Мамбеталиева Алима Рахматуллаевна

Мамбеталиева Алима Рахматуллаевна

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: a.mambetaliyeva@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

22.09.2003 ж Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ -нің  "Жоспарлау және оқу-әдістемелік департаментінің оқу үрдісін ұйымдастыру" бөлімінің біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ әдіскер.

01.09.2014 ж Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ -нің "Асыл металдар металлургиясы және кен байыту" кафедрасының ассистенті

14.08.2017 ж  Қ. И. Сәтбаев ҚазҰТЗУ -нің  "Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту" кафедрасының  сениор лекторы. 

24.08.2020 ж   Сәтбаев университетінің   "Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту" кафедрасының   лекторы.

2021 жылдан бастап қазіргі уақытта  дейін Қ. И. Сәтбаев ҚазҰТЗУ-нің  "Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту" кафедрасының  аға оқытушысы. 

Білімі

1996-2002 жж "Пайдалы қазындыларды  байыту" ЖБ № 0317825 инженер-технолог https://satbayev.university/kk

2002-2003 жж 552450 – "Металлургия" Магистрі - біліктілігі мен академиялық дәрежесі берілді МТБ № 0007100 https://satbayev.university/kk

2013-2016 жж  6D070900 - "Металлургия"» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді ҒД №0001807 https://satbayev.university/kk

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу (соңғы 3 жылда):

2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру ғылыми-техникалық бағдарламасының шеңберінде "Құрамында алтын-мышьяк бар кендер мен концентраттарды экологиялық қауіпсіз сульфид түрінде мышьякты шығару және кәдеге жарату және құрамында алтын бар тауарлық өнім алу технологияларын әзірлеу" жобасы (мемлекеттік тіркеу № 757. БҒМ.ГФ.15. РИПР.7   . ИРН: АРО513341

"2017-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру "Күл-шлак қалдықтарынан алтын алу технологиясын әзірлеу". ИРН: АРО513341

Жарияланымдар

Жарияланымдар (соның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда), ғылыми еңбектер, өнертабыстар (соңғы 3 жылда): 16 жарияланым

1. The copper-bearing complex ores processing technology selection and justification International Journal of Applied and Fundamental research, 2015, № 2, р.57-62.

2.Complex processing of industrial products and lead - copper concentrates. Eurasian Chemico-Technological Journal 17 (2015) бет 307-314

3. Ураны бар кендерді байыту және қайта өңдеудің экологиялық жағдайы дәстүрлі мәселелерді инновациялық шешу: Инженерия және технологиялар " Сәтбаев оқулары Алматы, 2018 ж. 1038б 

4. Дәстүрлі мәселелерді инновациялық шешу: Инженерия және технологиялар   "Экологиялық қауіпсіз сульфид түрінде мышьякты өңдеу және кәдеге жарату " Сәтбаев оқулары Алматы, 2018 ж. 1044б

5. Байыту өнімдерін ала отырып, күл-шлак қалдықтарын қайта өңдеу бойынша зерттеулер "кенді және техногендік шикізатты қайта өңдеудің ғылыми негіздері мен практикасы" XXV Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы, Екатеринбург, 07-10 сәуір 2020, 124-128 бет

6.Су эффектісі-ауа эмульсиясының мөлшері көбіктенетін агент шешімі бойынша емес-ферроус металл минералдары флотация тығыздығы ("мақала") Металлург 60, 3-4, б. 395-398, 2021, ISSN 0543-5846

7.Ұжымдық концентраттан молибденді флотациялық байыту процесін зерттеу III Халықаралық ғылыми-техникалық конференцияның мақалалар жинағы: Минск т. 3, 2021, Б. 135-138

ISBN 978-985-530-905-6

8. Көктасжал кен орнының мыс-алтын кенін флотациялық байытуды зерттеу III Халықаралық ғылыми-техникалық конференцияның мақалалар жинағы: Минск т. 3, 2021, с. 138-140

ISBN 978-985-530-905-6

9. Бозшакөл кенінің байытылуына түрлі флотациялық реагент-жинағыштардың әсерін зерттеу III Халықаралық ғылыми-техникалық конференцияның мақалалар жинағы: Минск т. 3, 2021, Б. 141-144 ISBN 978-985-530-905-6

10. "Дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімдері: Инженерия және технологиялар" Сәтбаев оқуларының еңбектері, ҚазҰТЗУ 1 том, 2021, с. 964-967isbn 978-601-323-246-1 ISBN 978-601-323-247-8

11. "Көктасжол" кен орнындағы мыс-алтын құрамды кенді флотациялық байытуды зерттеу Сәтпаев оқуларының еңбектері "дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімдері: Инженерия және технологиялар", ҚазҰТЗУ 1 том, 2021, с. 960-963 ISBN 978-601-323-246-1 ISBN 978-601-323-247-8

12. Сәтбаев оқуларының "дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімдері: Инженерия және технологиялар", ҚазҰТЗУ 1 том, 2021, с. 956-960 ISBN 978-601-323-246-1 ISBN 978-601-323-247-8 еңбектерінің жіңішке қиылысқан кендерді өңдеу кезінде бос жыныстардан пайдалы құрауыштарды іріктеп бөлуге қойыртпақты ұсақтаудың әсері

13. Сәтбаев оқуларының "дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімдері: Инженерия және технологиялар" еңбектері мыс-молибден кенін флотациялау технологиясын жетілдіру, ҚазҰТЗУ 1 том, 2021, с. 953-956 ISBN 978-601-323-246-1 ISBN 978-601-323-247-8

14. "Дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімдері: Инженерия және технологиялар" Сәтбаев оқуларының еңбектері, ҚазҰТЗУ 1 том, 2021, с. 981-985 ISBN 978-601-323-246-1 ISBN 978-601-323-247-8

 Мамбеталиева А.Р., Акказина Н.Т., Нурманова А.Н., Бакраева А.Н., Ералиев А.А. Исследования по переработке золошлаковых отходов с получением продуктов обогащения. XXV международной научно-технической конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья». Екатеринбург, 07-10 апреля 2020. С.124-128. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43082733    http://www.ursmu.ru/source/umid/doc/itog/Tehno2020_3.pdf

16. Мырзабекова К.Д., Мамбеталиева А.Р., Акказина Н.Т. Интенсификация технологических процессов переработки руд Актогайского месторождения. Труды Сатбаевских чтении «Сатпаевские чтения - 2021», 12 апреля 2021 КазНИТУ им. К.И.Сатпаева. Том-1. С.981-985. https://official.satbayev.university/download/document/20338/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20-%201%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf