Жамбакина Зауреш Мажитовна

Жамбакина Зауреш Мажитовна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: z.zhambakina@satbayev.111

H-index:
1

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

09.1981-12.1983 жылдар аралығында Алматы сәулет-құрылыс институтының "Металл, ағаш конструкциялары, негіздері және іргетастары" кафедрасының ассистенті болып жұмыс істеді.

В. В. Куйбышев атындағы Мәскеу инженерлік-құрылыс институтының "Грунттар механикасы, негіздер және іргетастар" кафедрасының  ғылыми қызметкері.  Кафедраның шаруашылық келісім тақырыптарына қатысты.

09.1989 жылдан 01.1992 жылға дейін Алматы сәулет-құрылыс институтының "темірбетон конструкциясы" кафедрасының  оқытушысы, доценті болып жұмыс істеді. МАБ мамандығы бойынша "Негіздер мен іргетастар"мамандандыруымен курстық және дипломдық жобалауды басқарды. Қазақстан өңірлерінің жер асты жағдайларының ерекшеліктерін, сейсмикалық аудандастыру мен геотехникалық ерекшеліктерін ескеретін құрылыс алаңдарының қазіргі жағдайларына байланыстыра отырып, нақты дипломдық жобаларды әзірлеуге қатысты.

01.1992 жылдан 01.1997 жылға дейін "Қазақстан Сауда"республикалық сыртқы экономикалық бірлестігінде бас сарапшы, бас құрылысшы болып жұмыс істеді. "Интер Континенталь" қонақ үйінің құрылысына жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау және ұсыну, ҚР және Түркияның Эксимбанкаларына қаржыландыру үшін құрылыс-монтаж жұмыстарының кестесін ұсыну бойынша жұмыс істеді. Келісімшарттарды орындау мониторингі. "Айсель" түрік компаниясымен жұмыс істеді - қонақ үй құрылысының мердігері.

01.1997-06.2005 жылдар аралығында "Дегдар" ААҚ президенті болды (бұрынғы атауы "Райымбек"инвестициялық жекешелендіру қоры). Қор нарығында мемлекеттік бағалы қағаздармен және жаппай жекешелендіру процесінде сатып алынған кәсіпорындардың акцияларымен жұмыс істеді. ҚР Меммүліккомы өткізетін аукциондарға қатысты.

07.2005-9.2011 аралығында компания "Премьер Сити Казахстан"ЖШС директоры болып жұмыс істеді. Құрылыс және девелопмент саласындағы инвестициялық компания.  

10.2011 жылдан 01.2013 жылға дейін Астана қаласындағы "Мұнайаспап" акционерлік қоғамы өкілдігінің директоры болды. Организавала кеңсесінің ашылуы-АҚ өкілдігінің Астана қаласында.

07.2013 - 08.2015 жылдар аралығында ЖШС "Компания Премьер Сити Казахстан" директоры болып жұмыс істеді. Құрылыс және девелопмент саласындағы инвестициялық компания.  

09.2015 жылдан бастап  Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗҰ, Т.Қ. Басенов атындағы сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

Білімі

1) 1976-1981 жж. - Алматы сәулет-құрылыс институты. Біліктілігі - инженер-құрылысшы, Алматы, ҚР.

2) 2006-2008 жж. - Қазақ инженерлік-техникалық академияс. Біліктілігі - сарапшы-бағалаушы, Алматы, ҚР.

3) 1985-1989 жж. - Мәскеу инженерлік-құрылыс институты. Біліктілігі - техника ғылымдарының кандидаты, Мәскеу, Ресей,

Ғылыми жобалар

Әлсіз орман топырақтарының берік қасиеттерін зерттеу. Сейсмикалық аудандардың негізін күшейту.

01.03.2021 жылғы "Алматы қаласы Алма-Арасан көшесіндегі геосеткалармен нығайтылған беткейдің орнықтылығын есептеу" шаруашылық келісімшарттың ғылыми жетекшісі.

Жарияланымдар

1. Дюсембаев И.Н., Бейсенбаев Е.Т. Расчетная модель трастропного основания» Материалы Международной научно-практической конференции на тему «Современные направления развития водоснабжения и водооведения»,  КазНИТУ им.К.И.Сатпаева 2016 г.

2. Жамбакина З.М. Зависимость способа формирования основания и его несущей способности. Сборник материалов международной  научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития строительных  конструкций:инновации, модернизация и энергоэффективность  в строительстве». Алматы, КазГАСА, 2016 г.                           

3. Куатбаева Т.К., Аубакирова Б.М. Отходы переработки нефтебитуминозных пород – как активизирующий компонент вяжущих веществ. Вестник КазНИТУ № 1, 2017 г., Алматы, с. 504-508.

https://official.satbayev.university/download/document/7180/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2017%20%E2%84%961.pdf

4. Жамбакина З.М., Храмов Р. Влияние способа формирования грунтового основания на его несущую способность. Труды Международной научно-практической конференции «Инновации в области строительства, транспортных сооружений: становление, проблемы, перспективы». Вестник 2. 2016 г.

5. Камзин А.Т., Дюсембаев А., Бесимбаев Е.Т., Жамбакина З.М., Кумар Д.Б. Расчет прямоугольной  плиты при действии произвольных нагрузок. Труды Международных Сатпаевских чтений «Конкурентоспособность технической науки и образования», II том. 2016 г.

6. Жамбакина З.М. Расчет оснований по критическим предельным состояниям (несущей способности) по Еврокодам. Журнал «Проблемы механики». Академия наук Республики Узбекистан. №3 2016 г., г.Ташкент.

7. Куатбаева Т.К., Аубакирова Б.М. Факторы долговечности изделий на основе нефтебитуминозных пород и продуктов их переработки. Рrobleme actual  aleurbanismmului si amenajarii teritoriului. Volumul III.  Кишинев 17-19 ноября 2016 г.

8. Жакулин А.С., Жамбакина З.М. Анализ напряженно-деформированного состояния откоса. Актуальные проблемы и перспективы развития строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффективность в строительстве. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Том1. КазГАСА Алматы 2016 г.

9. Куатбаева Т.К., Жамбакина З.М. Синтез силикатных материалов плотной структуры отходами переработки нефтебитуматозных пород. Актуальные проблемы и перспективы развития строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффективность в строительстве. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Том1. КазГАСА.Алматы 2016 г.

10. Пермяков  М.Б., Жамбакина З.М. Компрессионно-фильтрационнные испытания засоленных грунтов. Журнал « Проблемы современной науки и образования» «Problems of modern science band education».12.04.2017 г. Импакт-фактор РИНЦ-1,8. https://cyberleninka.ru/article/n/kompressionno-filtratsionnye-ispytaniya-zasolennyh-gruntov

11. Пермяков М.Б. Жамбакина З.М. Оборудование для бестраншейной разработки грунта способом прокола. Журнал «Вестник образования». г.Москва, изд. «Наука» №4. 28.04 2017 г..Импакт-фактор -0,1. https://cyberleninka.ru/article/n/oborudovanie-dlya-bestransheynoy-razrabotki-grunta-sposobom-prokola

12. Жамбакина З.М., Аммануллаев А. Значение геотехнических исследований для оценки инвестиционной привлекательности объекта строительства. Сатпаевские чтения. «Научное наследие Ш.Есенова» КазНИТУ.2017 г.

13. Жакулин А.С., Жамбакина З.М. Расчет подпорных стен автомобильных дорог. Вестник КазНИТУ. №4. 2017 г.https://official.satbayev.university/download/document/7177/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2017%20%E2%84%964.pdf

15. Пермяков М.Б., Жамбакина З.М. Напряженно-деформированное состояние откоса. Научно-методический ж-л «Научные исследования» №5 май 2018 г.

16. Жамбакина З.М.,Хорев А. Сравнительный анализ оценки грунтовых условий по сейсмической    опасности. Международная студенческая конференция. КазГаса 2019. Сборник трудов. с.109-112.

17. Жамбакина З.М., Бисултанов Б. Оценка грунтовых условий строительных площадок в  сейсмических районах   Республики Казахстан. Труды Сатпаевских чтений - Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК (2019), Том II, с 792-795.

18. «Increasing the bearing ability of the bases under conditions of seismic influence» VI International annual conference «Industrial technologies and engineering», Шымкент, Казахстан, 2019, с 97-101.

19. Куатбаева Т.К., Жамбакина З.М., Наширалиев Ж.Т., Бруяко М.Г., Орынова А.Т.  «Use of oil and bituminous rocks and waste from their processing in creation of composite silicate materials», «Известия НАН РК. Серия химии и технологии», №2, 2020 https://doi.org/10.32014/2020.2518-1491.27 

20. Жамбакина З.М., Козюкова Н.В., Наширалиев Ж.Т., Куатбаева Т.К., Бруяко М.Г. «Determination of the durability parameters of sand soils under compression»,  «Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук», №4, 2020 http://www.geolog-technical.kz/en/archive/2020/20203.html

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Сейсмикалық әсер ету жағдайларында геосинтетикалық материалмен бекітілген негіздің көтеру қабілетін зерттеу