Жунусбекова Назым Маратовна

Жунусбекова Назым Маратовна

Химия ғылымдарының кандидаты

Доцент

Директордың орынбасары

Химиялық және биологиялық технологиялар институты

Email: n.zhunusbekova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2000 - 2016 жылдар Ә.Б. Бектұров атындағы Химиялық ғылымдар институтында аспирантурадан институттың ғылыми хатшысына дейін жұмыс істеді.

2003 - 2004 жж Балқаш гуманитарлық-техникалық институтында ғылыми-инновациялық бөлімнің бастығы, аға оқытушы болып жұмыс істеді.

2016 жылдан бастап Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық зерттеу университетінде (Сәтбаев университеті) оқытушыдан кафедра меңгерушісіне дейін қызмет атқарды. Қазіргі уақытта осы университеттің Химиялық және биологиялық технологиялар институтында директордың ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша орынбасары болып жұмыс атқарады.

Ғылыми жобалар

1. Бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру № BR05236302 (2018-2020) «Өнеркәсіп өндірісінің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды құру саласындағы химиялық кластердің инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу» жобасында жауапты атқарушы. Бағдарламаның жалпы сомасы 368 665 976 (үш жүз алпыс сегіз миллион алты жүз алпыс бес мың тоғыз жүз жетпіс алты) теңге;

2. «Қазақстандық өсімдіктерден алынған порфириндердің антимикробтық және антибиофильмдік белсенділігінің сипаттамасы және олардың антибиотикалық еммен синергетикалық әсері» тақырыбында Назарбаев Университетіне шақырылған профессормен бірлесе отырып NU Foundation 2019 бағдарламасы бойынша жобаға өнінім беруші.

3. «Жасыл химия қағидаттарын және оларға негізделген материалдарды қолдана отырып, қалаған қасиеттері бар жаңа полимерлі композициялар жасауды ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету, оларды практикада қолдану үшін ұсыныстар жасау» Бектуров А.Б. атындағы Химиялық ғылымдар институты АҚ «Полимерлердің синтезі және физикалық химиясы зертханасының ғылыми-зерттеу жұмысында ғылыми қызметкер;

4. 2015-2017 жж БҒМ гранты: Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу басымдылық бойынша «Табиғи полисахаридтер мен сегменттелген полиуретандар негізінде жаңа полимерлі биоматериалдарды жасау» тақырыбы бойынша жоба орындаушысы;

5. 2015-2017 жж БҒМ гранты: табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу басымдылық бойынша «Полимер гидрогельдерінің қашықтық өзара әрекеттесуінің әсерінен гидрометаллургияның өнеркәсіптік ерітінділерінен сирек кездесетін металдарды алу әдістері мен технологияларын жасау» тақырыбы бойынша жоба орындаушысы.

Жарияланымдар

1. Radka Hobzova, Martin Pradny, Nazym M. Zhunusbekova, Jakub Sirc, Vilem Guryca, Jiri Michalek Bioactive support for cell cultivation and potential grafting. Part 1: Surface modification of 2-hydroxyethyl methacrylate hydrogels for avidin immobilization//e-Polymers, Volume 11, Issue 1, 043, ISSN (Online) 1618-7229, ISSN (Print) 2197-4586

2. Talkybek Jumadilov, Zharylkasyn Abilov, Juozas Grazulevicius, Nazym Zhunusbekova, Ruslan Kondaurov, Laura Agibayeva, Auez Akimov Mutual activation and sorption ability of rare cross-linked networks in intergel system based on polymethacrylic acid and poly-4-vinylpyridine hydrogels in relation to lanthanum ions//Chem. & Chem. Technol., 2017.- Chemistry Vol. 11.- No. 2.- p. 188–194

3. Nazym M Zhunusbekova, Nurzhan S Chinibayeva, Zhanar M Zhaksybayeva, Zoya K Tuiebakhova, Tynyshtyk K Iskakova, Gaukhar M Kashakova, Nazgul N Torekhan Biocatalytic activity of various biopolymeric complexes with transient metal ions//Journal of Chemical Technology & Metallurgy . 2018.- Vol. 53.- Issue 1.-p9-16. 

4. Төрехан Н., Кашакова Г.М., Чинибаева Н.С., Кусаинова Г.К.,Искакова Т.К., Жунусбекова Н.М. "Особенности образования полимерных композитов на основе биополимеров"// Труды Международных Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК». КазНИТУ 12.04.2019.     

5. Манапова М., Төрехан Н., Чинибаева Н.С., Кусаинова Г.К., Искакова Т.К., Жунусбекова Н.М. "Изучение влияния концентрации биологически активного соединения на сорбционную способность полимерного композита"// Труды Международных Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК». КазНИТУ 12.04.2019.

6. Заявка 2019/0525.2 от 10.06.2019. Композиционный гель. Жунусбекова Н.М., Чинибаева Н.С., Искакова Т.К., Кусаинова Г.К., Туйебахова З.К., Искаков Р.М.

7. Zhunusbekova N.M., Chinibaeva N.S., Iskakovа T.K., Kusainovа G.K., Sailhanov T.M., Tuyebakhovа Z.K., Iskakov R.M. Synthesis and spectral studies of chitosan - based polymer three-dimensional structures as potential biocatalysts // Congress "IUPAC 2019 PARIS". – France, July 7-12, 2019. RIS".  – France, July 7-12, 2019.

9. Zhunusbekova N., Chinibayeva N., Iskakova T., Kussainova G. The decomposition reaction of hydrogen peroxide by the model catalysts / The 5th Edition of Global Conference on Catalysis // Proc: Chemical Engineering & Technology. – September 16-18, 2019. 

10. Zhunusbekova N., Chinibayeva N., Iskakova T., Kussainova G. Characterization of polymer silicate composite materials / The 5th Edition of Global Conference on Catalysis // Proc.: Chemical Engineering & Technology. –  September 16-18, 2019.

Білім беру

1994 - 1998 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университеті

Химия бакалавры

1998 - 2000 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университеті

Магистр, органикалық химия

2000 - 2002 

Бектұров атындағы Химиялық ғылымдар институты

Аспирант. 02.00.06-ЖМҚ мамандығы бойынша химия ғылымдарының кандидаты дипломы

Түйіндеме