Коянбекова Сара Бариқызы

Коянбекова Сара Бариқызы

Филология ғылымдарының докторы

Қауымдастырылған профессор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: s.koyanbekova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

      Коянбекова Сара Бариевна филология ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор,  2018-2019, 2019-2020 жылдары «ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті Академиясының үздік оқытушысы».

      1988-1994 жылдары І. Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік Университетінде оқытушы болып жұмыс істеді. 1995 жылы Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университетінің оқытушысы.1996 жылы ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті Академиясы мемлекеттік тіл кафедрасының аға оқытушысы, 2002 жылы доцент, кафедра бастығының орынбасары, мемлекеттік тіл бөлімінің бастығы, профессор лауазымдарында қызмет атқарды. 2021 жылдың қыркүйек айынан Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

      Қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскерлік қазақ тілі, сөйлеу мәдениеті, іскерлік шешендік өнер,синтаксис,стилистика пәндерінен сабақ өткізеді,34 жылдық тәжірибесі бар оқытушы,кәсіби маман.Осы жылдар ішінде ол республикалық деңгейде ҚР Ұлттық Қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жоғары білікті кадрларды дайындауға өз үлесін қосты. С.Б. Коянбекова қазақ тілінің теориялық мәселелерін дамытуда және қазақ тілін оқыту әдістемесі бойынша мамандарды дайындады. Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік Университеті жанындағы Д 14.61.27 Диссертациялық Кеңесінің мүшесі. ҚАЗТЕСТ сарапшысы.

    Қазақ тілінің теориялық және әдістемелік тұрғыдан зерттелуіне арналған бірқатар ғылыми еңбектердің авторы.Кәсіби қазақ тілін арнайы оқу орындарында оқыту саласында ғылыми-әдістемелік еңбектері жарияланды.

     2 монография, 2 оқулық, 15 оқу құралы, 200-ден астам ғылыми-теориялық және ғылыми-әдістемелік мақалалардың және  «Халықаралық терроризм және діни экстремизмнің негізгі ұғымдары мен терминдері» сөздігін авторлық бірлестікте дайындады. 12 екі және көптілді сөздіктерді авторлық бірлестікте дайындаудағы ғылыми жоба жетекшісі.

Білімі

Білімі жоғары С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университетінің филология факультетін бітірді. 1991 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті жанындағы Тіл білімі кафедрасының күндізгі аспирантурасында оқыды. 1998 жылы «Қазақ тіл біліміндегі сөйлем мүшелері теориясының қалыптасуы» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. 2002 жылы ҚР ЖАК доцент атағы берілді. 2008 жылы «Қазақ тілі экспрессивтік стилистикасының негіздері» тақырыбында докторлық диссертация қорғады.

Жарияланымдар

Басылымдары:

Монографиялар:

Қазақ тіл біліміндегі сөйлем мүшелері теориясының қалыптасуы. Алматы, 2005, 197-б. Қазақ тілі экспрессивтік стилистикасының негіздері. -Алматы: ЛИЦ «КИЕ», 2007.391-6.

                                             Ғылыми мақалалар:

Фразеологиялық синонимдердің экспрессивтік стилистикалық ерекшеліктері // «Ұлт тағылымы» журналы. -2008. -№2. -261-266-б.  Стилистика ғылымының зерттелінуінен // «Казахстанская филология: проблемы и перспективы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, 2002.-79-81-6.  Мемлекеттік тілді оқытудағы стилистика мәселелері // «Функционалдық лингвистика: қазіргі жай-күйі және болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық және ғылыми-практикалық конференция материалдары.-Алматы,Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, 2003.-258-262-б.  Тіл, қоғам және стилистика мәселелері // «Қазақстан Республикасы ғаламдық мәдениетаралық кеңістікте» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Алматы: Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 2003. -364-367-б.  Мемлекеттік тіл және ресми іс-қағаздар стилі // ҚазҰУ Хабаршы. Филология сериясы. Профессор А.С.Аманжоловтың 70 жылдық мерейтойына арналған «Түркі сөз әлемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2004. -No6.-115-117-б.  Әдеби тілдік норма және стилистика мәселелерінің зерттелінуінен // ҚазҰУ мерейтойына арналған «Қазақтың ұлттық әдеби тілі: бүгіні мен болашағы» Хабаршы. Филология сериясы. Академик Р.Сыздықованың 80 жылдық атты республикалық ғылыми-теориялык конференция материалдары. -Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2004. -No5 (77). -99-101-б.  Жоғары оқу ағымында мемлекеттік тілді оқыту процесіндегі стилистика ғылымының рөлі // Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Академиясы жинағы. -Алматы, 2004. -№1 (43). -14-20-б.  Қазақ тіл білімі және стилистика мәселелері II Академик Ә.Қайдардың 80-жылдық мерейтойына арналған «Академик Ә.Т.Қайдар және тіл білімінің мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2004.  Қазақ тіліндегі тілдік норма және функционалды стильдер // Қ.Жұбановтың 105 жылдығына арналған «Құдайберген Жұбанов тағылымы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 2004. -77-83-б.  Қазіргі қазақ тілі және стилистика мәселелері // «Мемлекеттік тілді үйрету жолдары: теориясы мен практикасы» атты республикалық ғылыми әдістемелік семинар материалдары. -Астана, 2004.-191-198-б.   Стилистика пәнінің жаңа қырлары // Профессор К.Ш.Хұсайынның 60 жылдық мерейтойына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. «Тілтаным» журналы. -№1.-2005.-107-113-б.  Стилистиканың ғылыми пән ретінде қалыптасу тарихынан // ҚазҰУ Хабаршы. Филология сериясы. -№3 (85). -2005.-135-138-б.  Мәтін стилистикасы мен функционалды стилистиканың ара қатынасы // «Қазақ тілі – ғылым тілі» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігінің Академиясы, 2005.-89-95-б.  Стилистиканың құрылымы және ғылыми бағыттары // ҚазҰУ Хабаршы.Филология сериясы. «Қазақ тіл білімінің мәселелері және оқыту әдістемесі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, материалдары. -2005.-No4(86).-62-65-6. Тілдік құралдардың стилистикалық қызметі // ҚазҰУ Хабаршы.Филология сериясы. -Алматы, 2005. -№5 (87). -21-23-б.  Стилистиканы оқытудың міндеттері мен маңызы // «Академик Е.А.Бөкетов ғалым, оқытушы, ойшыл» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Қарағанды, 2005. -193-196-б.  Тіл білімі тарихында функционалды стиль мен мәтін стилистикасының зерттелуі // «Жас ғалым –2005» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Тараз, 2005. -23-27-б.  Стильдік норма мәселелерінің зерттелу тарихынан ІІ «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. -Алматы, 2005. -No4. -84-89-б.  Синтаксистің стилистикалық ресурстары // М.М.Копыленконың 85 жылдығына арналған «Тіл әлемі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Алматы: Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 2005. -398-403-б. факторлардың дифференциялануы // Академик Ш.Сарыбаевтың 80-жылдық мерейтойы. Стилистикадағы лингвистикалық және экстралингвистикалық мерейтойына арналған «Академик Ш.Сарыбаев және қазақ тіл білімі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы, 2005. -589-599-б.  Қазақ тіліндегі ғылыми стиль мәселелері // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. -2005.-№7. -36-42-б.  Стилистиканы логикалық тұрғыдан талдап танудың мақсаты мен міндеті II Абылайхан атындағы ҚазХҚӘТУ Хабаршысы. Филология сериясы. -Алматы,2005.-N04 (13).-164-171-6.  Функционалды стилистиканың қалыптасу тарихы // ҚРҰҒА Хабарлары. -Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2006. -№3.-36-40-б. Стилистикалық ерекшеліктерді оқытудың өзекті мәселелері // ҚазҰУ Хабаршы. Филология сериясы. «Қазақ тілін оқытудың тиімді жолдары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы,2006. No1 (91).-104-107-6. Функционалды стильдерде синонимдердің қолданылу жүйесі // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. -2006. -No6. -45-50-б.  Публистикалық стиль мәселелері // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. -2006.-N.8.-29-36-6. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын оқыту арқылы ресми стильдік ерекшеліктерді меңгерту// Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік Комитеті Академиясы жинағы. -Алматы, 2007.-№2. -61-68-б.  Функционалды стилистикалық реңктер жүйесі // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. -2007. -№ 3.-31-37-б.  Қазақ тіл біліміндегі фоностилистика мәселелері // Академик Ө.Айтбаевтың 70 жылдығына арналған «Тіл және әдебиет: кешегісі мен бүгіні» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: Қайнар университет, 2006.-140-145-б. Қазақ тіліндегі лексиканы зерттеудің стилистикалық аспектісі //«Тілтаным» журналы. -2006. -№2. -60-34-б.  К вопросу об основных направлениях стилистики в современном языкознании // Теоретические и практические аспекты обучения языкам и литературе в вузах (выпуск 11). -Ташкент: Ташкентский государственный юридический институт, 2006. -С.85-91-б. Қазақ тілінің стилистикалық ресурстары // «Бүгінгі түркітану және оның даму бағыттары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. І-том. -Алматы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 2006. -581-590-б. Мемлекеттік тілді оқыту арқылы ресми стильді меңгерту // «Бүгінгі түркітану және оның даму бағыттары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. ІІ-том. -Алматы: Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 2006.-137-143-6. Алматы, 2006. -№4 (54). -67-74-б. ҚазҰУ Хабаршы. Мемлекеттік тіл арқылы курсанттарға ғылыми стильді меңгерту // Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Академиясы жинағы. – Алматы, 2006. №4 (54). -67-74-б. Сөйлемде антонимдерді стилистикалық қолдану Филология сериясы. Профессор А.Айғабыловтың 70 жылдығына арналған «Қазақ тілі ғасырлар тоғысында: теориясы, тарихы және қазіргі жайы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2006. -№4 (94). -132-136-б. Система стилей в современном языкознании II JJm sаrchаshmalari.Научный и научно-методический журнал. Республика Узбекистан. -Ташкент, 2006. -№3. -95-98-б. Қайталау түрлерінің экспрессивтік стилистикалық ерекшеліктері II Академик Ө.Айтбаевтың 70 жылдық мерейтойына арналған «Мемлекеттік тіл саясаты: терминология, аударматану, ресми құжат тілі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білім институты, 2006. -135-140-б. Қазақ тілі стилистикасының ішкі жүйелік ерекшеліктері // «Тілтаным» 2006. -No3.-95-98-6. журналы. -2007. -№1. -51-55-б. Көркем әдебиет арқылы курсанттарға стильдік ерекшеліктерді меңгерту // Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік Комитеті Академиясы жинағы.-Алматы, 2007.-№1 (55). -62-70-б. Основные направления, понятия и категории стилистики // Международный научный журнал. Международная Академия Наук. Россия. -Балашов, 2007.-№1.-С.45-48-б. Экспрессивно-стилистические особенности книжного стиля современного казахского языка // -Украина: Черкасский национальный университет имени Б.Хмельницкого, 2007. -С. 309-313-б. Стилистиканың психолингвистикалық негіздері және экспрессивтілік //М.Балақаевтың  100 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ тілі ғасырлар тоғысында: теориясы, тарихы және қазіргі жайы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,2007.-328-335-6-б. Қазақ тіліндегі ауызекі сөйлеу тілінің экспрессивтік-стильдік ерекшеліктері // «Қазақстан мен Түркияның ортақ мәдени құндылықтары» атты халықаралық Ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: Түркі әлемін зерттеу коры және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 2007. -142-145-6-б. Стилистиканың логикалық тұрғыдан танып-талдаудың мақсаты мен міндеті // ҚазҰУ Хабаршы. Филология сериясы. -2007.-No8 (107). -173-177-б. Стилистикадағы экспрессивтілік пен транспозиция // І.Кеңесбаев,М.Балакаев, Ғ.Мұсабаевтың 100 жылдығына арналған «Қазақ тіл білімі мен түркітану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2007.-232-236-6-б. Өзбетінше оқыту жұмыстары арқылы курсанттарға тіл мәдениетін игерту // Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Академиясы жинағы.-Алматы, 2007. -№1 (55). -121-128-б. Қазіргі қазақ тіліндегі экспрессивтік және стилистика мәселелері // «Әлемдік рухани құндылықтар және қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 2007. -113-119-б. Жалғастырушы топтарда ұлттық танымдар арқылы сөз мәдениетін меңгерту // Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік Комитеті Академиясы жинағы. -Алматы, 2008. -№2 (60). -188-200-б. Троптардың экспрессивтік стилистикалық қызметі // Қайнар университетінің Хабаршысы. -Алматы, 2008. -№2. -68-73-б. Қазақ тілі стилистикасының логика-философиялық негіздері // «Шығыс тілдері және қазақ тілі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2008. -121-129-б. Функционалды стилистика мен экспрессивтік стилистиканың ара қатынасы // «Ақиқат» журналы. -2008. -No5.-70-74-б.  Сөйлеудегі ақпаратты экспрессивтік синтаксистік мүшелеу амалдары // «Ұлағат» журналы. – 2008. -N02. -19-28-б. Қазақ кітаби жазба тілінің экспрессивтік стилистикалық мәселелері // «Ізденіс» журналы. -2008. -№2. -86-91-б. Көпқырлы тұлға «Парасат айдыны» жинақ, 2009ж. 78-89-б. Мемлекеттік тіл саясаты және ұлттық қауіпсіздік органдары мамандарын даярлау. Ғылыми-практикалық конференция жинағы. // Алматы: ҚР ҰҚК Академиясы,2008.32-36-б. Өз бетінше оқыту жұмыстары арқылы курсанттарға тілді меңгерту: Алматы, ҚР ҰҚК Академиясы, жинағы №1(55),2008.121-128-б. Қазақ тілінде сыртқы саясатты оқытудың тиімді жолдары Алматы: ҚР ҰҚК Академиясы Жинағы, №1 (55)2007,62-70-б. Көркем әдебиет арқылы курсанттарға стильдік ерекшеліктерді меңгерту Алматы: ҚР ҰҚК Академиясы жинағы №1 (55),2007.-62-70-б. Жеке тұлғаны дамытудағы ұлттық танымдардың рөлі Алматы: ҚР ҰҚК Академиясының ғылыми-әдістемелік конференциясы, 2007.-37-43-б.  Курсанттардың өз бетінше оқыту жұмыстары арқылы шығармашылық әлеуетін дамытудың ғылыми негіздері Алматы: ҚР ҰҚК Академиясының ғылыми-әдістемелік конференциясы баяндама, 2007-33-37-б. Модульдік оқыту жүйесін компьютер арқылы жүзеге асырудың өзектілігі Алматы: ҚР ҰҚК Академиясы жинағы №42,2008. 30-36-б. Жалғастырушы топтарда ұлттық танымдар арқылы сөз мәдениетін меңгерту ҚР ҰҚК Академиясы жинағы, №2 (60),2008. 188-200-б. Қазақ терминологиясы және кәсіби бағдарлы терминдерді қалыптастыруды жүйелеу мәселелері ҚР ҰҚК Академиясы жинағы, №42,2008.30-36-б. Қазақ тілінің мәдениеттер тоғысындағы рөлі ҚР ҰҚК Академиясы жинағы, 2009,-37-44-б. Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты: мемлекеттік тілдің қолданылу мәселелері ҚР ҰҚК Академиясы жинағы, 2010,-97-103-б. ҚР ҰҚК Академиясында ғылыми педагогикалық кадрларды даярлаудың маңыздылығы ҚР ҰҚК Академиясы  хабаршысы, 2011,1 (7) Құқық қорғау органдарында мемлекеттік тілді оқытудың өзектілігі және ресми стиль мәселелері ҚР ҰҚК Ғылыми еңбектері, 2011. KÜLTÜRLER GEÇİDİNDE KAZAK DİLİNİN KONUMU. III. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKOLOGY STUDIES UTAS III 14-16Ekim/October 2021 Van / Türkiye. Қазақ тілінде жазылым дағдысын дамытуда инновациялық технологияларды қолдану ерекшеліктері.Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» Украина-2021 г.Переяслав.284-286-с. Коммуникативтік құзіреттілікті танымдық тұрғыдан дамытуда ақпараттық технологияларды қолдану. Білім беру саласының үздігі республикалық педагогтердің ғылыми-әдістемелік журналы.Нұр-Сұлтан-2021,104-107-б. Экспрессивтік стилистика және сөз мәдениеті. «Сөз мәдениеті: Ғылым. Білім. Әдістеме» республикалық ғылыми-әдістемелік семинар.Алматы-2021,7-б.