Амралинова Бакытжан Базарбековна

Амралинова Бакытжан Базарбековна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Директор

Жобаларды басқару институты

Email: b.amralinova@satbayev.111

H-index:
8

Докторанттардың саны:
3

Кәсіби өмірбаяны

Институт директорыPhD, Қауымдастырылған профессор. Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы-2023.

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау» кафедрасының қауымдастырылған профессоры SU

Тау-кен инженер-геолог, 18 жылдан астам тәжірибесі бар оқытушы. Кафедра меңгерушісі, декан және бірқатар жобалардың ғылыми жетекшісі болып жұмыс істеді. Қазақстан ұлттық тау-кен академиясының корреспондент-мүшесі

Қатты пайдалы қазбалар геологиясындағы көптеген міндеттермен айналысады. 80 - нен астам ғылыми жұмыстардың авторы, уәкілетті орган ұсынған басылымдарда-25, Clarivate Analytics (Clarivate Analytics) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics) (Сайнс Кор collection веб-сайты, Clarivate Analytics) базаларына кіретін ғылыми журналдарда) 4, Scopus (Скопус) 12, сондай-ақ басқа ғылыми басылымдарда және халықаралық конференциялар жинақтарында автор

Өнертабысқа 3 патенті және 1 авторлық куәлігі бар.

Хирш индексі: Scopus – 8, 

Web of Science бойынша – 4, 

Өз біліктілігін арттыру бойынша үнемі жұмыс істейді, әр жылдары Natural History Museum (London), И. Каримова атындағы (Ташкент),  "ЗНИГРИ" ФМБУ (Мәскеу) мемлекеттік техникалық университетінде ғылыми-педагогикалық тағылымдамадан өтті.

Сертификаттары:

"Білім берудегі Менеджмент" 28.11.-09.12.2022 ж.72 акад.сағат. Алматы. ЖК Парадиз. Біліктілікті арттыру бағдарламасының "жобалық басқармасы" 30.04-23.05.2022 ж. 72 акад.сағат. Алматы. Satbayev University 17.05.2020. Inspiring and Motivating Individuals MOOC Мичиган университеті "SOURSERA" платформасы негізінде. 17.05.2020. - Мичиган университетінің COURSERA платформасындағы "таланттарды басқару" ЖАОК. 18. 12.05.2020 - асыл тастар: диагностика және сараптама. "SOURSERA" платформасы негізінде ЖАОК, Новосибирск мемлекеттік университеті.

Білімі

2013–2016 – Д.Серікбаева атындағы ШҚТУ геология және тау-кен ісі кафедрасында докторантура. 

2017 ж. – Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ-дағы «Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алумен докторлық диссертациясын қорғады.

2004-2006 – Д.Серікбаева атындағы ШҚТУ геология және тау-кен ісі кафедрасының магистратурасы.

2003-2005 - Шығыс Қазақстан өңірлік университеті, «Құқықтану» мамандығы.

1997–2002 – Шығыс Қазақстан техникалық университеті, «Геологиялық барлау, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау» мамандығы.

Ғылыми жобалар

- АР08052707 "Сирек металдардың минералдануын анықтау мақсатында Шығыс Қазақстан көлдеріне гидрохимиялық зерттеулер жүргізу" мемлекеттік бюджеттік тақырыбының жетекшісі.

- м / б тақырыптың аға ғылыми қызметкері: AP08052371 "Сирек металдардың минералды-шикізат базасын нығайту мақсатында қалайы-тантал-литий кенденуінің дәстүрлі емес түрлерін қалыптастыру заңдылықтары, болжау критерийлері және перспективаларын бағалау (Шығыс Қазақстан)".

- м / б тақырыптың аға ғылыми қызметкері: AP08856325 "Үлкен Алтайдың және Рокки тауларының (Колорадо штаты) қазақстандық бөлігі шегінде сыни металдар кен орындарын болжау мен іздеудің ғылыми-әдістемелік негізін әзірлеу".

- ПЦФ бас ғылыми қызметкері: BR10264558 "Пайдалы қазбалар кен орындарын анықтауға перспективалы Қазақстан құрылымдарының инвестициялық тартымдылығын ғылыми бағалау".

BR21882257-OT-23 "Тұрақты даму мақсаттарын іске асыру контекстінде инженерлік білім берудің ұлттық моделін құру" жобасы бойынша орындаушы.

Жарияланымдар

1. Rare-Metal Mineralization in Salt Lakes and the Linkage with Composition of Granites: Evidence from Burabay Rock Mass (Eastern Kazakhstan) Amralinova, B.Agaliyeva, B.Lozynskyi, V., ...Mataibaeva, I.Mizernaya, M. Water (Switzerland), 2023, 15(7), 1386

2. PREDICTING OF VERTICAL DISPLACEMENTS OF STRUCTURES OF ENGINEERING BUILDINGS AND FACILITIES | Прогнозування вертикальних зсувів конструкцій інженерних будівель та спорудSailygarayeva, M.Nurlan, A.Rysbekov, K., ...Amralinova, B.Baygurin, Zh. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2023, (2), страницы 77–83

3. Improving a geophysical method to determine the boundaries of ore-bearing rocks considering certain tectonic disturbancesKassymkanova, K.K.Istekova, S.Rysbekov, K., ...Soltabayeva, S.Dossetova, G. Mining of Mineral Deposits, 2023, 17(1), страницы 17–27

4. Mineralization of rare metals in the lakes of East Kazakhstan Amralinova, B.B.Frolova, O.V.Mataibaeva, I.E.Agaliyeva, B.B.Khromykh, S.V. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, 2021(5), pp. 16–21

5. Laws of Formation and Criteria for Predicting Nickel Content In Weathering Crusts of East Kazakhstan  Journal of the Geological Society of India. Vol 89. May 2017, pp. 605-609;

6. New data on non-traditional types of East Kazakhstan rare metal ore | Hовые данные о нетрадиционных типах редкометалльного оруденения Восточного Казахстана. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020. - 2020(4). - P. 11-16

7.Specific Features of Geotectonic Development and Ore Potential in Southern Altai (Eastern Kazakhstan) Dyachkov, B.A.Bissatova, A.Y.Mizernaya, M.A., ...Kuzmina, O.N.Orazbekova, G.B. Geology of Ore Deposits, 2021, 63(5), pp. 383–408

8. Silver halides in the hypergene zone of the Arkharly gold deposit as indicators of their formation in dry and hot climate (Dzungar Alatau, Kazakhstan). International Journal of Engineering Research and Technology, 2020, 13(1), P. 181–190.

9. Improvement of informational technologies in ecology. E3S Web of Conferences, 2020, 159, 01008.

10. MINERALIZATION OF RARE METALS IN THE LAKES OF EAST KAZAKHSTAN. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, ISSN 2071-2227) 5th (October 2021).

11.  Главные типы золоторудных месторождений и рудопроявлений Зайсанской сутурной зоны большого Алтая. Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №1, 2019. С.19-27;

12. Редкометалльное оруденение гранитоидов Калбы. Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №2, 2019. С.34-41;

13. Оценка возможности перезахоронения лежалых хвостов цианидного выщелачивания золота. Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №2, 2019. С.13-17;

14. Рудоносность интрузивно-дайковых поясов Восточного Казахстана. Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №4, 2019. С.

15. Mathematical models for assessing and forecasting the state of quality of surface waters by GIS and remote sensing. Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева. Научный журнал. № 1, 2020. - С.25-31.

16. Пути накопления Ge в углях Карагандинского угольного бассейна. Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №1, 2020. С.3-

17. Изучение осадок и смещений хвостохранилища и карьера месторождения «Секисовское» как основа для последующего прогнозирования деформаций. Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №1, 2020. С.60-64.

18. Кен технологияларының тізбегіндегі орындалатын операциялардың тиімділік динамикасы. Қазақстанның кен журналы, №1, 2020. С. 18-23

19. Петрохимическая характеристика гранитоидов месторождения Акчатау. Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №2, 2020. С.3-9.

20. Разработка картографического обеспечения мониторинга радиоустойчивости территории ВКГТУ им. Д. Серикбаева с применением современных ГИС-технологий.  Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №2, 2020. С.29-34.

21. Особенности геологического строения и оценка перспектив Дельбегетейского оловорудного узла (Западная Калба). Научный журнал «Вестник ВКГТУ». №3, 2020. С.36-43.

19. Геохимия поверхностных вод озер Бурабайского массива. Научный журнал «Вестник ВКТУ». №4, 2020. С.14-17.

20. Кенорнын өңдеу кезінде тау-кен құрылымдарының тұрақты жай-күйін қамтамасыз ету. Научный журнал «Горный журнал Казахстана». №11, ноябрь 2020. С.37-42. 

21. Features of the geological structure and assessment of prospects of the Delbegetey tin ore node (Western Kalba). КАРТУ, Труды университета, 1(86)2022. C.127-233. DOI 10.52209/1609-1825_2022_1_127

22. Шығыс Қазақстанның көлдерінің геохимиясының ерекшеліктері. Қазақстанның кен журналы .№10, 2022. С.26-31

23. ФОРМИРОВАНИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОЗЕР ШАГАН-ЧАРСКОГО УЧАСТКА (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН). Вестник Евразийской науки, ISSN 2588-0101

24. Шығыс Қазақстанның тұзды көлдерінің геохимиясы. Труды университета №2 (91) • 2023 С. 90-94.

25. Роль науки в комплексном освоении и сохранении земных недр в историческом масштабе времени. Горный журнал Казахстана" №5, 2023. С. 15-23.

26. Бурабай массивінің көлдерінің жер үсті сулары геохимиясы. Қазақстанның кен журналы №5, 2021. С.22-26.

27.Geospatial Insights into Ophiolitic Complexes in the Cimmerian Realm of the Afghan Central Block (Middle Afghanistan) 2023, 13(11), 1453.

28.NEW VARIANTS FOR WIDE OREBODIES HIGH–CAPACITY MINING SYSTEMS WITH CONTROLLED AND CONTINUOUS IN–LINE STOPING 2023, 2023(3), страницы 6–21.

29.Шығыс Қазақстанның тұзды көлдерінің геохимиясы. Геотехнологии.Безопасность жизнедеятельности. Раздел 2. 2023_2_90. С. 90-94.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Шығыс Қазақстан облысындағы геологиялық барлау тәжірибесіндегі қашықтықтан зондтау әдістерін тәжірибелік-әдістемелік зерттеулер