Шампикова Асель

Шампикова Асель

Ph.D. докторы

Лектор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: a.shampikova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Шампикова А.Х. докторантурада оқып, "Ашық тау-кен жұмыстары"кафедрасында ассистент ретінде сабақ бере бастады. Ол "Тау-кен жұмыстарының физикасы", "Ашық тау-кен жұмыстарын жүргізудің арнайы тәсілдері", "Кен карьерлеріндегі ресурс үнемдейтін және аз қалдықты технологиялар"пәндері бойынша бакалаврларға сабақ жүргізеді.

Шампикова А.Х. мектептер бойынша қоғамдық және кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізеді. Ол 4-ші,3-ші курстардың эдвайзері.

"Қажетті сападағы пайдалы қазбалардың тұрақты көлемін қамтамасыз ету үшін карьердің жұмыс аймағының қозғалысын басқару" тақырыбы бойынша жас ғалымдардың гранттық конкурсына қатысты»

ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы Қорының "Карьерлердегі  кемер кендерін алудың икемді технологиялары мен күрделі құрылымдық блоктарын әзірлеу" тақырыбындағы ғылыми-зерттеу гранттарының конкурсына қатысты»

Шампикова А.Х. өзінің біліктілігін арттыру бойынша үнемі жұмыс істейді, яғни соңғы үш жылда ол білім және ғылым саласындағы біліктілікті арттыру мақсатында бірнеше семинарларға қатысты.

Шампикова А.Х. "Бөбек" Жалпыұлттық қозғалысы "қауымдастығы нысанында ұйымдастырылған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Ғылыми-білім беру мекемелері арасында "Үздік жас ғалымдар-2021ж"жобасына қатысты. "Үздік жас ғалым-2021" төс медалімен және 1 дәрежелі дипломмен марапатталған.

Білімі

2007-2011 жж - Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Тау-кен ісі саласындағы бакалавр. 2011-2013 жж - Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Тау-кен ісі мамандығы бойынша инженерлік магистр. 2013-2016 жж - Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық университеті, Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Философия докторы (PhD) 2018 жылғы 21 ақпанда (бұйрық № 303)

Ғылыми жобалар

«Уран кендерін жер асты ұңғымаларында өндіруге арналған синергетикалық химикаттар кешенін қолдану арқылы уранды жер асты шаймалаудың жаңа технологиясын жасау» жобасы бойынша 2018-2020 жылдарға арналған «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға» «Зерттеу және тау-кен өндірістеріндегі технологиялар мен өндірісті жаңғырту» ғылыми қызметкері ретінде қатысу

AP08856422" Көпфункционалды мақсаттағы химиялық реагенттер кешенімен бірге декольматацияның гидродинамикалық құрылғысын пайдалана отырып, уранды ұңғымалық өндіруді қарқындатудың инновациялық технологиясын әзірлеу»2020-2022 жылдарға (27 айға) арналған" ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға "қатысу

Жарияланымдар

1. Шампикова А.Х. Экономическая оценка эффективности применения минерального сырья. Сборник трудов МНПК «Инновационные технологии и проекты в горно-металлургическом компическом комплексе, их научное и кадроовое сопрровождение».  18-19 марта 2014 г. – Алматы, 2014. - С. 294-298.

2. Шампикова А.Х. Применение редкоземельных металлов в высокотехнологических отраслях. Международный форум «Инженерное образование и наука в XXI веке: проблемы и перспективы», посвященный 80-летию КазНТУ имени К.И.Сатпаева. Алматы, 2014. –С. 320-324

3. К.Сейтулы, Шампикова А.Х. Ашық тау-кен жұмыстарының даму үрдістері. Горный журнал Казахстана, №9. Алматы, 2014. –С. 18-20

4. Б.Ракишев, Шампикова А.Х. Конфигурация различных частей уступа в развале взорванных пород. Вестник КазНТУ, №4. Алматы, 2015. – С. 450-455

5.  Б.Ракишев, Шампикова А.Х, Казангапов А.Е. Прогнозирование конфигурации различных по форме тел в развале взорванных пород. XIV  Международная конференция «Ресурсовопроизводящие малоотходные и природоохранные технологии освоения недр», Москва-Бишкек, 2015.-С. 111-113

6.  Б.Ракишев, Шампикова А.Х, Казангапов А.Е.Размещение зон мелкого, среднего и крупного дробления в развале пород. Взрывное дело №114/71. Москва, 2015.-С.45-56

7. Rakishev, B.R., Shampikova, A.H.,Kazangapov, A.E., Geometric features of different parts lost in the collapse of the blasted rock International Journal of Applied Engineering Research, 2016, 11(21), стр. 10447–10453

8.  Б.Ракишев, Шампикова А.Х, Казангапов А.Е. Горно-геологические характеристики взорванных сложноструктурных блоков. Взрывное дело, - Москва, 2018, №120/77, с.82-93 

9. И.Тухтамов, Н.Бейсебаев, А.Шампикова, А.Нугман. Влияние диаметра заряда на эффективность взрывного дробления массива горных пород. Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0»14-15 марта 2019г. С.223-226

10. B.Rakishev, Zh.Kenzhetaev, B.Toktaruly. Increasing of filtration characteristics of ore bodies in borehole uranium mining. E3S Web Conf. Volume 168, 2020 II International Conference Essays of Mining Science and Practice https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800014

11. I.Tukhtamov, N.Beisebayev, B.Bazhanov, A.Orynbay. Improving the effectiveness of explosives using a dispersed air gap.E3S Web Conf. Volume 168, 2020 II International Conference Essays of Mining Science and Practice https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800017

12. B.Rakishev, Matayev, M.M.,Zh.Kenzhetaev, B.Toktaruly. Innovative methods for intensifying borehole production of uranium in ores with low filtration characteristics.News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2020, 6(444), стр. 213–219

13. Rakishev, B.Mataev, M.Altaybayev, B.Shampikova, A.Kenzhetaev, Z. Research into leaching of uranium from core samples in tubes using surfactants.Mining of Mineral Deposits, 2020, 14(4), стр. 97–104

14.