scopus Q2)

14 . Заурбеков С.А.,Баймухаметов М.А., Заурбеков К.С.Система скважинного термоэлектрического модуля, размещаемого в колонне НКТ.Заявка на изобретение № 2021/0371.1 от 18.06.2021

15. Заурбека К.С., Баймухаметов  М.А., Заурбеков С.А., Жанкиманова Г.Н.  Метод SAGD и возможность применения для месторождений тяжелых нефтей казахстана. ВЕСТНИК КБТУ (до конца текущего года

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Зерттеу саласы: мұнай-газ саласы. Бұрғылау және мұнай кәсіпшілігі жабдықтары.

Докторанттар саны-2.

1. 3 курс докторанты: Балгаев Досжан Ергенович. Диссертацияның тақырыбы - Штангалық ұңғыма сорғыларының жетілдірілген дизайнының клапан түйіндерінің жұмыс процесін зерттеу.

2. 1 курс докторанты: Ақшолақов Ертіс Болатқанұлы. Диссертация тақырыбы - Ұңғыма штангалық сорғысының жаңа дизайнының клапан жинағының жұмысын зерттеу-57-35-12-1