Абетов Ауэз Егембердыевич

Абетов Ауэз Егембердыевич

Геология-минералогия ғылымдарының докторы

Профессор

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: abetov.auez@mail.333

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының Геология және геофизика институтының қызметкері бола отырып, Орталық Азия, Қазақстан және іргелес аймақтардың топтастырылған қабығының терең құрылысын, геологиялық эволюциясын, петрографиялық құрамын және реологиялық қасиеттерін зерттеумен, сондай-ақ топтастырылған қабықтың жоғарыда аталған аймақтардағы шөгінді қабатының мұнай-газдылығының құрылымына, эволюциясына және әлеуетіне әсерін зерттеумен (инженер, аға инженер, кіші ғылыми қызметкер, 1987-1991жж., 2002-2003жж. "литосфера құрылымы" зертханасының меңгерушісі) айналыстым.

Бірнеше жылдар бойы Өзбекстан Республикасының Ғылым және техника жөніндегі мемлекеттік комитеті жанындағы Сараптамалық кеңестің мүшесі, Өзбекстан Республикасының ҒА жанындағы Жоғары Аттестациялық комиссияның сарапшысы (1996-2003 жж.) болдым.

Далалық сейсмобарлау жұмыстары бойынша тәжірибем бар.

1980-1984 жылдары Үстірт аймағындағы "Өзбекгеофизика" ПГО далалық сейсмобарлау партиясында техник-геофизик, инженер-геофизик лауазымында жұмыс істедім.

1984-1986 жылдары КСРО ҒА Жер физикасы институтының аспирантурасында оқыдым (Мәскеу қ.).

Халықаралық (SPE, SEG) және жергілікті ғылыми қоғамдастықтардың мүшесі; 200-ден астам ғылыми жарияланымдардың, ғылыми және өндірістік есептердің, екі монографиялардың, жыл сайынғы аналитикалық шолулардың және жұмыс аймақтары бойынша қосымшалардың авторы/тең авторы болып табыламын. Жыл сайынғы Шлюмберже техникалық симпозиумдарына және SPE конференцияларына, соның ішінде мақалалар мен тұсаукесерлерді дайындауға қатысамын.

Орыс, ағылшын, қазақ және өзбек тілдерін еркін меңгеремін. Компьютерлік дағдылар-Windows (Word, Excel, PowerPoint). Сертификат-Исламабад тренинг институты, Petrel Geological Modeling (Advanced), MRD (ISIS), TECHLOG, STEP (Sales for Experienced Professional), PSQL and Play-to-Prospect.

Шлюмберже ішіндегі әртүрлі сегменттер үшін мұнай және газ геологиясының өзекті бағыттары бойынша, сондай-ақ жергілікті университеттердің (Астрахань, Алматы, Ташкент) студенттері үшін мерзімді дәрістер оқыдым. Студенттер үшін ғылыми-техникалық конференцияларды ұйымдастыру және өткізумен айналыстым. Жас мамандарды оқыту және тәлімгерлікпен айналыстым. Геология-минералогия ғылымдарының кандидаты және докторы ғылыми дәрежесін алу үшін авторефераттарға Пікірлер. 1996-1998 жылдары Ташкент мемлекеттік университетінің аға оқытушысы (қоса атқару бойынша) болып жасадым.

"Мұнай және газдың қолданбалы геологиясы", "сейсмобарлау негіздері", "құрылымдық геология" сыртқы тапсырыс берушілер мен Шлюмберже қызметкерлері үшін дәрістер курстарын дайындадым.

Жарияланған әдебиет, интернет, конференция материалдары, симпозиумдар және басқа да ақпараттық арналар бойынша әртүрлі геологиялық құрылымы бар шөгінді-жынысты бассейндерде көмірсутек іздеу, барлау және өндіру кезінде жаңа технологиялардың, әдістердің, тәсілдер мен геофизикалық аспаптардың пайда болуына; литология, тектоника, коллекторлық қасиеттері, мұнай-газдылығы, термодинамика және т. б. бойынша жаңа деректер бар жарияланымдарға үнемі мониторинг, геологиялық барлау жұмыстарын дамыту бағыттары бойынша, Орталық Азия, Қазақстан, Ресей және іргелес мемлекеттердің мұнай-газ бассейндеріндегі нысаналы объектілер бойынша өндіру көлемі бойынша жер қыртысы физикасының сипаттамасы мониторинг жүргіземін.

Ғылыми жобалар

1. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ келісімшарттық аумағындағы әр кенішті геологиялық және гидродинамикалық үлгілеу, есептеу және теңдестіру бойынша жобалау жұмыстарын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, көмір метанын өндіру және қайта өңдеу үшін жерасты инфрақұрылымының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу »

2. «Балқаш байыту фабрикасының қалдық қоймасын сақтау қоймасындағы тік дренажмен дренажды №1 канализацияны қайта құру».

Жарияланымдар

Abetov, A. Niyazova A., Saurikov Zh. 3d modeling of euler’s points for geodensity and geomagnetic models of north ustyurt region in geosoft oasis montaj. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2017 | journal-article

Deliya, S.V. Valisevich, A.Y. Abetov, A.E. Bulybenko, K.A. Khusainov, R.F. New technologies application to solve practical challenges in exploration and development of HC in the Russian sector of Caspian SeaSociety of Petroleum Engineers. SPE Arctic and Extreme Environments Conference and Exhibition, AEE 2013. 2013 | conference-paper

Grib, N.N., Uzbekov, A.N., Imaev, V.S., Grib, G.V., Abetov, A.E.Variations in the Geoelectric Properties of the Rock Masses as a Result of the Seismic Effects of Industrial Explosions. OP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 362, Issue 1, 15 November 2019, Номер статьи 0121205th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2019; Prague; Czech Republic; 9 September 2019 до 13 September 2019

Abetov, A.V., Atabayev, K.A., Babadzhanov, T.L, Yusupkhodzhayev, K.I., Yachmennikov, Y.M.  Deep structure of central Asia. 1992. International Geology Review. 34(3), с. 279-297

Абетов А.Е., Ниязова А.Т., Саурыков Ж.Ж.  Anomalies gravity field zoning of North Ustyurt and relation with basement structure //  Cambridge University Press, ISSN: 0016-7568

Абетов А.Е., Волож Ю.А., Ниязова А.Т. Correlation of the structural elements of major geostuctures of North Ustyurt region. Известия НАН РК Серия геологии и технических наук. г.Алматы, ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278 (Print) Volume 2, Number 440 (2020), 21 – 30 стр

Абетов А.Е., Волож Ю.А., Ниязова А.Т. Корреляционный анализ основных границ осадочного чехла Cеверо-Устюртского региона. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. No 12. 179–188 DOI 10.18799/24131830/2019/12/2418

Абетов А.Е., Ниязова А.Т., Абетова С.А. Корреляция аномалий гравитационного и геомагнитного полей в пределах крупных геоструктур Северо-Устюртского региона. Вестник КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, Алматы, 2017 г. №6

Абетов А.Е., Ниязова А.Т., Саурыков Ж.Ж. Position of singular Euler points geomagnetic and density models of North Ustyurt region. Вестник КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, Алматы, 2018 г. №4

Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Deep structure of the consolidated crust of main geostructures of the North-Ustyurt region. Вестник КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, Алматы, 2019 г. №5 (135) 43-51 стр.

Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Geological evolution of North Ustyurt region and adjacent areas in Triassic. Геология и охрана недр №1 (74) 2020, Алматы ISS-2414-4282. 31 - 39 стр.

Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Юрский этап в истории геологического развития Северо-Устюртского региона. Вестник КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, Алматы, 2020 г. №4 (140) 33-41 стр.

Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Аномальные геомагнитные поля Северного Устюрта. Статья. Материалы XXI международной научной конференции «Теория и практика современной науки», Москва, 2016

Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Региональные особенности геологического строения Северного Устюрта по данным гравиразведки. Актуальные проблемы геологии, геофизики и металлогении, Ташкент, 2017

Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Саурыков Ж.Ж. Распределение верхних кромок  магнитовозмущающих объектов и идентификация  основной гравивозмущающей границы в осадочном чехле Северо-Устюртского региона по результатам объемного моделирования точек Эйлера. XXXII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения» Россия, Москва, 2017. ISSN – 2411-6467

Абетов А.Е., Ниязова А.Т. Глубинное строение и геофизические поля Cеверо-Устюртского региона. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы нефтегазовой геологии и инновационные методы и технологии освоения углеводородного потенциала недр», Ташкент, октябрь 2019. 272-280 с.

Абетов А.Е., Ниязова А.Т. История геологического развития Северо-Устюртского региона в палеозойское время. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Украина, 2020. - Вып. 3(59), ч. 2 – 122 с. ISSN 2524-0986  Март 2020

Abetov A.E, A.N.Uzbekov, N.N.Grib, V.I.Imaev. Newest Tectonics and Modern Geodinamiсs of Mining Industrial areas of Central Kazakhstan-IOP Conference Series: Earth and Enviroment Science, 459 (2020). 042011.

Абетов А.Е., Салауватова А.Е. Структурно-формационные, фильтрационно-емкостные и промысловые характеристики 3-его объекта разработки на северном фланге Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения - Теория и практика разведочной и промысловой геофизики: сб. научных трудов. Перм.гос.нац.исслед.ун-т, Пермь 2019, с. 31-41.

Абетов А.Е., Кудайбергенова С. Факторы геодинамического риска на примере месторождения углеводородов Бузачинского свода - Новые направления нефтегазовой геологии и геохимии. Сб.материалов II научной конференции. Перм.гос.нац.исслед.ун-т, Пермь 2019, с.9-17.

Абетов А.Е., Абетова С.А. Динамическая интерпретация сейсмофаций в современном программном обеспечении - Новые направления нефтегазовой геологии и геохимии. Сб.материалов II научной конференции. Перм.гос.нац.исслед.ун-т, Пермь 2019, с.100-110.

Abetov A.E., Kolomatskaya O.V. Extraction of systems and fractured zones in compelexy structured resevoirs in Geoteric software using logging data and laboratory analysis of core samples- Geology and bowers of the Earth, 3(72) 2019, p.48-53.

Абетов А.Е., Узбеков А.Н. Глубинное строение Центрального Казахстана –Вестник КазНИТУ, Алматы, 2019, №6 (136) с.28-34

Абетов A.E., Коломацкая O.В. Прикаспийская впадина: применение программного обеспечения GeoTeric для выделения систем тектонических нарушений и зон трещиноватости в турнейских cложнопостроенных коллекторах – Нефть и газ №4 (112), 2019, с. 62-74.

Абетов А.Е., Муллагалиев Ф.А., Коликов К.С. Проблемы и перспективы извлечения метана в Карагандинском угольном бассейне – Наука и техника в газовой промышленности, ООО  «Газпром проектирование" (Санкт-Петербург),  2018, с 87-95.

Абетов А.Е. Муллагалиев Ф.А., Коликов К.С. Разведка и добыча метана угольных пластов, проблемы и перспективы дегазации в Карагандинском угольном бассейне - «Геология и охрана недр», №2, 2018г., стр.10-17.

Абетов А.Е., Узбеков А.Н. Глубинное строение и сейсмоактивные районы Центрального Казахстана – Актуальные проблемы нефтегазовой геологии и инновационные методы и технологии освоения углеводородного потенциала недр. Сб материалов международной конференции. Ташкент 2019, с. 281-285.

Абетов А.Е., Узбеков А.Н., Ахметов А.А. Тепловые поля Центрального Казахстана- Вестник КазНИТУ, Алматы, 2019, №4 (134) с.355-360.

Сагынбаева А.Н., Абетов А.Е., Джайкиева С.С. Сравнительный анализ петрофизических моделей пластов-коллекторов Ю-13 и Ю-14 горизонтов на газо-нефтяном месторождении Узень - Современные методы разработки месторождений с трудно извлекаемыми запасами и нетрадиционными коллекторами. Сб. материалов международной научно-практической конференции. Атырау, 2019, с.424-434.

Абетов А.Е., Абетова С.А. Интерпретация тектонических нарушений в объектах моделирования с использованием алгоритма «Ant-tracking» в программном обеспечении Petrel* - «Геология и охрана недр», Алматы,  №4, 2017г., с.51-55, 2017

Абетов А.Е., Узбеков А.Н. Гравитационное поле и его составляющие территории Центрального Казахстана- Геология и охрана недр, Адматы 2(71) 2019.    

Abetov A.E., Uzbekov A.N. Anomaleus magnetic field of Central Kazakhstan- Геология и охрана недр, Алматы 4(69) 2018.

Абетов А.Е.Узбеков А.Н. Техногенная и тектоническая сейсмичность в Центральном Казахстане- Труды XXII Международного симпозиума  имени академика М.А. Усова,  посвященного 155-летию со дня рождения академика В.А. Обручева, 135-летию со дня рождения академика М.А. Усова, основателей Сибирской горно-геологической школы,  и 110-летию первого выпуска горных инженеров в Сибири. Проблемы геологии  и освоения недр, Томск 2018г., Том I, стр. 441-444.

Абетов А.Е., Тен В.В. Миграционные преобразования в сейсморазведке МОГТ при решении задач выделения  криволинейных и наклонных границ -    Труды XXII Международного симпозиума  имени академика М.А. Усова,  посвященного 155-летию со дня рождения академика В.А. Обручева, 135-летию со дня рождения академика М.А. Усова, основателей Сибирской горно-геологической школы,  и 110-летию первого выпуска горных инженеров в Сибири. Проблемы геологии и освоения недр, Томск 2018г., Том I, стр. 452-454.

Абетов А.Е., Муллагалиев Ф.А., Коликов К.С. Разведка и добыча метана угольных пластов, проблемы и перспективы дегазации в Карагандинском угольном бассейне - VII семинар «Добыча метана из угольных отложений. Проблемы и перспективы», 12 апреля 2018 г. , РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва.

Білім беру

Инженер Геофизик: Ташкент Политехникалық Институты, Мұнай және Газ факультеті, мамандығы: пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері, 1980ж.

Геология-минералогия ғылымдарының кандидаты (шифры 04.00.12: ПҚК іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері, 04.00.04 - геотектоника): Мәскеу, Бүкілодақтық Ядролық Геофизика Ғылыми-Зерттеу Институты, 1989 ж.

Геология-минералогия ғылымдарының докторы (шифры 04.00.17 - геология, мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау): Ташкент, МҰНАЙГАЗНАУКА (Ғылыми-Зерттеу Институты), 1997ж.

Оқу бағдарламалары