Акказина Назым Токтархановна

Акказина Назым Токтархановна

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: n.akkazina@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Акказина Назым Тоқтарханқызы

2003 жылы К.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін «Пайдалы қазбаларды байыту»  мамандығын үздік бітірді.

Жұмыс барысында 45 ғылыми мақала жариялап, 3 ғылыми және әдістемелік нұсқаулар, CMD және силлабустар шығарды және 3 патент алды.

2006-2008, 2008–2010, 2010-2012 жж. ол Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жас талантты ғалымдар үшін» мемлекеттік стипендиясының иегері атанды.

Университеттік «Жас талап» байқауына «Жас ғалымның үздік ғылыми жұмысы» аталымы бойынша қатысып, дипломмен марапатталды.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Алғыс» хатымен марапатталды.

2018 жылы (2018 жылғы 23 сәуірден 4 мамырға дейін) және 2019 жылы (27 қаңтар - 8 ақпан) ол Ақтөбе облысына іс сапармен кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізді.

2018 жылы ол Satbayev University -тінің ашық есік күндерінде куратор болды.

2019 жылдың 28 сәуірі мен 5 мамыры аралығында ол Satbayev University -тінің ашық есік күндерінде баяндамашы болды.

2016 және 2017 жылдары Акказина Н.Т. 5В073700 - Пайдалы қазбаларды байыту мамандығының студенттеріне арналған тәжірибе жетекшісі, «Алтынтау Көкшетау» ҚБ, Көкшетау қаласындағы.

2011 жылдан бастап 5В070900-Металлургия бакалавриат мамандықтары бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу және дипломдық жобаларды (жұмыстарды) қорғау, сонымен қатар 2014 жылдан бастап 5В073700, 6М073700 - Пайдалы қазбаларды қайта өңдеу бойынша жоғары оқу орындарының Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының техникалық хатшысы.

Ағымдағы оқу жылында ол ҚазҰТЗУ қабылдау комиссиясына техникалық хатшы ретінде қызмет атқарды.

Ғылыми жобалар

2009 - 2017 жж. аралығында Ғылыми қызметкер ретінде келесідей ғылыми жұмыстарға қатысты:

№ 721 Ф.09 / 1 2009-2011 жж. «Құрамында марганец бар тотықтырғыш заттардың қатысуымен сынғыш алтынның алтын құрамды кендерін автоклавты күкірт қышқылымен сілтілеу процесінің физика-химиялық принциптерін әзірлеу»;

№ 747 ҒжБМ. ГҚ.12.23 2012-2014 жылдарға арналған «Мору қыртысындағы кендерден сирек жерметалды

концентратты алу технологиясын жасақтау»;

№ 750.ZK.12.1 «Байытылуы қиын мору қыртысындағы және түпкі алтын кендерін гравитация мен флотациялық байыту және оны металлургиялық үрдістермен жалғастыру» (Жартас кен орны» Зерттеуші «ЖШС және т.б.)»

2012-2014 жж аралығында Ғылыми қызметкер ретінде келесідей ғылыми жұмыстарға қатысты:

№ 757. ҒжБМ. ГҚ. 15.РИПР.36

2015-2017 жылдарға арналған «Фосфат құрамды кварц-глауконитті құмнан глауконитті және фосфоритті концентраттарды алудың технологиясын жасау».

№ 757. ҒжБМ. ГҚ. 15.РИПР.35 жобасы

2015-2017 жж. «Алтын кен орындарын «Carla» қондырғысының негізінде іздеу және бағалау технологиясын жасау».

2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін  келесі жұмыстарға қатысуда:

ГҚ № 2018 / АР05133341 «Күлқождық қалдықтардан алтынды бөліп алу технологиясын жасақтау»

ГҚ № 2018 / AР05133041 ГҚ5 «Алтын және отқа төзімді табиғи және техногендік минералды шикізаттан алтын алудың цианидсіз технологиясын жасау»

Жарияланымдар

1. Патент РК №33957 от 16.10.2019 г. Кенжалиев Б.К., Морозов Ю.П., Морозов В. В., Афанасьев А.И., Бекчурина Е.А., Абдыкирова Г.Ж., Койжанова А.К., Акказина Н.Т. Валковый измельчитель. / Заявка №2018/0449.1 от 26.06.2018 г.

2. М.Р. Шаутенов, Ю.П. Морозов, А.С. Шевченко, Н.Т. Акказина. Исследования по гравитационно-флотационному обогащению техногенного вольфрамсодержащего сырья. Горный журнал Казахстана № 9, 2019 г. С.27-30. http://minmag.mining.kz

3. М.Р. Шаутенов, Ю.П. Морозов, Н.Т. Акказина, Г.Е. Аскарова. Исследования по переработке лежалых вольфрамсодержащих хвостов обогащения. Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0», посвященная 85-летию крупного ученого, педагога, академика НАН РК, заслуженного деятеля РК, лауреата премии К.И. Сатпаева, доктора технических наук, профессора Ракишева Баяна Ракишевича. Алматы, КазНИТУ, 14-15 марта, 2019, С. 370-374.

4. Шаутенов М.Р., Перегудов В.В., Третьяков А.В., Акказина Н.Т. Вопросы золотоносности углей и продуктов их сгорания. Вестник КазНИТУ, г. Алматы, №3 (133), 2019, С.699-704. https://official.satbayev.university/download/document/11813/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2019%20%E2%84%963.pdf

5. Шаутенов М.Р., Перегудов В.В., Б.К. Байдиллаев, Акказина Н.Т. Глауконитсодержащие пески – нерудное полезное ископаемое Казахстана.  Вестник КазНИТУ, г. Алматы, №2 (126), 2018, С.14-18. https://official.satbayev.university/download/document/7173/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2018%20%E2%84%962.pdf

6. Шаутенов М.Р., Жумагелдиев М., Акказина Н.Т. Исследования по гравитационному обогащению редкоземельной руды коры выветривания. XXII международной научно-технической конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья». Екатеринбург, 2017. С.144-148. http://reportnir.s-vfu.ru/upload/5a50a73cab013.html

7. М.Р.Шаутенов, Ю.Г.Сажин, Н.Т.Акказина. Исследования по извлечению золота из упорных золотосодержащих руд. X Конгресс обогатителей стран СНГ. МИСиС. Москва. 2015 г. С. 261-264. https://www.twirpx.com/file/1656852/

8. Шаутенов М.Р., Перегудов В.В., Акказина Н.Т. Разработка гравитационного аппарата по улавливанию тонкодисперсного свободного золота из руд и техногенного сырья. Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития геологического кластера «Образование-наука-производство», Труды международного научно-практического конференции посвященной со дня рождения Каратая Турысова. г. Алматы, Казахстан, 7-8 февраля 2014 года. С.90-94. http://portal.kazntu.kz/files/publicate/2014-06-04-930_0.pdf

9. М.Р. Шаутенов, Ш.А. Телков, А.Б. Бегалинов, И.Ю. Мотовилов Н.Т. Акказина. Гранулометрический состав и характер распределения редкоземельных элементов руды коры выветривания. Горный журнал Казахстана, №1-2 С(88-93), 2013, С.88-93.  http://minmag.mining.kz

10. М.Р. Шаутенов, Ш.А. Телков, И.Ю. Мотовилов, Н.Т. Акказина. Исследование гравитационной обогатимости редкоземельной руды на основе фракционного анализа. Вестник КазНТУ, г. Алматы, №4 (98) 2013, С.219-221.https://official.satbayev.university/download/document/7153/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-2013%20%E2%84%964.pdf

11. Шаутенов М.Р., Ш.А. Телков, Перегудов В.В., И.Ю. Мотовилов Акказина Н.Т. Гранулометрический состав и характер распределения редкоземельных элементов руды коры выветривания. ІX Конгресс обогатителей стран СНГ. МИСиС. Москва. 2013 г. С. 662-665. https://www.twirpx.com/file/1087407/

12. Патент РК № 25645. заявл. 29.04.2011. Центробежный гидроконцентратор. Байысбеков Ш., Шаутенов М.Р., Перегудов В.В.,  Божко А.Н., Сажин Ю.Г., Акказина Н.Т. / опубл. 16.04.2012., Бюл. № 4. – 4с.: ил.  http://kzpatents.com/6-ip25645-centrobezhnyjj-gidrokoncentrator.html

13. Предпатент РК № 18861 Способ извлечения благородных металлов из концентратов. Ш.Байысбеков, В.И.Авдюков., Акказина Н.Т. / Заявка №2006/0684.1 от 16.06.06, оп.15.10.2007, бюл. № 10.  http://kzpatents.com/0-pp18861-sposob-izvlecheniya-blagorodnyh-metallov-iz-koncentratov.html

Білім беру

1998 ж. -2003 ж. 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Металлургия факультеті. Асыл метлдар металлургиясы және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы. Біліктілігі - Инженер-технолог  240500 - «Пайдалы қазбаларды байыту» мамандығы бойынша. № 0040150 диплом

2013 ж. -2015 ж.

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Тау-кен металлургия институты. Асыл метлдар металлургиясы және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы. Біліктілігі - Техника ғылымдарының магистрі  6M073700 - «Пайдалы қазбаларды байыту» мамандығы бойынша; № 0070331.