Бекенов Ерулан Турсунович

Бекенов Ерулан Турсунович

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

«Инженерлік механика» кафедрасы

Email: y.bekenov@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының инженерия факультетін «Инженерлік технологиялар, металл кескіш машиналар мен құралдар» мамандығы бойынша Үздік дипломмен 1982 жылы бітірді.

 КазПТИ (Satbayev university) аяқтағаннан кейін 3 жыл Алматы ауыр машинажасау заводында 1-механикалық құрастыру цехының мастері ретінде жумыс, 1986 ж. КазПТИ (Satbayev university) жумыс істеді. Инженер, кіші ғылыми қызметкер, аспирант, оқытушы, аға оқытушы, доцент, кафедра меңгеруші қызметін атқарушы, профессор, қауымдастырылған профессор ретінде қызметтер жасады. Қазақ, орыс тілдерінде бакалавр мен магистранттаға, қашықтан білім беру институтында: Материалдар кедергісі, Теоретиялық және қолданбалы механика, Механизмдер мен машиналар теориясы, Машиналарды құрлымдау негіздері, Машиналардың беріктігі және сенімділігі, Статика және материалдар беріктігі, Физика және материалдар механикасы, Беріктік физикасы және материалтану пәндерінен сабақ берді.

 Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы тәжірибесі: 36 жыл. Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 40 жыл. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: техника ғылымдарының кандидаты.

Білімі

Жоғары

В.И. Ленин атындағы Казақ политехникалық институты, машинажасау факультеті, «Машинажасау технологиясы, металл кесу станоктары және құралдары» мамандығы, квалификация – инженер-механик, үздік диплом, (1977 – 1982); КазПТИ «Материалдар кедергісі және ММТ» кафедрасының аспиранты (1988-1991), техника ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: техника ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми жобалар

50 астам ғылыми және оқу әдістемелік жұмыстары жарқ көрген( соның ішінде импакт-фактор Thomson Reuters, Scopus),6 өнертабу авторы.Оқылған пәндер бойынша оқу құралы, оқу әдістеме құралы, силлабустар шығарылған. Хирше индексі h=2. Жалпы ғылыми- педогогикалық стажы36 жыл. Мамандық бойынша стажы 40 жыл.

Ғылыми жобаларға қатысу (соңғы 3 жылда)және ғылыми бағыттары: Деформацияланатын қатты денелер механикасы; Машиналар, аспаптар мен құрал-жабдықтар динамикасы мен беріктігі; Машина және механизмдер теориясы:

1. ҚР БҒМ ГҚ жобасы 2018-2020 жж. № AP05132743. "Күрделі механикалық қасиеттері, қаптамасы және олардың қозу көздері бар Деформацияланатын қатты орталардағы беттік толқындар өрісінің асимптотикалық үлгілерін әзірлеу және дамыту". Қаржыландыру көлемі 2020 ж. - 8 млн. тг. Аға ғылыми қызметкер.

2."Геотехнологиялық ұңғымаларды бұрғылау процесін модельдеу және талдау әдістерін дамыту" шаруашылық шарты, 2019 ж. Аға ғылыми қызметкер.

Жарияланымдар

1.Исследование влияния точек ветвления в антропоморфном механизме на систему дифференциальных уравнений движения. Сборник докладов и материалов Х Международной научно-практической конференции «Инновации в отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально – экономических проблем современности» -Москва, декабрь 2019 г. -С. 312-2-327/ Борисов А.В.Чигарев А.В.,Бекенов Е.Т.

2. Білік-тістегерішті Компас-3D бағдарламасының APM FEM беріктік анализ жүйесінде есептеу. Труды Сатпаевских чтений «Инновационнфе технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК» Том 1 -Алматы, 2019. -С. 1450-1453/ Ибадулла А.Б.,Бекенов Е.Т.

3. Тұзутісті цилиндрлі берілісті модулінде есептеу. Труды Сатпаевских чтений «Инновационнфе технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК» Том 1 -Алматы, 2019. -С. 1453-1457. Ибадулла А.Б.,Бекенов Е.Т.

4. Determination of Reduced Mass and Stiffness of Flexural Vibrating Cantilever Beam, Tamerlan Omarov, Kuralay Tulegenova, Yerulan Bekenov, Gulnara Abdraimova, Algazy Zhauyt, Muslimzhan Ibadullayev, Department Mechanical Engineering, Satbayev University, Almaty, 050013. Journal of Measurements in Engineering, Vol. 6, Issue 1, 2018, - p. 1-9. https://doi.org/10.21595/jme.2018.19545

5. Kinematic synthesis of initial kinematic chains [IKC] Yerulan Bekenov, Serikbai Kosbolov, Kuralay Tulegenova, Algazy Zhauyt, Batyr Naurushev 15th International Scientific Conference «Engineering for Rural Development». Impact Factor: Thomson Reuters: 0,436 Elsevier SCOPUS, Thomson Reuters Web of Science, AGRIS, CAB ABSTRACTS, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete, 25.-27.05.2016. Jelgava, LATVIA –P 155-169

6. Развитие современных методов моделирования и анализа буровых скважин в добывающей промышленности. Бекенов Е.Т., Абдраимова Г.А., Сергалиев А.С., Хаджиева Л.А. VIII-й международный научно-практическая конференция «Актуальные проблемы урановой промышленности», Астана, 3-5 августа 2017г, -с.94-100.

7. Determination of the reduced moment of inertia and torsional stiffness of the rod of variable cross-section. Bekenov E.T., Omarov T.I., Tulegenova K.B., Naurushev B.R. Вестник КазНИТУ, - Алматы, Республика Казахстан, № 6 (118), 2016 г. – С. 165-169.

8. Кинематический синтез пространственных шестизвенных перемещающих механизмов на основе исходных кинематических цепей. Бекенов Е.Т., Косболов С.Б. Вестник научно-технического развития РАН РФ, №6(70) 2013 г., Москва, www.vntr.ru, -С. 30-38.

9. Математическое описание колебаний консольного грузоподъемного устройства. Бекенов Е.Т., Омаров Т.И., Тулегенова К.Б. Международный науч.-техн. сборник «Теоретическая и прикладная механика», Минск, 2014 г. –С. 137-142

10. Синтез пространственных кулисных механизмов по задним движениям входного и выходного звеньев. Бекенов Е.Т., Молдабеков М.М., Косболов С.Б. Известия МОН, НАН РК. Серия физ.-мат. 2002 г. № 5 – С. 59

11. Kinematic synthesis of spatial lever motion–generating mechanisms by use of initial kinematic chain. S Kosbolov, M Moldabekov, E Bekenov. The 9-th IFToMM, International Symposium on Theory of Machines and Mechanisms. 2005/9/1. –р. 245-250