Нұрпейісова Маржан Байсановна

Нұрпейісова Маржан Байсановна

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: m.nurpeissova@satbayev.111

H-index:
8

Кәсіби өмірбаяны

КазГМИ, КазПТИ. КазҰТЗУ, Сәтбаев университеті

Аспирантура –КазПТИ (1960-1963);КазПТИдың геодезия

кафедрасының ассистенты (1964-1970); геодезия кафедра-

сының аға оқытушысы(1971-1974); геодезия кафедрасының

доценті(1976-1995); 1996 жылдан осы уақытқа дейін

Сәтбаев университеті «Маркшейдерлік іс және геодезия»

кафедрасының профессоры.

Білімі

Тау-кен инженері-маркшейдер, Қазақ тау-кен-металлургия институтын (1960), КазПТИ аспирантурасының күндізгі бөлімін(1964) тамамдаған.

Ғылыми жобалар

1962-1980 жж- «Қарата» ӨБ кеніштерінде тау жыныстары-

ның жылжуын зерттеу» х/д жұмыстардың орындаушысы және

жауапты орындаушысы.

1981-2000 жж. –ҚР «Ррудалық кенорындарын құрама

тәсілмен игерудегі жылжу процесін зерттеу» ш/к

жұмыстарының жетекшісі.

2002-2008 жж.- «Ақжал» карері беткейлерінің орнықтылығын

қамтам асыз ету» х/д жұмыстарының және «Теңіз», «Ботахан»

ГДП-да деформацияларды бақылау».

тем по обеспечению устойчивости бортов карьера Акжал и по

наблюдению за деформациями на ГДП «Тенгиз», «Ботахан»

х/д жұмыстарының жетекшісі.

2009-2011 жж.- «Рудаларды қазып алудың жаңа әдістері мен

геотехнологиялық тәсілдерін жасау, оның ішінде тау-кен

қазбаларының геомеханикалық жағдайын болжау» Жобосының

жауапт орындаушыы.

2015-2017 ж.- Инновациялық басқару тәсілдерін жаасау

арқылы техногендік қауіптің тәуекелін төмендету» Жобасының

жетекшісі.

2017 ж.- «ТНК «Казхром» АK қарасты Дөң қалдықтары

мен тауарлық өнімдеріне маркшейдерлік өлшеулер жүргізуді

бағдарламалық қакмтамасыз ертуді эксперттік бағалау» ш/к

жұмыстарының жетекшісі.

2017 ж.- «Ақжал кенорнында тау-кен қазбаларының

орнықтылығын геотехникалық зерттеулер негізінде кенорны

руалық денелерін қазып алу және кеніштегі тау-кен қысымын

басқарудың ұсыныстарын даярлау» х/д жұмысыныңжетекшісі.

2019 ж.- «Верхне-Андасай кен орнындағы тау жыныстарының

жылжуын зерттеу» ш/к жұмыстарының жетекшісі.

Жарияланымдар

Nurpeisova, M., Estemesov, Z., Gabbasov, S., Ashimova, A., & Bek, A. (2023). Studying the properties of ash and slag waste for use in the manufacture of construction products. Mining of Mineral Deposits, 17(3), 102-109. https://doi.org/10.33271/mining17.03.102 Kassymkanova, K.K., Rysbekov, K.B., Nurpeissova, M.B., Kyrgizbayeva, G.M., Amralinova, B.B., Soltabaeva, S.T., Salkynov, A & Jangulova, G. (2023). Geophysical studies of rock distortion in mining operations in complex geological conditions. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, (48), 57-62. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-5-W2-2023-57-2023 Nurpeisova, M.B., Yestemesov, Z.A., Lozinsky, V.G., Ashimova, A.A., & Urazova, S.S. (2023). Industrial waste recycling – one of the key directions of business development. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, (3), 193-205. https://doi.org/10.32014/2023.2518-170X.309 Nurpeisova, М.B., Abenov, A.M., Milеtenko, N.A., & Dosetova, G.Z. (2023). Highly efficient monitoring procedure for deformation prediction in copper ore mining. Eurasian Mining, 39(1), 19-24. https://doi.org/10.17580/em.2023.01.04 Nurpeissova, M.B., Burkhanov, B.Zh., Fedotenko, N.A., & Nazarov, E.A. (2023). Assessment of oil waste as a source of environmental pollution and as a source of secondary raw materials. Sustainable Development of Mountain Territories, 15(4), 833-841. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2023-15-4-833-841 Nurpeisova, M.B., Estemesov, Z.A., Fedotenko, N.A., & Gabbasov, S.G. (2023). Technology of utilization and use of ash and slag waste to ensure environmental safety at the region. Sustainable Development of Mountain Territories, 15(3), 631-639. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2023-15-3-631-639 Bazaluk, O., Rysbekov, K., Nurpeisova, M., Lozynskyi, V., Kyrgizbayeva, G., & Turumbetov, T. (2022). Integrated monitoring for the rock mass state during large-scale subsoil development. Frontiers in Environmental Science, 10, 852591. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.852591 Dai, H., Li, P., Marzhan, N., Yan, Y., Yuan, C., Serik, T., & Seituly, K. (2022). Subsidence control method by inversely-inclined slicing and upward mining for ultra-thick steep seams. International Journal of Mining Science and Technology, 32(1), 103-112. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2021.10.003 Nurpeisova, M.B., Bitimbayev, M.Z., Rysbekov, K.B., & Bekbasarov, S.S. (2021). Forecast changes in the geodynamic regime of geological environment during large-scale subsoil development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (6), 5-10. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-6/005 Nurpeisova, M. B., Umirbaeva, A. B., Fedorov, E. V., & Miletenko, N. A. (2021). Integrated monitoring-based assessment of deformation and radiation situation of territorial domains. Eurasian Mining, (1), 83-87. https://doi.org/10.17580/em.2021.01.17 Nurpeisova, M.В., Burkhanov, B.Z., Myngzhasarov, B., & Kulibaba, S.В. (2021). Monitoring deformation processes on ground surface and at construction facilities in the territory of oil fields. Eurasian Mining, 36(2), 86-91. https://doi.org/10.17580/em.2021.02.18 Nurpeissova, M., Menayakov, K.T., Kartbayeva, K.T., Ashirov, B.M., & Huayang, D. (2021). Satellite observations of earth crust at almaty geodynamic polygon. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 6(450), 93-101. https://doi.org/110.32014/2021.2518-170X.124 Levin, E. (2021). MODELING OF GEODYNAMIC PROCESSES AT HYDROCARBON DEPOSIT. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 4(448), 42-49. https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.80 Nurpeissova, M., Bitimbayev, M.Zh., Rysbekov, K.В., Derbisov, K., Тurumbetov, Т., & Shults, R. (2020). Geodetic substantiation of the Saryarka copper ore region. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 6(444), 194-202. https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.147 Aitkazinova, S. K., Derbisov, K. N., Donenbayeva, N. S., Nurpeissova, M., & Levin, E. (2020). Preparing solutions based on industrial waste for fractured surface strengthening. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 5(443), 13-20. Nurpeisova, M., Bekbassarov, Z., Kenesbayeva, A., Kartbayeva, K., & Gabitova, U. (2020). Complex evaluation of geodynamic safety in the development of hydrocarbon reserves deposits. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan-Series of Geology and Technical Sciences, 1, 90-98. https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.11 Nurpeisova, M., Kenesbaeva, A., Аitkazinova, S., Levin, E., Baltiyeva, A., & Nizamova, M. (2019). Geodynamic processes modeling on oil-gas deposits. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(8), 2075-2083. https://pps.kaznu.kz/ru/Main/FileShow2/155584/94/348/16594 Nurpeissova, M., Bekbassarov, S., Bek, A., Kyrgizbaeva, G., Turisbekov, S., & Ormanbekova, A. (2017). The geodetic monitoring of the engineering structures stability conditions. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(11), 9151-9163. https://doi.org/10.3923/jeasci.2017.9151.9163 Nurpeisova, M.B., Sarybaiev, O.A., & Kurmanbaiev, O.S. (2016). Study of regularity of geomechanical processes development while developing deposits by the combined way. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 30-36. Nurpeisova, M., Kartbayeva, K., Huayang, D., Omirzhanova, Z., Aimenov, A., & Kapassova, A. (2019). Experience of geodesic observations in Almaty geodynamic polygon. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(8), 2068-2074. Nurpeisova, M.B., & Kurmanbaev, O.S. (2016). Laws of devolopment of geomechanical processes in the rock mass maykain mine. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 6(420), 109-115. Aitkazinova, S., Soltabaeva, S., Kyrgizbaeva, G., Rysbekov, K., & Nurpeisova, M. (2016). Methodology of assessment and prediction of critical condition of natural-technical systems. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, 2, 3-10. https://doi.org/10.5593/sgem2016/b22/s09.001 Nurpeisova, M.B., Kirgizbayeva, D.M., & Kopzhasaruly, K. (2016). Innovative methods of the rock massif fractures survay and treatment of its results. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), 11-18. http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1211-2016/contents-no-2-2016/mining/3388 Sarybayev, O., Nurpeisova, M., Kyrgizbayeva, G., & Toleyov, B. (2015). Rock mass assessment for man-made disaster risk management. New Developments in Mining Engineering, 403-409. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/b19901-69 Kirgizbaeva, D., Nurpeisova, M., Shakirov, Z., & Levin, E. (2015). Use of geographic information systems at creation three-dimensional models of mine objects. New Developments in Mining Engineering, 117-121. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/b19901-21 Kyrgizbayeva, G., Nurpeisov, M., & Sarybayev, O. (2015). The monitoring of earth surface displacements during the subsoil development. New Developments in Mining Engineering, 161-167. https://doi.org/10.1201/b19901-30 Kirgizbaeva, D., Levin, E., & nurpeisova, M. (2015). Research of geographic information systems at creation 3D models. 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015, 281-290. https://cris.tau.ac.il/en/publications/research-of-geographic-information-systems-at-creation-3d-models Aitkazinova, S.K., Nurpeisova, M.B., Kirgizbaeva, G.M., Milev, I. (2014). Geomechanical monitoring of the massif of rocks at the combined way of development of fields. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, 2(2), 279-292.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1.Шығыс Сарыоба кенорнындағы деформациялық процестерді  мониторингтеудің геодезиялық әдістерін жетілдіру

2.Лазерлік сканерлеу негізінде карьер нысандарының  3D моделдерін жасаудың әдістерін жетілдіру (Жыланды тобы кенорындары жағдайында)

3.Карьер беткейлерінің орнықтылығын болжаудың  геоинформациялық негіздерін жасау (Акжал карьері жағдайында)

4.Карьер бекейлері мен өндіріс алаңында орналасқан инженерлік құрылыстардың орнықтылығын зерттеудің геодезиялық әдістерін жетілдіру (Акбақай карьері)