Саитова Надира Курванжановна

Саитова Надира Курванжановна

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: n.saitova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Satbayev University лектор лауазымы

08/2017 - 05/2018 - Satbayev University тьютор лауазымы

08/2016 - 05/2017 - Satbayev University ассистент лауазымы

07/2016 - Санкт-Петербург «ЛЭТИ» электротехникалық университетінде ғылыми тағылымдаман өтті, Ресей

03/2016 - 01/2018 - Ғылыми және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша , Жоғары технологиялар инженериясы институтының директордың орынбасары қызметін атқарды, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

03/2007 - 09/2015 жж. - Ақпараттық технологиялар Департаментінің жоғары білікті маманы, қызметін атқарды, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

01/2006 - 05/2006 - физика пәнінің мұғалімі, №121 орта мектеп, Алматы

Білімі

1. 2015-2018 жж - Satbayev University, 6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар мамандығы бойынша PhD докторантура

2. 2013-2015 жж - Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, 6M072300-Техникалық физика мамандығы бойынша магистратура

3. 2006-2009 жж Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, күндізгі аспирантура, мамандығы 04/01/07 - Конденсацияланған зат физикасы.

4. 2002-2006 жж - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, «030240-Физика және информатика» мамандығы, біліктілігі - физика мұғалімі (қосым. информатика). Үздік дипломмен бітірді.

Ғылыми жобалар

1. 03/2018-12/2020 «Наноқұрылымды көміртекті объектілердегі сәулелену процесстерін теориялық және тәжірибе жүзінде зерттеу» ҚР БҒМ гранттық жобасының жауапты орындаушысы (Жоба жетекшісі, ф.-м.ғ-д., профессор С.Көмеков)

2. 03/2016 - 12/2017 – аралығында 2015-2017 жылдарға арналған «Жұқа қабықтар мен оксидті жартылай өткізгіштердің қабаттарын алу әдістерін жасау» ҚР БҒМ гранттық жобасында кіші ғылыми қызметкері болды. (Жоба жетекшісі м.ғ.д., PhD докторы Л.Гриценко)

Жарияланымдар

1. S.E. Kumekov, N.K. Saitova. Diffusive spectra of antistokes wing of photoluminescence of carbon nanostructures//Eurasian physical technical journal. – 2019 - Vol 16, No. 1(31). - P. 30-342.    

2. S.E. Kumekov, N.K. Saitova. Relaxation of the energy of optically excited states in the carbon quantum dots//Eurasian Chemico-Technological Journal– 2018. – V.20, №3.– Р. 209-212  

3. Х.А. Абдуллин, М.Т. Габдуллин, В.В. Кудряшов, С.Е. Кумеков, Н.К. Саитова. Влияние ультрафиолетовой засветки и влажности на спектры фотолюминесценции оксида цинка//Письма в ЖТФ   – 2018. - Том 44, вып. 13. – С. 80- 87  

4. K.A Abdullin, M.T. Gabdullin, V.V.Kudryashov, S.E. Kumekov,  N.K. Saitova. The Influence of Ultraviolet Exposure and Humidity on the Photoluminescence Spectra of Zinc Oxide//Technical Physics Letters – 2018. – V.44, №7. – Р. 591-594   

5. С.Е. Кумеков, Н.К. Саитова. Диффузные спектры антистоксова крыла фотолюминесценции в углеродных наноструктурах//Вестник КазНИТУ. –2019. – №5 вып. 135. – C. 678-682.

6. С.Е. Кумеков, Н.К. Саитова. Распределение довозбужденных состояний при непрерывном спектре энергий//Вестник КазНИТУ. –2019. – №3 вып. 133. – C. 334-337.

7. Х.А. Абдуллин,  Д.А. Афанасьев, Л.В. Гриценко, Н.Х. Ибраев, С.Е. Кумеков, Н.К. Саитова, Е.И. Теруков. Влияние отжига и плазменной обработки на кинетику затухания фотолюминесценции  ZnO.//Вестник КазНИТУ. –2018. – №5, вып. 129. – C. 284-289.

8. S.E. Kumekov, N.K.  Saitova, E.O. Syrgaliyev. Spectra of photoluminescence of carboncontaining nanostructured objects//Eurasian physical technical journal. – 2017. - Vol 14, No. 2(28), P. 63-66. 

9. Кашкул И.Н., Мухин Н.В., Еланская К.Г., Кумеков С.Е., Саитова Н.К., Фомин А.А. Исследование изменения состава и толщины медной пленки при ее окислении в разных режимах. В кн.: сборник трудов XIV Международной конференции  "Физика диэлектриков (диэлектрики -2017)". - Санкт-Петербург  2017. - Том 1.- С. 292-294.

10.  S.E. Kumekov, N.K. Saitova, E.O.Syrgaliyev. Migration of optical excited states of the modified chromium chromium complexes of collagen//Eurasian physical technical journal. – 2016 - Vol 13, No. 2(26). - P. 69-73 

11. Х.А.Абдуллин, Л.В.Гриценко, С.Е.Кумеков, Ж.О.Мукаш, Н.К.Саитова, В.П.Афанасьев. Электрические и фотолюминесцентные свойства пленок ZnO:Al, подвергнутых термическому отжигу. В кн: сборник трудов X Международной конференции "Аморфные и микрокристаллические полупроводники". - Санкт-Петербург  2016 г. - С.303-304

12  В.П.Афанасьев, Н.И.Кашкул, С.Е.Кумеков, В.С.Левицкий, Н.В.Мухин, Н.К.Саитова, Н.И.Сушенцов, Е.И.Теруков, Д.А.Чигирев. Особенности формирования тонкопленочных гетероструктур на основе оксидов меди и цинка методом магнетронного распыления. В кн: сборник трудов X Международной конференции "Аморфные и микрокристаллические полупроводники". - Санкт-Петербург  2016 г.- С. 374-375

13. Х.А.Абдуллин, Л.В.Гриценко, С.Е.Кумеков, Ж.О.Мукаш, Н.К.Саитова, В.П.Афанасьев. Плазменная обработка пленок ZnO:В, полученных гидротермальным способом. В кн: сборник трудов X Международной конференции "Аморфные и микрокристаллические полупроводники". - Санкт-Петербург  2016 г.- С. 327-328

14 С.Е. Кумеков, Н.К.Саитова,Е.О. Сыргалиев. Спектры фотолюминесценции углеродсодержащих  наноструктурных объектов.В кн: сборник трудов IV Международной научной конференции «Современные проблемы физики конденсированного состояния, нанотехнологий и наноматериалов» (Сарсембиновские чтения) - Алматы 2016 г. – С. 12-13.

15. Ж.О. Мукаш, Н.К. Саитова, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, Х.А.Абдуллин. Разработка гидротермального метода синтеза пленок ZnO:В и исследование их свойств. В кн: сборник трудов IV Международной научной конференции  «Современные проблемы физики конденсированного состояния, нанотехнологий и наноматериалов» -  Алматы  2016 г. – С.  65-69.

16. С.Е. Кумеков, Н.К. Саитова. Спектры фотолюминесценции углеродсодержащих наноструктурных объектов. В кн: Материалы международной научной конференции. Абдильдинские чтения: «Актуальные проблемы современной физики» -  Алматы 2018 г. 12-13 апреля  - С. 174-177.

17. S.E. Kumekov, N.K. Saitova, E.I. Terukov. The mechanism of photoluminescence of carboncontaining  nanostructured objectsa. В кн: Сборник трудов V Международной научной конференции «Современные проблемы физики конденсированного состояния, нанотехнологий и наноматериалов» - Алматы 2018 г.- С. 33.

18. Ж.О. Мукаш, Н.К. Даутбекова, Н.К. Саитова, Н.Р. Гусейнов, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин. Зaвисимость оптических и электрических свойств слоёв ZnO:В от темперaтуры гидротермaльного синтезa//Вестник КазНУ. Серия физическая. – 2016. – №4 (59). –С. 64-69.

19. Ж.О. Мукаш, Н.К. Саитова, Ж.К. Калкозова, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин. Влияние продолжительности гидротермaльного синтезa нa свойствa прозрaчных проводящих слоёв нa основе оксидa цинкa//Вестник КазНУ. Серия физическая. – 2016. – №4 (59). –С. 70-76.

20. Н.Нугыманова, Ж.О. Мукаш, Н.К.Саитова, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин. Золь-гель метод синтеза прозрачных проводящих плёнок оксида цинка, легированных бором//Вестник КазНИТУ. –2016. – (116), №4. –С. 643-646.

21. А.Б. Болатбекова, К. Бектуган, Ж.О. Мукаш, Н.К. Саитова, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин. Исследование электрических и оптических свойств плёнок ZnО:В, полученных гидротермальным методом//Вестник КазНИТУ. – 2016. – (116), №4.. – С. 331-335.

22. О.Л. Лисицкий, М.Е. Кумеков, С.Е. Кумеков, Н.К. Саитова. Электрофизические свойства пленочных поликристаллических гетероструктур n-ZnO/p-CuO. В кн: тезисы Международной научно-технической конференции "Микроэлектроника и наноинженерия - 2008", - Москва 2008. - С. 76-77.

23. С.Е. Кумеков, Н.К. Саитова, В. Тришкина, Г.А. Тулешева. Релаксационные колебания в полупроводниковом лазере. В кн: труды III Международной научно-практической конференции "Естественно-гуманитарные науки и их роль в реализации программы индустриально-инновационного развития РК" -  Алматы  2007. - С. 43-44.