Рақышев Баян Рақышұлы

Рақышев Баян Рақышұлы

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: b.rakishev@satbayev.111

H-index:
8

Докторанттардың саны:
7

Кәсіби өмірбаяны

1952-57 жылдары Қазақ тау-кен металлургия институтының студенті. 1957 жылдан 1965 жылға дейін Балқаш тау-кен-металлургия комбинаты Қоңырат кенішінің ауысым, цех, Карьер бастығы. 1966 жылдан 1976 жылға дейін ҚазПТИ Теориялық механика және механизмдер мен машиналар теориясы кафедрасының доценті. 1977 жылдан 1987 жылға дейін ҚазПТИ Теориялық механика кафедрасының меңгерушісі. ҚазПТИ Автоматика және есептеу техникасы факультетінің деканы.  1980-1985 жылдары Қазақ политехникалық институтының ректоры.  В. И. Ленин.  1988-2016 жж. аралығында ҚазҰТУ Ашық тау-кен жұмыстары кафедрасының меңгерушісі.  2016 жылдан бастап 2018 жылға дейін тау-кен металлургия институты директорының орынбасары, қазіргі уақытта "тау-кен ісі" кафедрасының профессоры және ректордың кеңесшісі.Қ. И. Сәтбаев атындағы ғылым. Техника ғылымдарының докторы (1979), профессор (1981), Б. Рақышев ғылыми, педагогикалық және ұйымдастырушылық қызмет саласындағы еңбегі үшін "Парасат" (2013 ж.) және Еңбек Қызыл Ту (1986 ж.) ордендерімен, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасымен (1984 ж.), КСРО-ның үш медалімен (1967, 1970, 1989 ж.), "КСРО Жоғары білім беру үздігі" белгісімен (1984 ж.), "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағына ие болды. 2004),Республикалық сыйлығының лауреаты.(2003 ж.), ҚР үш медалінің (2005,2010,2015 ж.), "ғылым мен техниканың дамуына қосқан зор үлесі үшін" мемлекеттік ғылыми стипендиясының (2002 ж.), "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" мемлекеттік грантының (2006 ж., 2010 ж.) иегері.М. Ломоносов атындағы Халықаралық экология және тіршілік қауіпсіздігі ғылымдары академиясының (2011ж.), күміс және алтын медальдарымен марапатталған.А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты (2009, 2014 ж), "Ғасыр ғұламасы академик Н.Ә.Назарбаев-ҚР ҰҒА алтын медалі" (2018 ж), Қазақстан Ғалымдар одағының "Ғылым сардары" медальдары (2014 Б. Рақышев таулы ғылым және өнеркәсіп, ғылыми мектебін құрды саласындағы тиімді массивтерінің бұзылу жыныстары мен пайдалы қазбаларды әзірлеу тәртібінде жер қойнауын ұтымды пайдалану.  9 ғылым докторы, 30 ғылым кандидаты, 6 PhD докторлары, жүздеген магистрлер мен инженерлер дайындады.

Білімі

Қазақ тау-кен металлургия институты. Мамандығы-тау-кен инженері

техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, ҚР ҰҒА академигі, Халықаралық Ғылым және өнер академиясының академигі, ҚР ҰҒА академигі, Ресей Федерациясының тау-кен ғылымдарының академигі, ҚР Ұлттық тау-кен ғылымдары академиясының академигі.

Ғылыми жобалар

Б. Ракишевтің ғылыми қызметі тау-кен өндірісінің физикалық және технологиялық процестерін зерттеумен, кен орындарын ұтымды игерумен және минералды шикізатты кешенді пайдаланумен байланысты. Ол мемлекеттік ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша жобалардың ғылыми жетекшісі болып табылады. Олардың негізінде тау жыныстары массивін жарумен бұзу теориясы әзірленді, пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу теориясы дамыған, тау жыныстары массивін жару арқылы бұзу, тау-кен жұмыстарын жүргізу, құрылыс тау жыныстары блоктарын өндіру жаңа технологиялары ұсынылды және өндіріске енгізілді, минералдық шикізат сапасын геотехнологиялық басқарудың, технологиялық процестерді автоматтандырылған жобалаудың, күрделі көп компонентті кен орындарын игерудің ресурс үнемдейтін және табиғатты қорғау технологияларының ғылыми негіздері әзірленді. Соңғы  жылда  ғылыми жобалардың жетекшісі:

1. AP08856422 «Разработка инновационной технологии интенсификации скважинной добычи урана с применением гидродинамического устройства декольматации в сочетании с комплексом химических реагентов многофункционального назначения» (2020-2022 гг.), 

2.№P1100047470 от 26.01.2021 № проекта: А.017.21 «Разработка и внедрение инновационного метода, автоматизированного проектирования параметров и результатов БВР на Южно-Жезказганском руднике, Восточно-Жезказганском руднике и руднике Западный ТОО «Корпорация  Казахмыс».

Жарияланымдар

ҚР ҰҒА академигі Б. Рақышев 700-ден астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстардың, оның ішінде 13 монография, 6 аналитикалық шолу, 13 оқулық пен оқу құралдарының, 44 авторлық куәлік пен өнертабысқа патенттердің, 80-нен астам алыс шетелдерде мақалалардың авторы болып табылады.

Монографиялары

Ракишев Б.Р., А.А. Машанов, Э.К. Абдылдаев. Структура массива и деформируемость горных пород. Монография – Ракишев Б.Р, С.К. Молдабаев. Ресурсосберегающие технологии на угольных разрезах. Монография. – Алматы: КазНТУ, 2012, -348 с. Битимбаев М.Ж., Шапошник Ю.Н., Крупник Л.А. Взрывное дело.-Алматы: Print-S, 2012.-822c. Ракишев Б.Р.Автоматизированное проектирование и производство массовых взрывов на карьерах. Монография. – Алматы: Ғылым, 2016, -340 с. Битимбаев М.Ж. Технологическое обеспечение эффективного  и комплексного развития добычи и обогатительного  передела полезных ископаемых в XXI веке (проблемы, перспективы, приоритеты). Алматы, изд. «Print House Gerona», 2020.- с160. Ракишев Б. Р., Битимбаев М.Ж., Минигулов А.М. «Новые технологии буровзрывных работ на рудниках ТОО «Корпорация Казахмыс». Монография. Алматы: «Жибек жолы», 2020.-с.380. Ракишев Б. Р., Битимбаев М.Ж., Минигулов А.М. «Циклично-поточная технология на подземных рудниках ТОО «Корпорация Казахмыс». Монография. Алматы: «Жибек жолы», 2020.-с.360.

Ғылыми мақалалары

Ракишев Б.Р. Физико-технические основы проектирования массовых взрывов на карьерах «Совершенствование технологий буровзрывных работ на горнорудных предприятиях Казахстана»: Материалы научно-практич. Конференции, – Алматы. 2011. –С. 38-44. B. Rakishev, Z. Rakisheva. Basic Characteristics of the Stages of Rock Massif Destruction by Explosive Crushing. Proceedings of the 7th International Conference on Physical Problems of Rock Destruction. Beijing,China, 2011, – P. 65-69. B. Rakishev. Scientific and technical providing of boosting development of Kazakhstan mining industry. 22nd world mining congress, Istanbul, Turkish, 2011, Р.81-86 B. Rakishev, . 22nd world mining congress, Istanbul, Turkish, 2011, Р.233-237 B. Rakishev, Optimization of Placement of the Working Zone at the Inclined Coal Deposits. Proceedings of the Twentieth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, (MPES 2011). – Almaty, 2011, P.279-287. B. Rakishev, Z. Rakisheva. Prediction of the degree of concomitant components extraction by processing of polymetallic ores. Proceedings of the Twentieth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, (MPES 2011). – Almaty, 2011, P.1599-1608. Ракишев Б.Р. Горно-металлургический комплекс в инновационном развитии Казахстана. Вестник НИА РК, №3(41), 2011, С.127-133. Ракишев Б.Р., С.К. Молдабаев. Непрерывные технологии на угольных разрезах Казахстана. Сб. мат. Межд. Науч.-практ. Конф. «Открытые горные работы в 21 веке»,г. Красноярск, 2011. С. 118-124. Ракишев Б.Р. Горнодобывающая промышленность в свете форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Труды научного симпозиума «Неделя горняка – 2012»: Сб.статей . Отдельный выпуск ГИАБ. – М.: «Горная книга». – 2012. – №ОВ1. С. 404-415. Ракишев Б.Р. Циклично-поточные технологии на карьерах Казахстана. Вестник КазНТУ, Алматы, №1, -2012. С.14-20 Ракишев Б.Р. Инновации в комплексном использовании полиметал-лических руд. Горный журнал Казахстана, - Алматы, -2012. - №5. – С.6-10. Ракишев Б.Р. Анализ и новая классификация систем открытой разработки полезных ископаемых. Труды Международной научно-практической конференции «Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы», г. Алматы 2012 г., С. 36-44. B. Rakishev, S.K.Moldabayev. Proceedings of the twenty first International Symposium on Mine Planning and equipment selection,New Delhi, India, 2012, Р. 573-578. B. Rakishev, S.K.Moldabayev. Proceedings of the twenty first International Symposium on MinePlanning and equipment selection,New Delhi, India, 2012, Р. 579-585. Ракишев Б.Р. Аналитическое обобщение эмпирических законов дробления горных пород. Взрывное дело. Выпуск № 108/65. –М.:ЗАО «МВК по ВД при АГН»,2012.-15-24с. Ракишев Б.Р. Приоритетные направления развития  горных наук в Казахстане. Горный журнал Казахстана, - Алматы, -2013. - №1. –С.14-18. Ракишев Б.Р. Новые технологические  комплексы на карьерах Казахстана. Проблемы и пути инновационного развития горнодобывающей промышленности: мат. Шестой междун. Науч.-прак. Конф.  – Алматы, 2013.  С. 26-33. B. Rakishev, S.K. Moldabayev, G.K. Samenov, Ye. Aben, K.M. Anafin. Proceedings of the 23rd World Mining Congress, Montreal, Canada, 2013, file:wmc2013/pdfs/wmc2013Paper872.pdf Ракишев Б.Р. Комплексное использование минерального сырья на предприятиях цветной металлургии Казахстана. Горный журнал. №7, 2013, С.67-69. B. Rakishev., G.K.Samenov, D.Mahambetov, A.Sladkowski. Efficient using of automobile transport for the deep open-pit mines. Transport Problems. Poland: Katowice, 2013. – V.8. Issue 3. P.25-33. Ракишев Б.Р. Ракишев Б.Р., B. Rakishev, The specification of granulometric composition of natural jointing in the rock massif by their average size. Proceedings of the 8th International Conference on Physical Problems of Rock Destruction,2014.- 225-228 p B. Rakishev, B. Rakishev, Typification of the Mining Technological Complexes at the Quarries. Proceedings of the 12th International Symposium Continuous Surface Mining-Aachen 2014,- p.83-90 Ракишев Б.Р., Ракишев Б.Р., Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б., Ауэзова А.М., Куттыбаев А.Е. Аналитическое определение гранулометрического состава взорванной горной массы при скважинных зарядах дробления.Взрывное дело, - Москва, 2015, №113/70, с.6-18. Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б., Ауэзова А.М., Кожантов А.У. Автоматизированное проектирование параметров расположения зарядов в уступе. Взрывное дело, - Москва, 2015, №113/70, с.191-203. Ракишев Б.Р. Классификация систем разработки и техноогических комплексов открытых горных работ.Горный вестник Узбекистана, №1. Ташкент,2015. С 8-12. B. Rakishev, Galiev D. Optimization  of the ore flow quality charastericstics in the quarry in road –rail transport. Mettallurgical and Mining Industry. Dnipro. 2015. P.356-362 Ракишев Б.Р. Ракишева З.Б., Калиева А.П., Ауэзова А.М. Компьютерная программа определения гранулометрического состава взорванных пород на карьерах . Взрывное дело, - Москва, 2015, №114/71, с.83-96. Ракишев Б.Р. Технологические комплексы открытых горных работ . Учебник.-Алматы,2015. 285с. Ракишев Б.Р. Мощная база научно- инновационной  системы. Доклад НАН РК, Алматы,№3, 2016.- С.31-35. B. Rakishev. Systematization of the Elements of Minerals Opencast Development. 16th international symposium on environmental issues and waste management in energy and mineral production, Istanbul, Turkey, 2016.p.21. Ракишев Б.Р., Тамбиев П.Г., Битимбаев М.Ж., Франк А.Э. Свойства и особенности эмульсионных  гранулитов нпп «ИНТЕРРИН». Взрывное дело, - Москва, 2016, №115/72, с.86-95 Ракишев Б.Р., Тамбиев П.Г., Битимбаев М.Ж., Франк А.Э. Технология и особенности сенсибилизации Патронированных эвв нпп «ИНТЕРРИН». Взрывное дело, - Москва, 2016, №115/72, с.96-114 B. Rakishev. Diversification of the mining and metallurgical complex in  Kazakhstan. 24th world mining congress procee, Rio de Janeiro /Brazil,2016,p.126-134. B. Rakishev, A.H. Shampikova, A.E. Kazangapov.  Geometric Features of Different Parts Lost in the Collapse of the Blasted Rock. International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 21 (2016) pp. 10447-10453. Research India Publications. Ракишев Б.Р. Реструктуризация продукции горно- металлургического комплекса казахстана. Горный информационно-аналитический бюллетень, Москва, 2016. № 12. –С. 293-304. Ракишев Б.Р. Взаимосвязь между системой  и технологией  открытой разработки полезных ископаемых. Горный журнал Казахстана. 2017. №1.С.20-27. B. Rakishev. Technological resources for improving the quality and completeness of use of the mineral raw materials. Series  of geology and technical sciencis/Серия геологии и технических  наук. Алматы, 2017.№2.С.116-124 B. Rakishev, Bektybayev A.A., Bermukhambetov B.A., KazangapovA.E. Execution of mass explosions at the kurzhunkul quarry of ssmpia. Proccedings of the 9th International Conference  of Physical  Problems of Rock Destruction.2017/ pp.177-181.Zhoushan, China. B. Rakishev. New Powerful Copper Ore Companiesin Kazakhstan. Mine Planning and Equipment Selection (MPES-2017), Lulea, Sweden,/pp.357-362 2017/pp.449-454. Ракишев Б.Р., А.М.Ауэзова, А.Е.Казангапов. Структурно-иерархические модели массивов горных пород . Горный информационно-аналитический бюллетень, Москва, 2018. № 4. –С. 128-13 Ракишев Б.Р., Д.А.Галиев. Цифровизация процесса рудоподготовки на карьерах с автомобильно-железнодорожным транспортом. Горный журнал Казахстана. Алматы.2018. №4.С.40-43. B. Rakishev. Mining industry is the foundation of scientific and technical progress. 25th World Mining Congress. Astana 2018. pp.161-169 Ракишев Б.Р., Казангапов А.Е., Шампикова А.Х. Горно-геологические характеристики взорванных  сложноструктурных  блоков. Взрывное дело, - Москва, 2018, №120/77, с.82-93 Ракишев Б.Р., Бектыбаев А.А., Бермухамбетов  В.А.Безносенко С. Сравнительная оценка результатов  массовых взрывов, проведенных различными компаниями на  карьерах Казахстана. Взрывное дело, - Москва, 2018, №120/77, с.133-146 B. Rakishev. Mining and metallurgical complex in industrial and postindustrial development of society. Доклад НАН РК, Алматы, №1, 2019.- С.11-17 Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б., Ауэзова А.М., Орынбай А.А. Влияние блочности массива и сетки скважин на гранулометрический состав взорванных горных пород .Взрывное дело,  Москва, 2019, №122/79, с.5-19. Ракишев Б.Р., Орынбай А.А., Ауэзова А.М., Куттыбаев А.Е. Гранулометрический состав взорванных пород при различных условиях взрывания. Горный информационно-аналитический бюллетень Москва: №8, 2019 с.83-94. Ракишев Б.Р. Горно-металлургический комплекс и развитие цивилизации. Горный журнал, -Москва,№9.2019. С.33-37 . Rakishev, A.Stadkowski, I. Stolpovskikh, А.Utegenova, S. Kuzmin. Energy advantages of container transport technology In deep careers. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, Dnipro, 2019, № 5/pp.29-34 Ракишев Б.Р., З.С.Абишева М.Б.Барменшинова. Модернизация технологий и производст- решающий факторов в горнодобывающей и горно-перерабатывающей отраслях. Горный журнал Казахстана.Алматы, №12,2019. С.6-11     B. Rakishev, Z.B. Rakisheva, A.А. Auezova, А. Orynbay. Automated determination of internal points of the coordinate grid of the blasted rock mass. E3S Web of Conferences/ II International Conference Essays of Mining Science and Practice / Dnipro, Ukraine, Volume 168, 2020. Ракишев Б.Р. Формирование гранулометрического состава взорванных пород при уступной отбойке. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2020.№ 1,с. 41-53 B. Rakishev. Justification of systems of open cast development of useful fossils and their  new classification . Вестник НАН РК. Алматы, 2020 №2. с.6-14 Ракишев Б.Р. Классификация технологий открытой разработки полезных ископаемых. Горный информационно-аналитический бюллетень Москва: №3, 2020. с.5-15 B. R. Rakishev, Rakisheva Z. B., Orynbay A. A. Computer-aided creation of coordinate grid for blasted rock block. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(8):40-51 (Impact Factor 0.2) B. R. Rakishev, Z. B. Rakisheva,  A. M. Auezova, A. A. Orynbay. Digital hierarchical model of lumpiness of blasted rock mass. Mining Technology Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, 129,  2020, 228-237 DOI: 10.1080/25726668.2020.1838775 (Impact Factor 2.1).

Авторлық куәліктер, патенттер

1. Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б, Ауэзова А.М.Способ взрывания твердых горных пород скважинными зарядами. Инновационного патента на изобретение по заявке №2014/1795.1/15.08.2016, бюл.№9

2. Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б,  Ауэзова А.М. Способ взрывания  с управлением качества  дробления пород  при скважинных зарядах. Инновационной патент на изобретение №2015/0653.1/06.05.2015, бюл.№10.

3. Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б., Ауэзова А.М. Определение параметров расположения зарядов взрывчатого вещества в массиве пород при заданном диаметре скважины, Свидетельство авторского права, №3049 от «26» апреля 2019 года

 4. Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б., Ауэзова А.М., Орынбай А.А. Программное обеспечение «Автоматизированного определения предельного радиуса полости, размеров зон дробления в зависимости от различного сочетания свойств пород и характеристик применяемого взрывчатого вещества», Свидетельство авторского права, №11070 от «23» июня 2020 года

5. Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б., Ауэзова А.М., Орынбай А.А. Программное обеспечение «Автоматизированного определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород, классификация массивов пород по блочности.», Свидетельство авторского права, №11071 от «23» июня 2020 года

6. Битимбаев М.Ж., Кузьмин С.Л., Тюрбит А.Н., Константинов А.А. Контейнер для транспортирования породы на открытых горных работах. Инновационный Патент №31377 по заявке №2015/0053.1/15.01.2015, бюл. №8.

7. Битимбаев М.Ж., Кузьмин С.Л., Тюрбит А.Н. Оборудование для транспортирования породы на горных работах. Патент на изобретение №33091 по заявке №2017/0120.1/13.02.2017, бюл. №35.

8. Битимбаев М.Ж., Даукей С.Ж. Способ разработки крутопадающих жильных месторождений. Патент на изобретение №33762 по заявке №2018/0059.1/18.01.2018, бюл. №28.

9. Битимбаев М.Ж., Даукей С.Ж., Морозов Ю.П., Хамидулин И.Х., Бекчурина Е.А., Пеньков П.М. Центробежный сепаратор. Патент на изобретение №34787 по заявке №2019/0834.1/15.11.2019, бюл. №52.