Истекова Сара Аманжоловна

Истекова Сара Аманжоловна

Геология-минералогия ғылымдарының докторы

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Геофизика және сейсмология кафедрасы

Email: istekovy@mail.333

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, геология-минералогия ғылымдарының докторы.40 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар оқытушы, ғалым. Халықаралық бизнес-тренер, мұнай-газ және тау-кен салаларының қызметкерлері үшін 30-дан астам курстардың авторы, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау, тереңдік құрылысын зерттеу кезінде геологиялық-геофизикалық деректерді қолдануға байланысты мәселелері бойынша кеңесші және сарапшы. ҚР БжҒМ ғылыми зерттеулерді гранттық мемлекеттік қаржыландыру бойынша геология және геофизика саласында зерттеулер жүргізеді. Ғылыми семинарларға, халықаралық семинарлар мен конференцияларға, I және II халықаралық геофизикалық конгрестерге, EAGE, ҚазГео, Дүниежүзілік геологиялық конгреске және т. б. қатысады. 80-нен астам ғылыми жұмыстардың авторы: мақалалар, монографиялар, оқу және әдістемелік құралдар, соның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда. Ғылыми диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық кеңестің, ҚР БжҒМ сараптау комиссиясының, Satbayev University ГжМГІИ ғылыми-техникалық кеңесінің мүшесі

Білімі

1974- Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ политехникалық институты. .Геофизикалық факультет, күндізгі бөлім. "Іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері"мамандығы. Диплом № 352758

Геология-минералогия ғылымдарының докторы, мамандығы "іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері". ЖАК шифры - 25.00.12. ғылыми дәрежесі: геология-минералогия ғылымдарының докторы. FD № 0001251

Ғылыми жобалар

Солтүстік Балқаш маңындағы Бақанас синклинорийдегі кешенді геологиялық-геофизикалық жұмыстар, с.Б. Жүргізу нәтижесінде геологиялық-геофизикалық деректерді қорыту жүргізілді және геофизикалық алаңдардың жиынтық карталары, геологиялық-геофизикалық қималар, терең құрылыс карталары жасалды, олардың негізінде пайдалы қазбалар кен орындарын оқшаулаудың қосымша тереңдік факторлары анықталды.

Қазақстанның терең құрылысы мен геодинамикасын зерттеу. Геофизикалық деректерді интерпретациялау әдістемесі бойынша теориялық зерттеулер, геофизикалық деректердің көмегімен жер қыртысының тереңдік құрылысын зерттеу негізінде құрылымдық-тектоникалық аудандастыру әдістері. Жер қыртысының құрылымын егжей-тегжейлі зерттеу, тектоникалық аудандастыру және Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтарын анықтау, болжаудың ғылыми-негізделген теориясын әзірлеу.

Докторанттардың ғылыми зерттеулердің үлгі тізімі:

1. Қазақстандағы кен геологиясы мәселелерін шешу кезінде 3D сейсмикалық барлауды қолдану;

2. Қазақстандағы үлкен тереңдіктегі кен орындарын іздеу перспективалары;

3. Компьютерлік модельдеудің заманауи әдістері негізінде Қазақстанның күрделі тау-кен геологиялық жағдайларында қалыптасқан газ-мұнай коллекторларын зерттеу кезіндегі геофизикалық зерттеулер

Жарияланымдар

Umirova, G.K., Istekova, S.A., Modin, I.N. Results of magnetotelluric surveyon reference geophysical profiles of the Karaton-Sarkamys block in Kazakhstan. Russian Geology and Geophysics 59(1), с. 96-104

Umirova, G.K., Istekova, S.A., Modin, I.N. Magnetotelluric soundings for estimating the oil- and-gas content of the Mesozoic complex in Western Kazakhstan. Moscow University Geology Bulletin. 71(5), с. 361-367

Umirova, G.K., Istekova, S.A., Modin, I.N. Geological interpretation of MT data in combination with GIS data and seismic surveys in caspian depression in Kazakhstan. 7th EAGE Saint Petersburg International Conference and Exhibition: Understanding the Harmony of the Earth's Resources Through Integration of Geosciences. с. 843-847

SA Istekova, GK Umirova. Characteristics of Seismic Data Used to Study the Reservoir of South Torgay Oil and Gas Basin. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering. 2014

Istekova, S.A. Amangeldiyev, B.A. , Оrazymbetov, T.K. Features of application of electrical prospecting methods in the search for gold deposits in Southern KazakhstanEngineering and Mining Geophysics 2018 - 14th Conference and Exhibition. 2018 | conference-pape  

Abilkhasimov, Kh.B.Istekova, S.A. Nysanova, A.S. Zhylkybayeva, G.A. Features of basin modeling in the evaluation of oil and gas potential of the caspian basin in Kazakhstan. Geomodel 2016 - 18th Science and Applied Research Conference on Oil and Gas Geological Exploration and Development. 2016 | conference-paper

Oreshkin, I.V. Novikov, S.A. Nysanova, A.S. Istekova, S.A. Oil and gas fields geological zoning in the Kazakhstan sector of the Caspian petroleum province. Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry. 2016 | journal-article

Zhylkybayeva, G. Nyssanova, A. Istekova, S. Kalmakhan, N. Role of seismic research in evaluation of the cutoff parts of Caspian depression subsolt sediments potential. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2016 | journal-article

Istekova, S. Zhylkybayeva, G. The principles of geostatic modeling of complex clay collectors (as demonstrated by modeling North Buzachi field. 7th EAGE Saint Petersburg International Conference and Exhibition: Understanding the Harmony of the Earth's Resources Through Integration of Geosciences. 2016 | conference-paper

Istekova, S.A. Mussayev, R.A. Baydauletova, A.A. Tectonosphere model of the southern pribalkhashye region, Kazakhstan, along the lines of regional seismic profiles. KazGeo 2010 - 1st International Geosciences Conference for Kazakhstan: Where Geoscience Meets the Silk Road. 2010 | conference-paper

М.М.Алиакбар., Г.А.Калмыков., С.А.Истекова. ВЛИЯНИЕ РАЗЛОМОВ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЛЕЖЕЙ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ ПРОРВИНСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИКАСПИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА// Высшая школа: научные исследования. Материалы Межвузовского научного конгресса (г. Москва, 14 мая 2020 г.). Том 2. – Москва: Издательство Инфинити, 2020. 175-187 с.http://naupers.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-14-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2020-%D1%82%D0%BE%D0%BC-2.pdf#page=175

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1.    Пайдалы қазбаларды іздеу және барлау кезіндегі геофизикалық зерттеулер;

2. Геология және геофизикадағы Ақпараттық технологиялар;

3. Геологиялық-геофизикалық деректерді кешенді түсіндіру;

4. Геофизикалық деректер бойынша геологиялық ортаны модельдеу;

5. Пайдалы қазбалар кен орындарының қорларын физикалық-геологиялық модельдеу және есептеу.

6. Геофизикалық деректер бойынша жер қыртысының терең құрылымын зерттеу негізінде құрылымдық-тектоникалық аудандастыру әдістерін жетілдіру.

7. Жер қыртысының құрылымын егжей-тегжейлі зерттеу, тектоникалық аудандастыру және Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтарын анықтау.

8. Геологиялық құрылымды зерделеу және Орталық Қазақстанның металл пайдалы қазбаларына перспективаларды бағалау кезіндегі кешенді геофизикалық зерттеулер.

9. Орталық Қазақстанда Жезқазған үлгісіндегі мыс кенденуін анықтаудың геологиялық-геофизикалық іздеу критерийлері.

10. Орталық Қазақстанның күрделі тау-геологиялық жағдайларында қазіргі заманғы сейсмобарлау және көп толқынды сейсмотомография әдістерімен кен шоғырларын зерттеу.

11. Деректер базасын қалыптастыру және Қазақстанның көмірсутегі кен орындарының цифрлық модельдерін құру.

12. Қазақстанның негізгі мұнай-газ провинцияларының перспективаларын бағалау кезіндегі геофизикалық зерттеулер.