Нұрпейісова Маржан Байсановна

Нұрпейісова Маржан Байсановна

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: m.nurpeissova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

КазГМИ, КазПТИ. КазҰТЗУ, Сәтбаев университеті

Аспирантура –КазПТИ (1960-1963);КазПТИдың геодезия

кафедрасының ассистенты (1964-1970); геодезия кафедра-

сының аға оқытушысы(1971-1974); геодезия кафедрасының

доценті(1976-1995); 1996 жылдан осы уақытқа дейін

Сәтбаев университеті «Маркшейдерлік іс және геодезия»

кафедрасының профессоры.

Ғылыми жобалар

1962-1980 жж- «Қарата» ӨБ кеніштерінде тау жыныстары-

ның жылжуын зерттеу» х/д жұмыстардың орындаушысы және

жауапты орындаушысы.

1981-2000 жж. –ҚР «Ррудалық кенорындарын құрама

тәсілмен игерудегі жылжу процесін зерттеу» ш/к

жұмыстарының жетекшісі.

2002-2008 жж.- «Ақжал» карері беткейлерінің орнықтылығын

қамтам асыз ету» х/д жұмыстарының және «Теңіз», «Ботахан»

ГДП-да деформацияларды бақылау».

тем по обеспечению устойчивости бортов карьера Акжал и по

наблюдению за деформациями на ГДП «Тенгиз», «Ботахан»

х/д жұмыстарының жетекшісі.

2009-2011 жж.- «Рудаларды қазып алудың жаңа әдістері мен

геотехнологиялық тәсілдерін жасау, оның ішінде тау-кен

қазбаларының геомеханикалық жағдайын болжау» Жобосының

жауапт орындаушыы.

2015-2017 ж.- Инновациялық басқару тәсілдерін жаасау

арқылы техногендік қауіптің тәуекелін төмендету» Жобасының

жетекшісі.

2017 ж.- «ТНК «Казхром» АK қарасты Дөң қалдықтары

мен тауарлық өнімдеріне маркшейдерлік өлшеулер жүргізуді

бағдарламалық қакмтамасыз ертуді эксперттік бағалау» ш/к

жұмыстарының жетекшісі.

2017 ж.- «Ақжал кенорнында тау-кен қазбаларының

орнықтылығын геотехникалық зерттеулер негізінде кенорны

руалық денелерін қазып алу және кеніштегі тау-кен қысымын

басқарудың ұсыныстарын даярлау» х/д жұмысыныңжетекшісі.

2019 ж.- «Верхне-Андасай кен орнындағы тау жыныстарының

жылжуын зерттеу» ш/к жұмыстарының жетекшісі.

Жарияланымдар

1. Nurpeisova, M.B, Kenesbaeva, A.Levin, E.Baltiyeva, A.Nizamova, M.Аitkazinova, S.Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Volume 11, Issue 8 Special Issue, 2019, Pages 2075-2083,Geodynamic processes modeling on oil-gas deposits(Article)

      https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077853955&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2e5a375a3c66b878805ba35ccf29d5f6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857202218883%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

2. Nurpeisova, M.Kartbayeva, K.Huayang, D., (...), Aimenov, A.Kapassova, A., Еxperience of geodesic observations in Almaty geodynamic polygonJournal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(8 Special Issue), с. 2068-2074, 2019

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075990635&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2e5a375a3c66b878805ba35ccf29d5f6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857202218883%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

3.S. Aitkazinova, S. Soltabaeva, G. Kyrgizbaeva, K. Rysbekov, M. Nurpeisova Methodology of assessment and prediction of critical condition of natural – technical system, 6DOI: 10.5593/SGEM2016/B22/S09.001

 2016 by Libadmin2016  https://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article8288

4. Nurpeissova, M.Bekbassarov, S.Bek, A., (...), Turisbekov, S.Ormanbekova, AThe geodetic monitoring of the engineering structures stability conditionsJournal of Engineering and Applied Sciences

12(Specialissue11), с. 9151-9163, 2017  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047446430&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=cd250243eda0a110a221e4627bccfb9b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857202210760%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Білім беру

Тау-кен инженері-маркшейдер, Қазақ тау-кен-металлургия институтын (1960), КазПТИ аспирантурасының күндізгі бөлімін(1964) тамамдаған.

Оқу бағдарламалары