Бекботаева Алма Анарбековна

Бекботаева Алма Анарбековна

Phd докторы

Қауымдастырылған профессор

Кафедра меңгерушісі

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау кафедрасы

Email: a.bekbotayeva@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

2016 жылдан бастап кафедра меңгерушісі. 30 жылдан астам әр түрлі басшылық қызметтерде тәжірибесі бар инженер-геолог, 20 жылдан астам уақыт сабақ беріп жүр.

Ол ҚазҰИТУ Ғылыми-техникалық кеңесінің мүшесі, докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің мүшесі, «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша білім беру бағдарламалары мен кәсіби стандарттарды жасаушы,

поляк «География» журналының редакторы, Қазақстан Республикасы Минералды ресурстар академиясының корреспондент мүшесі.

Қазақстанның Тау-кен журналының редакциялық алқасы.

Университеттің дамуына қосқан үлесі үшін Сәтбаев университетінің ректорының алғыс хатымен (2018 ж.), «Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ға 85 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталды (2019).

2019 жылы Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымды дамыту Министрлігінің «Жер қойнауын барлау саласындағы үздігі» төсбелгісімен марапатталды.

MPONEN Жер қойнауы тәуелсіз сарапшыларының кәсіби қауымдастығының мүшесі

Ғылыми жобалар

Шаруашылық келісім жетекшісі:

"Көк-Тас кен орнының сыйысымды тау жыныстары мен кендерінің минералогиялық және петрографиялық құрамын зерттеу" (2019);

Жетекші ғылыми қызметкер:

«Пайдалы қазбаларды геологиялық зерттеуге және минералды шикізат ресурстарын толықтыруға арналған геологиялық-бағалау жұмыстарына ғылыми қолдау» (2015-2017 жж.),

«Жезқазған байыту фабрикаларының қалдықтарының материалдық құрамы мен қасиеттерін олардың минералды-шикізат базасын кеңейту перспективаларын бағалау мақсатында зерттеу» (2015-2017 жж.),

"Қазақстанның кен шикізатының ресурстық базасын дамыту және жаңа көздерін әзірлеу үшін жер қойнауын кешенді геологиялық зерттеу" ПЦФ (2018-2020);

"Kaz Minerals Aktogay" ЖШС-мен "Ақтоғай кен орны шегіндегі сынған Тектониканың мыс-порфир кенденуінің минералдық құрамының өзгеруіне әсері" (2018-2019);

"ОРТАЛЫҚ "өндіруші кәсіпорны" ЖШС-мен "Мыңқұдық "кен орнының" Орталық " учаскесі жағдайында денитрация және сілтісіздендіру процестерін қарқындату технологиясын әзірлеу (2019-2020).

Жарияланымдар

A. Yousufi, A., Bekbotayeva, A., Muszynski, A., Ahmadi, H., Baibatsha (2019). DISTRIBUTION OF ULTRAMAFIC COMPLEXES IN AFGHANISTAN. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM.

A. Yousufi, A., Bekbotayeva, A., Muszynski, A., Ahmadi, H., Baibatsha (2019). DISTRIBUTION OF ULTRAMAFIC COMPLEXES IN AFGHANISTAN. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM.

Shakirova G. Baibatsha А., Dussembayeva К., Bekbotayeva А (2018). GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL FEATURES OF THE SAYAK ORE DISTRICT (KAZAKHSTAN). International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM-2018, Albena, Bulgaria,

Adilkhan Baibatsha, Alma Bekbotaeva, Sandugash Satibekova (2017). ASSESSMENT OF CHANGES IN DIAMETER OF THE BOREHOLE AND PROPERTIES OF ROCKS ACCORDING TO WELL LOGGING. 15th International Congress of the Brazilian Geophysical Society & EXPOGEF, Rio de Janeiro.

Adilkhan Baibatsha, Yalkunzhan Arshamov, Alma Bekbotayeva, Refat Baratov (2017). GEOLOGY OF THE MAIN INDUSTRIAL TYPES OF COPPER ORE DEPOSITS IN KAZAKHSTAN International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management.

Adilkhan Baibatsha, Alma Bekbotayeva, Sandugash Satibekova (2017). THE PENECONTEMPORANEOUS TRANSFORMATION AND PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF TERRIGENOUS ROCKS. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management.

AB Baibatsha, KS Duyssembayeva, AA Bekbotayeva (2016). Geological and Mineralogical Features of Tails of Zhezkazgan Concentrating Factory as Technogenic Deposits. GeoBaikal 2016.

AБ Байбатша, КШ Дюсембаева, АА Бекботаева (2016). Геолого-минералогические особенности хвостов жезказганской обогатительной фабрики как техногенного месторождения.GeoBaikal 2016.

Adilkhan Baibatsha, Kulyash Dyussembayeva, Alma Bekbotayeva (2016) Material Composition of Technogenic Ores in Tails of Zhezkazgan Enrichment Factory (Central Kazakhstan). International Conference on Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. Dong-A University, Busan, South Korea.

Бекботаева А.А. Байбатша А.Б., Дюсембаева К.Ш. (2016). РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОБ КАРТИРОВОЧНОГО БУРЕНИЯ ХВОСТОХРАНИЛЩА БОРГЕЗСАЙ (ЖЕЗКАЗГАН). Вестник КазНИТУ.

Adilkhan Baibatsha, Yerkhozha Mamanov, Anarbek Bekbotayev (2016). ALLOCATION OF PERSPECTIVE ORES ON THE AREAS SHU-ILE BELT ON THE MATERIALS REMOTE SENSING. nternational Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management. 

Adilkhan Baibatsha, Kulyash Dyussembayeva, Alma Bekbotayeva (2016). Study of tails enrichment factory Zhezkazgan as a technogenic ore deposits. nternational Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management. 

Eleonora Seitmuratova, Yalkunzhan Arshamov, Alma Bekbotayeva, Refat Baratov, Dias Dautbekov (2016). PRIORITY METALLOGENIC ASPECTS OF LATE PALEOZIOC VOLCANIC-PLUTONIC BELTS OF ZHONGAR-BALKHASH FOLD SYSTEM. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management.

Adilkhan Baibatsha, Alma Bekbotayeva, Muszynski Andrzey (2015). Carboniferous copper sediment-hosted zhezkazgan deposit (central Kazakhstan). International Journal of Earth Sciences and Engineering.

Адильхан Бекдильдаевич Байбатша, Алма Анарбековна Бекботаева (2015). СТРАТИФОРМДЫҚ МЫС КЕНОРЫНДАРЫ ТУРАЛЫ. Вестник КазНТУ.

АА Бекботаева (2015). Литофациальные условия формирова ния коллекторских свойств медистых песчаников Казахстана: дис.… д-ра философии Алматы.–2015.–145 с.

AB Baibatsha, AA Bekbotayeva, E Mamanov (2015). Detection of deep ore-controlling structure using remote sensing. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management.

Bekbotayeva A. Baibatsha A.B. Bekbotayev A.T. (2015). Ore minerals of Carboniferous copper sediment-hosted Zhezkazgan deposit (Central Kazakhstan). Report on the 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 Albena, Bulgary.

Adilkhan Baibatsha, Alma Bekbotayeva, Andjey Mushinsky (2015). Lithology of Copper Sediment–Hosted Zhezkazgan Deposit. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.

Adilkhan Baibatsha, Anarbek Bekbotayev, Andrey Mushinsky, Alma Bekbotayeva (2014). Sedimentation conditions and petrographic composition of ore-bearing rock strata of deposits Zheskazgan. 14th International Multidisciplinary Scientific Conferences SGEM-2014. Bulgaria, Albena, 2014.

Kulyash Sharanovna Dyussembayeva, Saltanat Kalykbaevna Assubayeva, Adilkhan Bekdildaevich Baibatsha, Aymkhan Turapbayevna Kassenova, Alma Anarbekovna Bekbotayeva (2014). Study oxidation zone of Naymanzhal gold deposit (central Kazakhstan) the purpose of it develop with methods of heap leaching. Life Science Journal.

Adilkhan Prof. Baibatsha, Andzhey Mushinsky, Anarbek Bekbotayev, Alma Bekbotayeva (2014) Sedimentation conditions and petrographic composition of ore-bearing rock strata of deposits Zheskazgan. SGEM-2014 Multidisciplinary Scientific

ConferencesAdilkhan Baibatsha, Anarbek Bekbotayev, Alma Bekbotayeva (2013). Стратиграфия и литология рудоносных горизонтов Жезказганского месторождения типа медистых песчаников. VII Всероссийское литологическое совещание «Осадочные бассейны, седиментационные и постседиментационные процессы в геологической истории». – Новосибирск, 2013.

AB Baibatsha, AT Bekbotayev, AA Bekbotayeva (2013) ORE-BEARING STRATA LITHOLOGY OF THE ZHEZKAZGAN COPPER SANDSTONES DEPOSIT. 13th Iternational Multidisciplinary Scientific Geo-Conference. Bulgaria.

АБ Байбатша, НТ Кулкашев, АА Бекботаева, ЖМ Байгожина (2011) О моделях образования и промышленных типах месторождений меди Казахстана. Вестник КазНТУ.

АБ Байбатша, АА Бекботаева, ЖМ Байгожина, ГС Шакирова (2011). О МОДЕЛЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КРИТЕРИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ КАЗАХСТАНА.X Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле», Москва, Российский государственный геологоразведочный университет.

Байбатша, А. Б., Кулкашев, Н. Т., Бекботаева, А. А., & Шакирова Г. С. (2010). Перспективы Казахстана на выявление нетрадиционных типов месторождений цветных и благородных металлов. Материалы Международной конференции: Современные проблемы геологии. - Томск.

Білім беру

1981 жылдан 1986 жылға дейін Қазақ политехникалық институты, геологиялық барлау факультеті, күндізгі. "Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау" мамандығы бойынша тау-кен инженер-геологы.

2010 жылдан 2012 жылға дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, магистратура, күндізгі. 6М070600 "Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" мамандығы бойынша техника магистрі.

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, докторантура, күндізгі. 6D070600 "Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" мамандығы бойынша философия докторы PhD.

Оқу бағдарламалары