Смайлов Нуржигит Куралбаевич

Смайлов Нуржигит Куралбаевич

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: n.smailov@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

01.06.2018 -31.06.2021 гг. ЭТжӘТ кафедрасыныңаға оқытушысы 2018 жылдың мамыр айында конкурстан 3 жылға өттім.

14.08.2016 -31.05.2018 гг. Лектор -  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, «Электротехника, электроника және телекоммуникация» кафедрасы. Сәтпаев

22.08.2016- 31.05.2017 гг.  Лектор -  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, «Электротехника, электроника және телекоммуникация» кафедрасы. Сәтпаев

01.09.2013- 01.06.2016 гг. Радиотехника, электроника және телекоммуникация кафедрасының докторанты, К.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ.

01.09.2010- 01.07.2013 гг.  Радиотехника, электроника және телекоммуникация кафедрасының магистры, К.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ

Білімі

1. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ. Сәтпаев, Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институты, Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасызету,  2006-2010гг.

2. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ. Сәтпаев, Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институты, «Информатика» мамандығының магистрі, 2010-2011 гг.

3. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ. Сәтпаев, Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институты, Радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы PhD докторант 2013-2016 гг. 

Ғылыми жобалар

"Ғарыш инфрақұрылымы үшін шағын көлемді оптикалық - талшықты біріктірілген қысым және температура датчиктерін жасау конструкциялары мен технологияларын әзірлеу", ИРН – AP08052850, қаржыландыру көзі-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. 54481890тг 2020-2022 жж. Mақұлданған сома.

- Су бетіндегі мұнайдың төгілуіне байланысты апаттардың салдарын бейтараптандыруға арналған инновациялық технологияны әзірлеу.

- Мұнай битуминозды жыныстардан табиғи битум алу үшін SCF технологиясын жасау.

 2016-2019 оқу жылдары төмендегі сертификаттарға иемін:

1 «Ядролық ғылым және технология» II Халықаралық ғылыми форумның қатысушысына

2.Certificate of  attendance issued «The 17th International Scientific Conference 2019»

3.International Conference «Process Management and Scientific Developments»:

Simulationofmicrocontrollercontrol «Smart» intersection.

Жарияланымдар

. Жүнісов Қ.Х., Касимов А.О. Талшықты-оптикалық температура сенсорларының спектрлік сипаттамаларын зерттеу. ҚазҰТУхабаршысы-Техникалықғылымдар-№1 (113) Алматы 2016 қаңтар-С. 293-297ISSN1680-9211.

2. Вальдемар Войчик, Жунисов Қ.Х., Давлетбаева Е.О. Брагг торы негізінде температуралық талшықты-оптикалық сенсорларды модельдеу. «Збирникнауковых» ғылымибаспаорталығы. II «Веснянығылымоқуы» халықаралықконференциясы - «Велес» баспасы. Киев / 28 тоқсан, 2016 ISSN: 6827-2341 71-76 б.

3.Ibrayev A.T.Study parameters of fiber optic temperature sensors.«Білім» ғылыми-ақпараттықорталығы «ХХІғасырдағығылымныңдамуы» ХХхалықаралықконференциясыныңмақалаларжинағы 13.12.2016 ж., 1 бөлімХарьков 2016 ISSN 5672-2605.

4.Ibrayev A.T., Zhunussov K.,Tleumuratova K.Т.Study of temperature sensors based on bragg grating.Magyar Tudomanyos Journal (Budapest, Hungary)

The journal is registered and published in Hungary.The journal publishes scientific studies,reports and reports about achievements in different scientific fields.№ 4 (2017)ISSN 1748-7110 P.62-67

5.Досбаев Ж.М.Брэггторынанегізделгенталшықты-оптикалықбайланысжелілерініңтемпературағатәуeлділігінанықтау.«Дəстүрлі проблемалардың инновациялықшешімдері: инженерия жəне технологиялар» Сəтпаев оқуларының еңбектеріИ66 – Алматы: Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, 2018 жыл. – с.1371-1377ISBN 978-601-323-111-2

6. Тулеушов А.А. Қазақстанда ақылды торды енгізу. Сәтпаев дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімдерін оқуда: инженерия және технология және66 - Алматы: Сәтпаев ат., 2018. - 1366-1371 isbn 978-601-323-111-2

7. A.S. Ибраев. Көлікке арналған инерциялық навигациялық бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу

қаражат. ПМУ Энергетикалық сериясының хабаршысы 1997 жылдан бастап шығарылды № 5 (2018) Павлодар С. 40-51 ISSN 1811-1858

8.Досбаев Ж.М, Тулеушов А.А. Садыкова Б.М.Брэгг торына негізделген талшықты-оптикалық байланыс желілерінің температураға тәуeлділігін анықтау.Satpayev's readings «innovative solutions to traditional Problems: engineering and Technology»Сәтбаев оқулары 2018 жыл ISBN 978-601-323-111-2С. 1371-1376

9. Батырғалиев А.Б. Шу шығаратын отандық және шетелдік генераторлардың сипаттамаларын салыстырмалы талдау. Қазақ ұлттық техникалық университетінің жаршысы. № 2 (132), наурыз 2019, Алматы. ISSN 1680-9211. С. 202-208.

10. Батыргалиев А.Б. Маска шуылының сапасын бағалау әдістеріне шолу. Польша ғылым журналы. № 14 (2019), том. 1, Варшава, Польша. ISSN 3353-2389. 33-36 бет.

11. Батыргалиев А.Б., Д.Серікқажыұлы., Ж.А. Жанғозин. Шу генераторларының акустоэлектрлік түрлендірулерге сезімталдығын бағалау, мысалы, Barrier-01 джембері Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II-том, 47-50 том

12.Оразбеков Е. А., Жамангарин Д. Жетписбаева А.Т.GPON технологиясы негізіндеЕкібастұз қаласында рұқсат желісін жүргізу. ПМУ хабаршысы, ISSN: 1811-1858. Энергетикалық сериясы. № 1. 2019С.309-322

13. Батыргалиев А.Б. Электромагниттік кеңістіктік шу шығаратын генераторларды қолдануға қойылатын талаптар. ПМУ хабаршысы. Энергетикалық қатарлар. 2019 С.406-414

14.Батыргалиев А.Б.Assessment of exposure to high-frequency imposition noise generators.«Ақпараттықтехнологиялар, менеджментжәнеқоғам» халықаралықғылымиконференциясы (IT & M2019).

15.Абдаков М. Г., Жамангарин Д. С, Байкенова. Г. М.FTTB технологиясы бойынша кең жолақты байланыс желісінталшықты-оптикалық кабельдер арқылы іске асыру.Вестник ПГУ, ISSN: 1811-1858. Серия энергетическая. № 4. 2018С.14-21

16.А. Т. Жетписбаева, К. Т. Кусаинова, Ш.К. Таласбаева.Бейсызықтық эффектілірдің табалдырық қуатын зерттеу.ҚазҰТЗУхабаршысы №1 2019 191-196

17. А.Қ. Зилгараева., В.Ю. Руцкий., Полярлық жарықтың ұлпалармен әрекеттесуі. Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II - С. 80-83 том

18.Жосбаев Ж.М.Садыкова Б.М. Радиотолқындық сканирлеу аппаратурасы үшін параболлалық антенна жүйесін жасау мүмкіндігін зерттеу.Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 С. 138-141.

19.Гафаров Ж.Ғарыш аппаратының топтамасын қолдану арқылы радиосәуле көзінің координатасын айырмалық-қашықтық әдісімен анықтау.Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II-том.55-58

20. Абдаков М.Г.Байкенова Г.М. Көлемді Bragg дифракциялық торларына негізделген талшықты-оптикалық температура датчигін зерттеу. Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II-том.38-42

21.Оразбеков Е.GPON технологиясыненгізу.Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II-том С.87-90

22.Тайсариева К.Н.Байгулбаева М.М.Глонасс навигациялық жүйесін пайдаланып жылжымалы байланыс жүйесін жетілдіру.Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II том

C.35-38

23.Жамангарин, Д.С. Арыстанбекұлы М.PON технологиясын қолдана отырып кеңжолақты рұқсат желісін жобалау.Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II - 73-76 том

24. М.С.Ибраим. Спутниктік навигация жүйесінің ерекшеліктері.Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II - С.98-102 том

25.Әубәкіров Б.С. Байгулбаева М.М.Қазақстанда ақылды электр желісін енгізу.Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 120 жылдығына және «Ұлы даланың ұлы тұлғалары - Қ.Сәтпаев» ұранымен ҚазҰТЗУ құрылуының 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Инновациялық технологиялар - негізгі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті» Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторлары »(Сәтпаев оқулары). 2019 II - С.145-149 том

26.Zhamangarin D., DosbayevZh.M., Abdakov M.Study of the spectral characteristics of temperature fiber-optical sensors. Scientific-technical journal

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

«Инженерлік ғылым, жастар және ғарыш Қазақстан мен Ресейдің халықаралық ынтымақтастығына негізделген инновациялық дамудың факторлары»

Орал-2019 2 (22) с 395-399

27.Baykenova G., Seilova N., Kuttybaeva A, Akhmediyarova A.Approaches to evaluating the quality of masking noise interference.•      (Scopus ) ISSN: 23311916The scientific journal is included in the Scopus database. In during 2019

28.Батыргалиев А.Б. Шу шығаратын отандық және шетелдік генераторлардың сипаттамаларын салыстырмалы талдау. Қазақ ұлттық техникалық университетінің жаршысы. № 2 (132), наурыз 2019, Алматы. ISSN 1680-9211. С. 415-421.

29Батыргалиев А.Б. Жасанды электромагниттік шығарындылар мен кедергілер арнасы арқылы ақпараттың ағып кетуінен техникалық құралдарды қорғауды бағалауға арналған кешендер мен жүйелерге шолу. Қазақ ұлттық техникалық университетінің жаршысы. Қазақ ұлттық техникалық университетінің жаршысы. № 6 (132), 2019 жылғы қараша, Алматы. ISSN

30.Смайлов Н.К., Смирнов Д.А., Чеботарева А.Д. Кеңістіктік электромагниттік шу генераторларының жоғары жиілікті сәулелену әсерін бағалау. «Информатика және қолданбалы математика» IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 2019 жылғы қыркүйек Алматы Қазақстан. С.476-482

31.U.O. Seidaliyeva, L.B. Ilipbayeva, D.Zh.Utebayeva.Survey on different drone detection methods in restricted flight areas.Bulletin KazNRTU named after K.I.Satpayev. September 2019y.

32.Зилгараева А.К. Глюкозаның инвазивті емес мониторингі: проблемалар мен соңғы жетістіктерге шолу. ПМУ хабаршысы. Энергетикалық қатарлар. № 2 (2019), Павлодар. ISSN 1811-1858. С. 143-152

33.Зилгараева А.К.Руцкий В.Ю. Полярлық жарықтың ұлпалармен әрекеттесуі. Сәтпаев оқуларының материалдары Инновациялық технологиялар - Қазақстан Республикасы экономикасының кен және мұнай-газ секторындағы іргелі және қолданбалы мәселелерді сәтті шешудің кілті, II том. - Алматы: Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, 2019 .-- 1099 б. ISBN 978-601-323-145-7. С. 80-83.

34. А.Е. Әкімбек,  Д.С. Жамангарин,  А.Т. Жетписбаева.Телекоммуникация саласындаоптикалықталшықтыпайдаланужәнеБрэгг торы негізіндемоделінқұру.КазҰТЗУ. Хабаршысы № 3 (132), март 2019, Алматы. ISSN 1680-9211. С. 45-460.

35.Zhamangarin Dusmat, Orazbekov Erkebulan, Marxuly Sungat.Simulation of microcontroller control «smart» intersection.International Conference

“Process Management and Scientific Developments”Birmingham, United Kingdom(Novotel Birmingham Centre, November 30, 2019)М67ISBN 978-5-905695-71-1

36.Batyrgaliev A., Akhmediyarova A.Approaches to evaluating the quality of masking noise interference.Скопус One of the largest, multidisciplinary open access engineering journals of peer-reviewed research, Cogent Engineering, part of the Taylor & Francis Group, covers all areas of engineering and technology, from chemical engineering to computer science, and mechanical to materials engineering. 10.09. 2019.,ISSN 2331-1916

37.Zhamangarin D. Akhmediyarova A.T.,Improving the management of urban traffic lights in IoT technologies.Скопус One of the largest, multidisciplinary open access engineering journals of peer-reviewed research, Cogent Engineering, part of the Taylor & Francis Group, covers all areas of engineering and technology, from chemical engineering to computer science, and mechanical to materials engineering. 10.09. 2019.,ISSN 2331-1916