Жапаев Сәдуақас Қалыұлы

Жапаев Сәдуақас Қалыұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

«Инженерлік механика» кафедрасы

Email: s.japayev@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Сәтбаев университеті Кибернетика және ақпараттық технологиялар институты «Қолданбалы механика және инженерлік графика» кафедрасының ассистент-профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, Халықаралық ақпараттындыру академиясының (ХАА) академигі, бірқатар іргелі және гранттық қаржыландырылатын ғылыми жобалардың орыдаушысы.

Өзінің ғылыми педагогикалық қызметін 1984 жылдың қыркүйегінде  Казақ ССР Ғылым Академиясының Тау кен істері институтында инженер болып бастады. 1986  жылдан 2002 жылға дейін  Д.А. Қонаев атындағы Тау кен істері институтында кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер болып еңбек етті.  2002 жылдың қыркүйегінен 2021 жылдың маусымына дейін – Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың " "Инженерлік механика және модельдеу"  кафедрасының доценті, ассистент-профессоры.

Ғылыми қызметінің бағыты-Деформацияланатын қатты дене механикасы, тау жыныстары механикасы, пайдалы қазбалар кен орындарын жер астында игеру, есептеу механикасы.

Бакалаврлар үшін "материалдар кедергісі", "Қолданбалы механика", "серпімділік теориясы", "материалдардың статикасы мен беріктігі", "теориялық және қолданбалы механика", "қатты дене механикасы", магистранттар үшін қазақ және орыс тілдерінде "конструкциялардың соңғы элементтік есебі", "компьютерлік модельдеу әдістері" пәндері бойынша сабақтар өткізеді.

Жапаев с.к. Деформацияланатын қатты дене механикасы саласында тәжірибелі оқытушы және білікті маман болып табылады. MSC Software, APM WinMachine танымал қолданбалы бағдарламаларын пайдалана отырып, зерттеудің заманауи әдістерін білу оған сабақты жоғары ғылыми, теориялық және әдістемелік деңгейде жүргізуге, студенттердің ғылыми жұмысын басқаруға, сондай-ақ оқытушылық қызметті зерттеу жұмысымен сәтті үйлестіруге мүмкіндік береді.

Қосымша акпарат:

1. 2021-2022 оқу жылында   Энергетика және машинажасау институтының Ғылыми кеңесінің мүшесі

2. Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының толық мүшесі, диплом № 1649 20.11.2014 ж.

Ғылыми қызығушылығы 

деформацияланатын қатты денелер механикасы,  геомеханика, тау жыныстары механикасы, тау-кен өнеркәсібінің физикалық процесстері, жерасты қимараттарының орнықтылығы.

70-тен астам жарияланымдары бар, оның ішінде 1 монография (бірлескен авторлық, 11,0 П.Л.), 1 оқу құралы (жеке, 9,6 П. Л.), 2 Scopus жарияланымдары, сондай-ақ БҒСБК журналдарында. 2004 жылы жауапты орындаушы ретінде "Материалдар кедергісі" курсын (40,6 б.т.) ПМО (толық әдістемелік қамтамасыз ету) әзірлеуге қатысты.

Ұжымның құрметіне ие, университеттің қоғамдық және білім беру өміріне белсенді қатысады.  Көп жылғы адал еңбегі үшін ҚазҰТЗУ-дың құрмет грамоталарымен марапатталған. Медалімен (2019 ж.), Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуға қосқан үлесі үшін Қазақстан халқы Ассамблеясының "Мейірім" төсбелгісімен марапатталған. академик Д.А. Қонаевтың Жер туралы ғылым саласындағы еңбегі (1995 ж.).

Білімі

Жоғары

1) 1979-1984 жж., С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, механика және қолданбалы математика факультеті, мамандығы «Механика»;

2) 1999 жылы «Қабаттасқан еңкіш кенсілемдерін қазып алуда үстіңгі жыныстар қабатымен әрекеттестігі ерекшеліктерін ескере отырып кентіректерді есептеу әдісін жасау» атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады.

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми жобалар

Ол бірқатар ғылыми жобалардың орындаушысы болды, оның ішінде:

1. ҚР ҒжБМ 2018-2020 жылдарға  ГҚ жобасы  №AP05135493. «Машиналар мен манипуляторлардың атқарушы механизмдерінің құрылымдық-параметрлік синтезі». Зерттеу тобының мүшесі

2. ҚР ҒжБМ 2018-2020 жылдарға  ҚМҚ жобасы  ҚМҚ  ИРН 2018/BR05236447 "Уран және мұнай кен орындарын игеру үшін шешімдерді қабылдау және басқарудың зияткерлік жүйелері". Орындаушы (ЖҒК).

3. ҚР ҒжБМ ҒК AP09260105 (2021-2023 жж) "Уранды жер асты бактериялық шаймалау процесінің математикалық негіздері мен 3D имитациялық моделін әзірлеу" жобасы.

Жарияланымдар

1. A. Karassayeva, Y. Adilkhanov, Sh. Sekerova, S. Japayev, A. Zhauyt, S. Zhunisbekov, K. Tergemes. Analysis of dynamic properties and movement safety of bogies with diagonal links and rubber-metal vibration absorber between the rubbing elements of freight cars. Journal of Machine Engineering, Vol. 21, Issue 3, pp. 124-143, 2021 (SCOPUS, IF=0.588, quartile=Q2, Percentile 44), DOI: https://doi.org/10.36897/jme/141926.

2. Assel Mukasheva, Saduakhas Japayev, Gulnara Abdraimova, e.t A dynamic analysis of six-bar mechanical press // Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 13, p. 249-254, 2017, ISSN: 2345-0533 ELSEVIER (SCOPUS  IF=0.151)

3. Шамганова Л.С., Тулебаев К. К., Джапаев С.К, и др. Геомеханическое обоснование отработки маломошных залежей Жезказганского месторождения: Монография, ISBN 978-601-7093-12 - 9,  Алматы: ИГД им. Д.А. Ку­наева, Филиал РГП «НЦ КПМС РК», 2015. - 170 с.

4. Шамганова Л.С., Тулебаев К. К., Джапаев С.К., и др. Геомеханическое обоснование отработки пологих рудных залежей средней мощности месторождения Жаман-Айбат// Труды ИГД им. Д.А. Кунаева, «Научно-техническое обеспечение горного производства» - Алматы, 2015. - т. 87,  С.124-132.

5. Шамганова Л.С., Чабдарова Ю.И., Джапаев С.К., Кайранбаева А.Б. Устойчивость конструктивных элементов камерно-столбовой системы при отработке наклонных залежей//Вестник КазНТУ, - 2014, №1, - С.135-141

6. Чабдарова Ю.И., Нугманов К.Х., Шамганова Л.С. Джапаев С.К. Геомеханическое обоснование отработки наклонных залежей  камерно-столбовой системой // Междунар. научн.-практ. конференция «Подготовка кадров для реализации программы развития ГМК на 2012-2014 гг» / -Алматы, КазНТУ, 2011 г, с. 264-269

7. Чабдарова Ю.И., Нугманов К.Х., Шамганова Л.С., Джапаев С.К., Добрица  Р.А. и другие Методические указания по геомеханическому обеспечению отработки запасов наклонных залежей Жезказганского месторождения мощностью более 5,0 м. - Алматы, 2011, - 22 с. (внедрение в производство).

8. Чабдарова Ю.И., Нугманов К.Х., Шамганова Л.С., Джапаев С.К. К вопросу нагруженности междукамерных целиков при отработке наклонных залежей//20-ый Международный Симпозиум по планированию горных работ и выбору оборудования (MPES 2011), 12-14 октября 2011 года, Алматы, - с. 1150-1156.

9. Нугманов К.Х., Шамганова Л.С., Джапаев С.К. и др. Временная инструкция по расчету параметров модифицированных вариантов системы разработки Жезказганского месторождения для наклонных залежей мощностью более 5,0 м. - Алматы-Жезказган, 2010, 50 с. (внедрение в производство)

10. Оқу құралы. - Алматы: ҚазҰТУ, 2010 – 154 б.

11. T.M.Ermekov, K.Kh.Nugmanov, Yu.I.Chabdarova, A.N.Bukin, Dzhapaev S.K. Determination of beha­viours of loads distribu­tion on pillars when overlapping ledges min­ing // Mine Planning and Eguipment Selection 2000. (Труды IX Междунар. симпозиума по планированию горных работ MPES-2000 /Греция, Афины/ 6-9 но­ября 2000 г. – С.281-283.

12. Чабдарова Ю.И., Нугманов К.Х., Джапаев С.К. Некоторые вопросы безопасной отработки наклонных перекры­вающихся залежей// Доклад на симпозиуме «Неделя горняка-2000». Москва, МГГУ, 31.01 – 04.02.2000 г. //Горный информ.-аналитический бюллетень. - 2000 - №12. - С.183-186.

13. Ermekov T.M., Nugmanov K.H.,Chabdarova Yu.I., Bukin A.N. Developing of specifi-cations and standard documents specifying the mining methods, system parameters for securing safe and effec­tive mining// Proceediings of the papers of the scientific and tech­nical conference: Occu­pational safety in under­groud and open pit mines and quarries.- Bulgaria, Varna, 8-11 june 1998. -v.1, - p.195-198.

14. Джапаев С.К. Оптимальная форма междукамерных цели­ков при отработке на­клонных залежей // Горный журнал. - 1997.- № 7. - С. 10-12.

15. Нугманов К.Х., Джапаев С.К. Нагруженность барьерных и междукамерных целиков при отработке наклонных залежей // Комплексное использо­вание минерального сы­рья - 1994. - № 6. - С. 20-26. 

16.  Джапаев С.К., Канафин Р.К. Модель прочности столбчатого   междукамерного целика // Комплексное использо­вание минерального сы­рья - 1993. - № 3. - С. 22-27. 

17. Джапаев С.К., Канафин Р.К. Модель нагрузки на группу междукамерных целиков // Комплексное использо­вание минерального сы­рья - 1992. - № 12. - С. 10-15. 

18. Попов В.Н., Джапаев С.К., Канафин Р.К. Модель нагрузки на группу междукамерных целиков // Комплексное использо­вание минерального сы­рья - 1992. - № 12. - С. 10-15.