Жұмаділова Жанар Оразбекқызы

Жұмаділова Жанар Оразбекқызы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Директордың орынбасары

Сәулет және құрылыс институты

Email: z.zhumadilova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Сәтбаев университетінің Т.Бәсенов атындағы сәулет және құрылыс институты директорының орынбасары. 

6D070900-"Металлургия" мамандығы бойынша Ph.D докторы, Экология және тіршілік қауіпсіздігі Халықаралық Академиясының академигі (МАНЭБ, Санкт-Петербург, Ресей).

Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі - 15 жыл.

ҚР БжҒМ ғылым комитетінің талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендияларының иегері (2008-2010жж., 2015-2016жж.).

2005-2017 жылдар аралығында Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, Сәулет және құрылыс институты, "Тіршілік қауіпсіздігі" кафедрасында ассистенттен қауымдастырылған профессорлікке дейін қызмет атқарды, сонымен қатар  2010-2017 жылдар аралығында "Білдек жасау, материалтану және машина жасау өндірісі технологиясы" кафедрасында доцент қызметін атқарды. 

Ж.О.Жұмаділованың жетекшілігімен 2 магистерлік диссертация, "Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау", "Материалтану және жаңа материалдар технологиясы", "Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы" мамандықтары бойынша 25-тен аса бакалаврлық дипломдық жұмыстар (жобалар) қорғалған. 

2012-2017 жылдар аралығында "Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандықтарына мамандық бойынша пәндерден дәрістік және практикалық, зертханалық сабақтарды ағылшын тілінде жүргізді.

2017 жылдың қаңтар айынан бастап Сәтбаев университетінің Т.Бәсенов атындағы сәулет және құрылыс институты директорының ғылым жөніндегі орынбасары қызметін атқарады. 

Қосымша ақпараттар:

1. 2012 жылдан бастап «American Journal of Environmental Protection» Халықаралық ғылыми журналында редакциялық алқа мүшесі және рецензент қызметін атқарады. New York, USA.

2. 2014 жылдан бастап «International Journal of Materials Science and Applications» Халықаралық ғылыми журналында редакциялық алқа мүшесі және рецензент қызметін атқарады. New York, USA.

3. 2019 жылдың қазан айынан бастап "Southern Brazilian Journal of Chemistry" Халықаралық ғылыми журналында редакциялық Кеңесте жұмыс жасайды, Porto Alegre, Brasil.

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 75-жылдығына орай ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің құрмет грамотасымен мадақталған, 2009ж.

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дің 75-жылдығына орай "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің дамуына елеулі үлес қосқаны үшін" медальмен марапатталған, 2012ж.

"Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-ға 85 жыл" мерейтойлық медальмен марапатталған, 2019ж.

Білімі

1) 2001-2005жж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,  "Мұнай және газ" факультеті, "Еңбек және тіршілік қауіпсіздігі" кафедрасы, мамандығы - 551730-"Тіршілік қауіпсіздігі". Біліктілігі - техника және технология бакалавры.

2) 2005-2007жж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Экология және экономика институты, "Еңбек және тіршілік қауіпсіздігі", мамандығы - 6А0731 – "Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау". Біліктілігі - 6А0731 – "Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандығы магистрі.

3) 2007-2010жж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, металлургия және полиграфия институты, "Металлургиялық процесстер және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасы және жоғары Колорадо тау-кен мектебі (Колорадо, АҚШ), металлургия және материалтану департаменті. 6D070900-"Металлургия" мамандығы бойынша Ph.D докторы. Екі дипломды білім беру бағдарламасы.

Ғылыми жобалар

1) 2006-2008жж. - ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің 2006-2008 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру бағдарламасы. Жобаның тақырыбы "Демпферлік ұнтақты қорытпалардағы құрылымдық-фазалық айналымдарды зерттеу". Кіші ғылыми қызметкер.

2) 2007-2009жж. - ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің "Қазақстан Республикасындағы 2007-2009 жылдардағы наноғылымы мен нанотехнологияның дамуы" бағдарламасы. Жоба №8.706.Н.07: "Наноқұрылымды демпферлік материалдардың ғылыми негіздерін және құрылу технологиясы мен синтезін жасау" Кіші ғылыми қызметкер. 

3) 2013-2015жж. - ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің 2013-2015 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру бағдарламасы. Жоба: "Тығыздықпен реттелетін ұнтақты металды материалдарды жасау». Аға ғылыми қызметкер.

4) 2015-2017жж. – ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің 2015-2017 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру бағдарламасы. Жоба: «Наноқұрылымды жабындармен демпферлік металды материалдарды жасау». Бас ғылыми қызметкер.

5) Қаңтар, 2018 – маусым, 2018. Жоба №APP-PSCP-I-17/017P «Құрылыс саласындағы энергия үнемдеу және экологиялық шешімдер бойынша өндірістік-ғылыми әріптестік орталығы", өнеркәсіптік сектор-I консорциумын жоспарлау, ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің және Әлемдік Банктің "Өнімді инновацияларды ынталандыру" шеңберіндегі жобаларды жүзеге асыру шеңберіндегі жұмысы. Орындаушы.

6) ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің іске асыру мерзімі 27 ай 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыру шеңберіндегі «Майда дисперсті минералды ұнтақты жүйе негізіндегі жылыуоқшаулағыш жабын» ғылыми зерттеу жобасының ғылыми жетекшісі. 

Жарияланымдар

Жұмаділова Ж.О. - 100-ден аса ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде ҚРӘМ 5 инновациялық патенті (авторлық куәліктер), 1-монография “Development of damping multiple alloyed steels” (Германия, 2011), Scopus, Web of Sciences, Clarivate Analytics базаларындағы журналдарда 10 мақала, 30-дан астам ғылыми мақалалары ағылшын тілінде шыққан, сонымен қатар ҚР БжҒМ жоспары бойынша ағылшын тілінде 1-оқу құралының “Chemistry of waste, industrial sanitation and occupational health” (2016ж.) авторы. 

1. D.Suleyev, Zh. Zhumadilova, John J. Moore. Development of steels with advanced damping properties. Materials Science & Technology 2009 Conference & Exhibition. October 25-29, 2009. Pittsburgh, Pennsylvania. P.1747-1756. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-78049442433&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Zhumadilova&st2=&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=07b8387fc3267e22820d0fe739c2874a&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Zhumadilova%2c+Zh+O.%22+36054227400%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=

2. Zh.O. Zhumadilova, T.E.Utepov. Development of alloys on an iron basis. Conference Proceeding. TMS Annual Meeting. Volume 3, 2010, Pages 753-758. TMS 2010 - 139th Annual Meeting and Exhibition; Seattle, WA; United States; 14 February 2010 through 18 February 2010; Code 80243. ISBN: 978-087339753-7.  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-77952356257&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Zhumadilova&st2=&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=07b8387fc3267e22820d0fe739c2874a&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Zhumadilova%2c+Zh+O.%22+36054227400%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

3. Zhumadilova Zh.O. Development of Damping Multiple Alloyed Steels. Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken, Germany. 2011. ISBN 978-3-8443-3162-2. P.138.  https://www.amazon.com/Development-Damping-Multiple-Alloyed-Steels/dp/384433162X

4. D.K. Suleyev, Zh.O. Zhumadilova, A.Sh. Bestaev. Mechanical properties of developed forging steels. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. ISSN 1991-3494. Volume 2, Number 354 (2015). 33-37pp. http://nauka-nanrk.kz/ru/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.htmlhttps://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RRC&SrcAuth=RRC&SID=E5YaCaXfLUtOpSI3mVM&UT=WOS%3A000453126200005

5. Suleyev D.K., Zhumadilova Zh.O., Kalmurat M.B. Labor protection measures at the welding site. BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Issue 3. Page  40-43. Published 2014. https://app.webofknowledge.com/author/#/record/11285247  

6. Suleyev D.K., Zhumadilova Zh.O. Multiple alloyed damping steel to reduce noise at manufacturing. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Issue 4. 2013. P.3.  https://app.webofknowledge.com/author/#/record/11285247  

7. E.B. Utepov, E.B. Ten., Zh.O.Zhumadilova and etc.  Damping Metallic Materials with a Nanostructured Coating. Journal “Metallurgist”. January 2017, Volume 60, Issue 9-10, pp 961–966. Springer US.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85012124627&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Zhumadilova&st2=&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=07b8387fc3267e22820d0fe739c2874a&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Zhumadilova%2c+Zh+O.%22+36054227400%29&relpos=3&citeCnt=2&searchTerm=  

8. Unaspekov B.A., Zhumadilova Zh.O. Auelbekov S.S., Taubaldieva A.S., Aldabergenova G.B. Investigation of heat distribution processes on the inner surface of the enclosing structure, taking into account the movement of air in the boundary area between the device and fencing. Periódico Tchê Química.  ISSN 2179-0302. (2019); vol.16 (n°32). GTQ. 341-365p.p. Porto Alegre, RS. Brasil. August, 2019.  http://www.journal.tchequimica.com/  

9. Suleyev D.K., Utepov E.B., Zhumadilova Zh.O., Ten E.B. Creation of damping alloys with optimum physical-mechanical properties for geological exploration equipment parts. News of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. 5 (437). September-October 2019. 106-113p.p. Almaty, NAS RK. ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278 (Print). http://nauka-nanrk.kz/ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.html

10. Zhumadilova, Zhanar O.; Kaldybayeva, Saule T.;  Nuruldaeva, Gulzhan Zh.; Kumar, Dauren B. STUDY OF THE THERMOPHYSICAL AND PHYSICAL - MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-ALLOYED ALUMINUM CAST IRON CHYU22SH. Periódico Tchê Química.  ISSN - 1806-0374 (Impresso). ISSN - 1806-9827 (CD-ROM).  ISSN - 2179-0302 (Online). LCCN: 2010240735. Vol.16 (n°33). 2019. 30-40 p.p. Porto Alegre, RS. Brasil. November, 2019.  http://www.journal.tchequimica.com/

11. Zhumadilova Zh.O. “Chemistry of waste, industrial sanitation and occupational health” for specialty "Life safety and environmental protection". Tutorial. Almaty, 2016.136p.

12. Zhumadilova Zh.O. Development of alloys on an iron basis. Journals of  Minerals & Materials Characterization & Engineering. USA. 2010. Vol.9, No.8, рр. 741-747.

13. ZHANAR ZHUMADILOVA; KENZHEBEK AKMALAIULY.  HEAT DISSIPATION AT CEMENT HARDENING. SOUTHERN BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMISTRY. June-2020. P.1. Vol.28, n°28. 2020. ISSN - 0104-5431 (Print). ISSN – 2674-6891 (Eletronic). JOURNAL DOI: 10.37633/sbjc. Brasil, Porto Alegre: Grupo Tchê Química.

14. Zhumadilova, Zhanar O.; Selyaev, Vladimir P.; Nurlybaev, Ruslan E.; Orynbekov, Yelzhan S., Sangulova, Indira B. Study Of Energy-Saving Liquid Thermal Insulating Coatings Based On Local Finely Dispersed Systems. Periódico Tchê Química.    ISSN - 1806-0374 (Print). ISSN - 2179-0302 (Online). LCCN: 2010240735. Vol.18 (n°37). 2021. Porto Alegre, RS. Brasil. March, 2021. P. 189. WoS.  В момент подачи и принятии статьи журнал имел Percentille 72% по базе Scopus.https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000631445600013

15. Zhanar O. Zhumadilova*, Vladimir P. Selyaev, Ruslan E. Nurlybayev, Yelzhan S. Orynbekov, Indira B. Sangulova and Erzhan I. Kuldeyev. Prediction of Durability of Thermal Insulating Epoxy Coatings with Regard to Climatic Ageing. Polymers 2022, Volume 14, Issue 9, 1650. https://doi.org/10.3390/polym14091650.  WoS, Scopus. Q1. Cite Score - 77. Impact-factor - 4.967. E-ISSN:2073-4360.

16. Zhanar O. Zhumadilova, Vladimir P. Selyaev, Ruslan E. Nurlybayev, Yelzhan S. Orynbekov, Maratbek T. Zhuginissov, Tatyana A. Nizina. Thermal insulation coatings based on finely dispersed mineral granular systems. ISBN 978-601-323-279-9. 178 p. Almaty, 2022. Poly Tech Edition, Satbayev University. Recommended by the Academic Council of the University as a monograph from 25, March, 2022. Monograph.

17. Zhanar O. Zhumadilova*, Ruslan E. Nurlybayev, Yelzhan S. Orynbekov, Aidos A. Joldassov and Malik N. Abdikarimov. Protective Properties of Thermal-Insulation Coatings under Conditions of Long-Term Exposure to Natural Climatic Factors. Coatings, 2022, 12, 1925. https://doi.org/10.3390/coatings12121925. https://www.mdpi.com/2079-6412/12/12/1925. WoS, Scopus. Q2, Percentile-62.

18. Ruslan E. Nurlybayev, Maratbek T. Zhuginissov, Zhanar O. Zhumadilova*, Aidos A. Joldassov,   Yelzhan S. Orynbekov and Aktota A. Murzagulova.  An Investigation of the Effects of Additives and Burning Temperature on the Properties of Products Based on Loam. Applied Sciences (Switzerland), 2022, 12(7), 3352. WoS, Scopus. Q2. Percentile - 77. E-ISSN: 2076-3417. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85127577616&origin=resultslist&sort=plf-f