Исаева Людмила Джандюйсеновна

Исаева Людмила Джандюйсеновна

Геология-минералогия ғылымдарының докторы

Профессор

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Геофизика және сейсмология кафедрасы

Email: l.issayeva@satbayev.111

H-index:
4

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

Геофизика және сейсмология кафедрасының доценті

Еңбек ғылыми қызметі 1979 жылы геологиялық ғылымдар институтында басталды.

К. И. Сатпаева. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да 2003 жылдың қыркүйек айынан осы уақытқа дейін жұмыс істеймін.

"Геофизика" кафедрасында жұмыс істеген уақытта оқылатын пәндер бойынша ОӘК және бакалаврларға арналған "өріс теориясы" оқу құралы шығарылды.

"Өріс теориясы", "серпімділік теориясы", "Петрофизика" - бакалавриат,

"қатты пайдалы қазбалар кенорындарын типизациялау және болжау кезіндегі жүйелік тәсіл" пәндері бойынша докторанттарға дәрістер оқылады.

Білімі

С. М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті, физика факультеті, Мамандығы: физика, Физик диплом № 284320

Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылықтар шеңбері Қазақстанның сирек металл кен орындарының кен түзілу теориясын, оларды қалыптастырудың термобарогеохимиялық жағдайларын, сондай-ақ Қазақстанның сирек металл және сирек жер кен орындарының сандық модельдерін жасауды қамтиды.

Ғылыми жобаларға негізгі орындаушы және ғылыми жетекші ретінде қатысты:

- тақырыбы № 492: "сирек және сирек жер металдарының жаңа перспективалы кен орындарын іздеу, бағалау және анықтау",

- тақырыбы№ 184 "Қазақстанның эндогенді сирек металы кен орындарын 3D форматта кенді бақылау факторларын зерттеу және олардың әлеуетті ресурстарын бағалау" (негізгі орындаушы, 2015-2017 ж.). г.),

- тақырыбы №05133743: "Сырымбет кен торабының эндогенді және экзогенді кен орындарының Сандық геоақпараттық жүйесін, термодинамикалық және 3D модельдерін құру және олардың сирек металдар мен сирек жерлерге әлеуетті ресурстарын бағалау"(ғылыми жетекші, 2018-2020 жж.),

- БМҚ «Рудалардың микро- және наноминералдық компоненттері – оларды игеру технологияларын әзірлеу үшін Қазақстанның пайдалы қазба қорларын толықтыру ресурсы ретінде» (2021-2023).

Жарияланымдар

Togizov K., Issayeva L., Muratkhanov D., Kurmangazhina M., Swęd M., & Duczmal-Czernikiewicz A. (2023). Rare earth elements in the Shok-Karagay ore fields (Syrymbet ore district, Northern Kazakhstan) and visualisation of the deposits using the Geography Information System. Minerals, 13(11), 1458. https://doi.org/10.3390/min13111458

Ablessenova Z., Issayeva L., Togizov K., Assubayeva S., & Kurmangazhina M. (2023). Geophysical indicators of rare-metal ore content of Akmai-Katpar ore zone (Central Kazakhstan). Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 34–40. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-5/034

Issayeva L.Z., Slaby E., Assubayeva S.K., Kembayev M.K., Togizov K.S. (2023). The three–dimensional model of the Akbulak rare earth deposit (Northern Kazakhstan). Series of geology and technical sciences, 2(458), 96–107. https://doi.org/10.32014/2023.2518-170x.284.

Lyudmila Issayeva, Kuanysh Togizov, Agata Duczmal-Czernikiewicz, Madina Kurmangazhina, Daulet Muratkhanov. Ore-controlling factors as the basis for singling out the prospective areas within the Syrymbet rare-metal deposit, Northern Kazakhstan // Mining of Mineral Deposits. Volume 16, Issue 2, Dnipro (Ukrainian) 2022y. P.14-21. ISSN 2415-3435. doi.org/10.33271/mining16.02.014.

L. Issayeva, S. Assubayeva, M. Kembayev, K. Togizov. The digital model of the Sarybulak tantalum-niobium deposit (North Kazakhstan) // International multidisciplinary scientific geoconference - SGEM 2020, Science and technologies in geology, exploration and mining. 2020. Albena, Bulgaria. p. 89-96

L. Issayeva, S. Assubayeva, M. Kembayev, K. Togizov, Asan Khadis. The thermodynamic model of the Syrymbet rare-metal deposit (North Kazakhstan) // International multidisciplinary scientific geoconference - SGEM 2020, Science and technologies in geology, exploration and mining. 2020. Albena, Bulgaria. p. 341-348

L.D. Isaeva, K.S. Togizov. The role of three-dimensional models of deposit and thermodynamic conditions of its formation at selecting and evaluating resources of perspective sites. Известия серия геологии и технических наук № 5. Almaty, 2019

L.D. Isaeva, K.S. Togizov, S.K. Asubaeva, M.K. Kembayev. THE FORMATION OF A GEOINFORMATION SYSTEM AND CREATION OF A DIGITAL MODEL OF SYRYMBET RARE-METAL DEPOSIT (NORTH KAZAKHSTAN). International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2019 Science and technologies in Geology, Exploration and Mining  and mining conference proceedings. 2019, 27.06-7.07 Bulgaria

М.Ш. Омирсериков, Н.И. Степаненко, К.Ш.Дюсембаева, Л.Д. Исаева. Рудоносная кора выветривания редкоземельного месторождения Кундыбай (Северный Казахстан).  Горный журнал, №2. Москва, 2017. С.33-38.

М.Ш. Омирсериков, Агата Душмал-Черничкевич, Л.Д. Исаева, С.К. Асубаева, К.С.Тогизов. Прогнозирование ресурсов редкометалльных месторождений на основе анализа рудоконтролирующих факторов. Известия серия геологии и технических наук №3. Алматы, 2017. с. 35-43

М.Ш. Омирсериков, Н.И. Степаненко, Л.Д. Исаева, С.К. Асубаева, К.С. Тогизов, М.К. Кембаев. Исследование редкометалльного месторождения Баян на базе ГИС – технологии и прогнозная оценка его дополнительных ресурсов на промышленные руды.  Известия серия геологии и технических наук № 6. Алматы, 2017. с. 56-64

Omirserikov M.,M. K. Kembayev, L. D. Issayeva, K. Sh. Dyussembayeva, Ewa Slaby, S. K. Assubayeva.Mineralogy and structural model of the weathering crust of Kundybay deposit (North Kazakhstan). News of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences ISSN 2224-5278 Vol.6, Number 420 (2016) С.39-50

М.Ш. Омирсериков, Степаненко Н.И., Исаева Л.Ж., Асубаева С. К. Модельное построение месторождения Акмая и его прогнозное значение. Известия НАН РК Сер. Геологии и технических наук. Алматы, №6,2016. С.33-38

Л.Д. Исаева, К.С.Тогизов, Ж.С. Айтмырзаев. Формы выделения шеелита на месторождении Баян и условия концентрирования в них редких земель.  Вестник КазНТУ № 4. Алматы, 2016. С. 35-38

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Ақмая-Қатпар (Орталық Қазақстан) кенді белдемін цифрлық геологиялық-геофизикалық зерттеу

2. Бакенное кенорнының геологиялық-геофизикалық моделін құру және Қалба аймағының (Шығыс Қазақстан) кенбақылаушы құрылымдарының келешегін бағалау