Гриценко Леся Владимировна

Гриценко Леся Владимировна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Профессор

Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: l.gritsenko@satbayev.111

H-index:
5

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

Ғылыми- педагогикалық қызметтің жалпы еңбек өтілі: 229 жыл

Должность - профессор

Ғылыми атағы – ассоцирленген профессор

2001 - 2004 Томск политехникалық университеті, жаратылыстану ғылымдары және математика факультеті, «Жалпы физика» кафедрасының програмисті, ассистенті.

2004 - Қазіргі уақытқа дейін, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу университеті, өнеркәсіптік инженерия институты, «Жалпы физика» кафедрасының  профессор.

Соңғы 5 оқу жылындағы оқылған пәндер:

Жалпы физика курсы (Физика 1, Физика 2)

Наноэлектроника және төменөлшемді жүйелер физикасы

Кванттық электрониканың физикалық негіздері

Физиктер үшін ағылшын тілінің практикасы

Кәсіби бағытталған шет тілі

Жартылайөткізгіштердің физикасы мен техникасы  

Физика структур пониженной размерности

Қатты дененің қолданбалы физикасы

Наноэлектроника

Нанотехнологияның фундаменталды мәселелері

Заманауи  материалтану (Modern Material Science)

Перспективті функционалды материалдар (Perspective functional materials)

Материалтанудың фундаментальды мәселелері (Fundamental Problems of Material Science)

Фазалық ауысуларды есептеу әдістері (Calculation methods of Phase Transformations)

Наноқұрылымдар оптикасы

Төменөлшемді жүйелер физикасы мен технологиясы

Жартылайөткізгішті құрылғылар

Наноқұрылымдар мен техникалық нанокластерлердің физикалық негіздері

Нанобөлшектердің физика – химиясы

Физикалық оптика  (Physical Optics)

Функционалды материалдар

Наноқұрылымды материалдарды зерттеудің және алудың әдістері

Нанотехногияның физика-химиялық негіздері

Кеуекті және композициялық материалдарды алу технологиясы

Инженерлік термодинамика  (Engineering Thermodynamics)

Материалдарды зерттеудің зондтық әдісі

Беттік наноқұрылымдар түзілуінің әдістері

 

Мемлекеттік жүлделер, мақтаулар, грамоталар

Томск ауданының Білім және ғылым саласында премия лауреаты. Диплом. 2000ж. Д. Сорос фондының халықаралық ғылыми білім беру бағдарламасының лауреаты. Диплом. 2000ж. Ресей федерациясының ЖОО-да жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық ғылымдар бойынша студенттердің ғылыми жұмыстары арасында өткен ашық конкурс жеңімпазы. Диплом. 1999ж. РФ-ның «Интеграция» федералдық мақсатты бағдарламасы конкурсының жеңімпазы Диплом.  2000ж. Erasmus Mundus Action II конкурсының жеңімпазы, 2011 ж.

Білімі

1994 - 1998 РФ, Томск мемлекеттік университеті, физика факультеті, теориялық физика кафедрасы, «Физика», бакалаврі, үздік диплом

1998 - 2000 РФ,Томск мемлекеттік университеті, физика факультеті, теориялық физика кафедрасы, «Физика», магистрі,  үздік диплом

2010 - 2013 ҚР, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу университеті, жоғары технологиялар және тұрақты даму институты, жалпы және теориялық физика кафедрасы, 6D074000 «Нанотехнология және наноматериалдар», философия докторы (PhD)

2012 Италия, Турин политехникалық университеті, Department of Applied Science and Technology, «Физика», философия докторы (PhD)

Ғылыми жобалар

Участие в научных проектах:            

Руководитель проекта AP08856173 «Синтез и исследование свойств низкоразмерных полупроводниковых материалов для создания высокочувствительных биосенсоров» 2020-2022гг.

Руководитель проекта №757.МОН.ГФ.15.РИПР.9 «Разработка методов получения тонких плёнок и слоёв оксидных полупроводников». 2015-2017гг.

Ответственный исполнитель по гранту РК «Разработка методов получения тонких плёнок оксида цинка для солнечной энергетики». Научн. руководитель – д. ф. м.- н., профессор Кумеков С.Е. 2013-2015гг.

Исполнитель проекта 3825 ГФ4 «Синтез и исследование свойств фотокаталитических материалов на основе наноструктурированных полупроводников» 2015-2017гг.

Исполнитель проекта AP 05130100 «Разработка технологий получения наноструктурированных оксидных полупроводников для широкого спектра применения» 2018-2020гг.

Жарияланымдар

100-тен астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер жарияланған:

Гриценко Л. В., Сусак И. П., Трифонов А. Ю., Траекторно-когерентные состояния для уравнения Клейна - Гордона в Ф- представлении, Известия высших учебных заведений, 1999.- №10, с. 44-49.

Kh. A. Abdullin, N.B. Bakranov, S.E. Kudaibergenov, S.E. Kumekov, V.N. Ermolaev, L.V. Podrezova (Gritsenko), Facile Synthesis of Vertically Aligned ZnO Nanowires on Carbon Layer by Vapour Deposition, World Academy of Science. Engineering and Technology. −  2011. − V.59. − P. 1506−1509. SCOPUS Database

Л.В. Подрезова (Гриценко), Х.А. Абдуллин, Н.Б. Бакранов, С.Е. Кудайбергенов, С.Е. Кумеков, В.Н. Ермолаев, Синтез нанокристаллического оксида цинка гидротермальным методом, Вестник КазНТУ. -2011. - №2 (84). –C. 162-167.

Х.А. Абдуллин, Л.В. Подрезова (Гриценко), Н.Б. Бакранов, В.Н. Ермолаев, С.Е. Кудайбергенов, С.Е.Кумеков, А.С. Сеитов, Изучение нанокристаллического сульфида цинка, полученного гидротермальным методом, Вестник КазНУ, серия физическая. -2011. -№2(37). – C. 69-75.

Podrezova (Gritsenko) L.V., Cauda V., Cicero G., Abdullin Kh.A., Morphology and properties of ZnO nanowires grown in the different water solutions, Материалы Международной конференции “Сolloids and nanotechnologies in industry”. – 30-31 October, 2012. – Almaty, КазНТУ. – С.20

L.V. Podrezova (Gritsenko), V. Cauda, S. Stassi, G. Cicero,Kh.A. Abdullin, B.E. Alpysbayeva, Properties of ZnO nanorods grown by hydrothermal synthesis on conductive layers, Materials of  ICG 2013, Italian Crystal Growth, New Frontiers of Functional Materials, Parma. – 14–15 November 2013, p.10.

Подрезова Л.В., Рост наностержней оксида цинка, полученных методом гидротермального синтеза и химического парового осаждения, Вестник КазНТУ. – 2013. – №2, вып. 96. – C. 247–256.

L.V. Podrezova (Gritsenko), V. Cauda, S. Stassi, G. Cicero, Kh. A. Abdullin, B. E. Alpysbayeva, Fabrication of zinc oxide nanorods via solution method on conductive substrates, Materials of 17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy, Warsaw, Poland. – August 11–16 2013, р. 508

Podrezova (Gritsenko) L.V., Porro S., Cauda V., Fontana M., Cicero G., Comparison between ZnO nanowires grown by chemical vapour deposition and hydrothermal synthesis, Applied Physics A. – 2013. – Vol. 113, № 3. – Р.623–632 (IF 1.545, DOI 10.1007/s00339-013-7838-5). Thomson Reuters Podrezova (Gritsenko) L.V., Cauda

V., Cicero G., Abdullin Kh.A., Influence of aqueous solutions on morphology and propertied of zinc oxide nanowires, ВестникКазНТУ. – 2013. – №5, вып.99. – C. 249–254.

Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Мигунова А.Н., Подрезова (Гриценко) Л.В., Зависимость размеров кристаллитов ZnS и CdS, полученных гидротермальным методом, от температуры синтеза, Вестник КазНУ, серия физическая. – 2013. – №1, вып. 44. – С. 5-10.   

Kh.A. Abdullin, N.B. Bakranov, D.V. Ismailov, J.K. Kalkozova, S.E. Kumekov, L.V. Podrezova (Gritsenko), G. Cicero, Composite Materials Based on Nanostructured Zinc Oxide, Semiconductors. –2014. –Vol.48, No. 2. – P.471–475. (IF 0.600), SCOPUS Database.

Абдуллин Х.А., Бакранов Н.Б., Исмаилов Д.В., Калкозова Ж.К., Кумеков С.Е., Подрезова (Гриценко) Л.В., Cicero G., Композитные материалы на основе наноструктурированного оксида цинка, Физика и техника полупроводников. – 2014. –Т.48, вып. 4. – С.487 −491(IF 0.600), SCOPUS Database.

L.V. Podrezova (Gritsenko), V. Cauda, S. Stassi, G. Cicero, B.E. Alpysbaeva, Kh.A. Abdullin, Properties of ZnO nanorods grown by hydrothermal synthesis on conductive layers, Crystal Research and Technology. – 2014. – No 49, issue 7. – Р.1–7. (IF=1.164)

Kh. A. Abdullin, D. V. Ismailov, J. K. Kalkozova, S. E. Kumekov, T.E. Nurmamytov, L. V. Podrezova (Gritsenko), ZnO nanorods–CuO composite nanostructures, XII International Conference on Nanostructured Materials (NANO 2014), July 13–18, 2014 Moscow, Russia, p. 556.

Х.А. Абдуллин, Л.В. Гриценко, Ж.К. Калкозова, С.Е. Кумеков, Ж.О. Мукаш, Н.К. Саитова, А.С. Султамуратова, Исследование оптических свойств тонких плёнок ZnO–Al, синтезированных гидротермальным методом, Вестник КазНТУ. – 2015. –No 3. (109) – С.298–303. ISSN: 1680 – 9211

Х.А. Абдуллин, Ш.Р. Адилов, Л.В. Гриценко, Н.Р. Гусейнов, Д.В. Исмайлов, Ж.К. Калкозова, С.Е. Кумеков, Ж.О. Мукаш, Е.И. Теруков, Электрические свойства тонких плёнок ZnO:В, синтезированных MOCVD, Вестник КазНТУ.– 2015. – No 5 (111). – C.142–147. ISSN: 1680 – 9211

Kh.A. Abdullin, Zh. K. Kalkozova, L.V. Gritsenko, S.Е. Kumekov, Zh.О. Mukash, N.K. Saitova, A.Yu. Sazonov, Plasma treatment of ZnO:B nanostructured layers synthesized by hydrothermal route, 15–th International Conference on the Physics of Non–Ideal Plasmas. – Almaty, KazNU. – 2015. – P. 113.

Kh.A. Abdullin, Zh. K. Kalkozova, Sh.R. Adilov, L.V. Gritsenko, S.Е.Kumekov, Zh.О. Mukash, E.I. Terukov, Influence of hydrogen plasma treatment on the electrical, optical and structural properties of ZnO:B thin films, 15–th International Conference on the Physics of Non–Ideal Plasmas. – Almaty, KazNU. – 2015. – P. 114.

Kh.A. Abdullin, M.T. Gabdullin, L.V.Gritsenko, N.R. Guseinov, D.V. Ismailov, Zh.K. Kalkozova, S.E. Kumekov, Zh.O. Mukash, A.Yu. Sazonov, E.I.Terukov, Enhancement of ZnO films photoluminescence by annealing and H-plasma treatment, 4th International Conference on Electronics, Mechatronics and Automation (ICEMA 2015). – Toronto, Canada. – 2015. – P.15–16.

Kh.A. Abdullin, L.V. Gritsenko, N.R. Guseinov, D.V. Ismailov, Zh.K. Kalkozova, S.E. Kumekov, Zh.O. Mukash, E.I.Terukov, Influence of thermal treatment on the optical and electrical properties of ZnO:B thin films, Materials of Fifth European Conference on Crystal Growth (ECCG5). – Bologna, Italy. – 2015. – P. 26.

Х.А. Абдуллин, М.Т. Габдуллин, Л.В. Гриценко, Д.В. Исмайлов, Ж.К. Калкозова, С.Е. Кумеков, Ж.О. Мукаш, А.Ю. Сазонов, Е.И. Теруков, Влияние термической обработки в различных атмосферах на электрические и фотолюминесцентные свойства плёнок ZnO, Материалы Российской конференции по Физико–химическим проблемам возобновляемой энергетики. – Санкт–Петербург, Россия. – 2015. – 2 с.

Х.А. Абдуллин, М.Т. Габдуллин, Л.В. Гриценко, Д.В. Исмаилов, Ж.К. Калкозова, С.Е. Кумеков, Ж.О. Мукаш, А.Ю. Сазонов, Е.И. Теруков, Электрические, оптические и фотолюминесцентные свойства плёнок ZnO при термическом отжиге и обработке в водородной плазме, Физика и техника полупроводников. – 2016. –  Т.50, вып. №8. – С. 1030-1035. (IF=0.619) ISSN: 0015-3222 (print version)

А.Б. Болатбекова, К. Бектуган, Ж.О. Мукаш, Н.К. Саитова, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Исследование электрических и оптических свойств плёнок ZnО:В, полученных гидротермальным методом, Вестник КазНИТУ. – 2016. – Т.116. №4. – С. 331-335.

Н.Нугыманова, Ж.О. Мукаш, Н.К.Саитова, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков,Х.А. Абдуллин, Золь-гель метод синтеза прозрачных проводящих плёнок оксида цинка, легированных бором, Вестник КазНИТУ. –2016. – Т.116, №4. – С. 643-646

Ж.О. Мукаш, Н.К. Даутбекова, Н.К. Саитова, Л.В. Гриценко, Н.Р. Гусейнов, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Зависимость оптических и электрических свойств слоёв ZnО:В от температуры гидротермального синтеза, Вестник КазНУ. – 2016. – №4 (59). – С. 64-69.

Ж.О. Мукаш, Н.К. Саитова, Л.В. Гриценко, Ж.К. Калкозова, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Влияние продолжительности гидротермального синтеза на свойства прозрачных проводящих слоёв на основе оксида цинка, Вестник КазНУ. – 2016. – №4 (59). – С. 70-76. 

Kh.A. Abdullin, M.T. Gabdullin, L.V. Gritsenko, D.V. Ismailov, Zh.K. Kalkozova, S.E. Kumekov, Zh.O. Mukash, A. Yu. Sazonov, and E.I. Terukov, Electrical, optical, and photoluminescence properties of ZnO films subjected to thermal annealing and treatment in hydrogen plasma, Semiconductors. – 2016. – V.50, №8. – Р.1010-1014 (IF=0.701)

Kh. Abdullin, M. Gabdullin, L. Gritsenko, S. Kumekov and Zh. Mukash, Photoluminescent and electrical properties of ZnO thin films subjected to the thermal annealing and a hydrogen plasma treatment, Сборник трудов Международной конференции «7th International conference on Advanced Nanomaterials» (ANM2016), Portugal, Aveiro, 24-28 July. – 2016. – Р. 76.

Х.А.Абдуллин, Л.В.Гриценко, С.Е. Кумеков, Ж.О. Мукаш, Н.К. Саитова, В.П. Афанасьев, Плазменная обработка плёнок ZnO(В), полученных гидротермальным методом, Международная конференция «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», Санкт-Петербург. – 2016. – С. 327.

Х.А.Абдуллин, Л.В.Гриценко, С.Е. Кумеков, Ж.О. Мукаш, Н.К. Саитова, В.П. Афанасьев, Электрические и фотолюминесцентные свойства плёнок ZnO:Al, подвергнутых термическому отжигу, Международная конференция «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», Санкт-Петербург.  – 2016. – С. 303.

А.Б. Болатбекова, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Исследование структурных и оптических свойств тонких плёнок TiO2, полученных золь-гель методом, 9-я Международная научная конференция«Современные достижения физики и фундаментальное физическое образование»,СДФФФО-9, Казахстан, Алматы. – 2016 –  С. 263-264.

Н.К. Даутбекова, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин, G. Cicero, Формирование структур ZnO-Cu2O низкозатратными методами синтеза, 9-я Международная научная конференция «Современные достижения физики и фундаментальное физическое образование»,СДФФФО-9, Казахстан, Алматы. – 2016–  С. 269-270.

Н.В. Идрисов, Ж.О. Мукаш,Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков,Х.А. Абдуллин, Влияние термической обработки на оптические свойства TCO на основе оксидных полупроводников, Вестник КазНИТУ. – 2017. – №3, вып. 121. – C. 219-225.

Н.В. Идрисов, Ж.О. Мукаш,А. Б. Кельдинова, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Исследование влияния термической обработки на структурные и электрические свойства слоёв оксидных полупроводников, Вестник КазНИТУ. – 2017. – №4, вып. 122. – С. 209-213. ISSN: 1680 – 9211 Ж.О.

Мукаш, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Исследование влияния плазменной обработки на свойства тонких плёнок ВZO, полученных гидротермальным методом Вестник КазНИТУ. –2017. – №3, вып. 121. – C. 309-313.

Е.Р. Ким, Р.Е. Уалиханов, Д.Т. Укубасова, Л.В. Гриценко, Г.А. Байгаринова, Влияние параметров гидротермального синтеза на свойства слоёв сульфида кадмия, Вестник КазНИТУ. – 2017. – №5. – C. 360-364.

Kh.A. Abdullin, G. Cicero, L.V. Gritsenko, S.E. Kumekov, A.A. Markhabaeva, Effect of annealing and hydrogen plasma treatment on the luminescence and persistent photoconductivity of polycrystalline ZnO films, Journal of Applied Physics. –  2017. – Vol. 121, Issue 24. – P. 245303-1 –245303-6.  (IF=2.068)

Д.В. Исмаилов, А.П. Ильин, Л.В. Гриценко, М.Т. Габдуллин, Х.А. Абдуллин, Д.В. Щур, Синтез пленок и n-p-структур на основе оксидов цинка и меди методом магнетронного напыления, Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2017.–№ 01-03. – С. 213-215.  IF=0.3 (РИНЦ)

D.V. Ismailov, A.P. Ilin, L.V. Gritsenko, M.T. Gabdullin, Kh.A. Abdullin, D.V. Schur, Synthesis of films and n-p-structures on copper and zinc oxide based by magnetron sputtering, International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology. – 2017. – № 01-03. – Р. 213-215. IF=0.3 (РИНЦ).

E.R. Kim, R.E. Ualikhanov, D.T. Ucubassova, L.V. Gritsenko, N.R. Guseinov, Kh.A. Abdullin, Photosensitivity of Nanostructured CdS Layers, Synthesized by Hydrothermal Route, Материалы 5-ой Международной конференции по наноматериалам и передовым системам хранения энергии (INESS-2017), г. Астана. – 2017. – С.  95

E.R. Kim, A.B. Keldinova, L.V. Gritsenko, Kh.A. Abdullin, S.E. Kumekov, Thermal Treatment of Aluminum Doped Zinc Oxide Thin Films, Материалы 5-ой Международной конференции по наноматериалам и передовым системам хранения энергии (INESS-2017), г. Астана. – 2017. – С.  94.

Ж.О. Мукаш, Л.В. Гриценко, А.Б. Кельдинова, С.Е. Кумеков, Х.А. Абдуллин, Исследование влияния термической и плазменной обработки на различные свойства прозрачных проводящих покрытий на основе оксидных полупроводников, Proceedings of the 10th International scientific conference «Chaos and structures in nonlinear systems. Theory and experiment», КазНУ. – 2017. – С. 122  - 125.

L.V. Gritsenko, Kh.A. Abdullin, M.T. Gabdullin, Zh.K. Kalkozova, S.E. Kumekov, Zh.O. Mukash, A.Yu. Sazonov, E.I. Terukov, Effect of thermal annealing on properties of polycrystalline ZnO thin films, 2017, Journal of Crystal Growth, Vol. 457, P. 164-170.IF =1.751 (Thomson Reuters).

Х.А. Абдуллин, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, А.А. Мархабаева, Е.И. Теруков, Влияние термических и плазменных обработок на фотолюминесценцию пленок оксида цинка, Физика и техника полупроводников. – 2018, Т. 52, вып. 2, С. 189-195. (IF 0.619) ISSN: 0015-3222 (print version)

Р.Е. Уалиханов, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин, Низкозатратный синтез тонких плёнок оксида цинка, легированного алюминием, Вестник КазНИТУ, 2018г. – №5, вып. 129.- C. 389-393.

Р.Е. Уалиханов, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин, Влияние примесных атомов на оптические свойства наноструктурированных слоёв оксида цинка, Вестник КазНИТУ, 2018г. – №4, вып. 128.   С. 467-471.

Х.А. Абдуллин, Л.В. Гриценко, С.Е. Кумеков, Н.К. Саитова, Е.И. Теруков Влияние отжига и плазменной обработки на кинетику затухания фотолюминесценции ZnO, Вестник КазНИТУ, 2018г. – №5, вып. 129.,  С. 284-288.

Kh. A. Abdullin, L.V. Gritsenko, S.E. Kumekov, A. A. Markhabaevа, E.I. Terukov Effect of Heat and Plasma Treatments on the Photoluminescence of Zinc-Oxide Films, Semiconductors. – 2018.– V.52, №2. – Р. 177–183 (IF=0.602)

Ж.Б. Куспанов, Р.Е. Уалиханов, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин, Свойства прозрачных проводящих покрытий ZnO:Al, Материалы 73-ей Всероссийской научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Санкт-Петербург, «Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова» (СПбНТОРЭС), 20–28 апреля 2018 г. - С. 384-385.

Е.Р. Ким, С.М. Нарымбаев, Л.В. Гриценко, Исследование оптических свойств сульфида цинка, синтезированного гидротермальным методом, Материалы 73-ей Всероссийской научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Санкт-Петербург, «Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова» (СПбНТОРЭС), 20–28 апреля 2018 г. - С. 385-387.  

Е.Р. Ким, Л.В. Гриценко, В.А. Мошников, Исследование слоев сульфидов и оксидов металлов второй группы, Материалы 73-ей Всероссийской научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Санкт-Петербург, «Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова» (СПбНТОРЭС), 20–28 апреля 2018 г. - С. 390-392.

Ж.О. Мукаш, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин, Исследование влияния плазменной обработки на фотолюминесценцию образцов ZnO, Белая книга по нанотехнологиям, Алматы, 2018. – C.141-143.

А.О. Мохнаткина, Р. Уалиханов, Л.В. Гриценко, Е.В. Мараева, Определение размеров наночастиц оксида цинка сорбционными методами, VII научно- практическая конференция «Наука настоящего и будущего», Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", 16 – 18 мая 2019, Санкт-Петербург, Том III, с. 106-109.

Y.Y. Kedruk, L.V. Gritsenko, Kh.A. Abdullin, Hydrothermal Synthesis of ZnO-CuO Nanocomposites for Photocatalytic Application, Международная конференция «The 7th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems (INESS-2019)», Алматы, 7-9  августа 2019 г., с. 89.

Y.Y. Kedruk, L.V. Gritsenko, Kh.A. Abdullin, Effect of Heat Treatment on the Optical Properties of ВZO Thin Films, Международная конференция «The 7th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems (INESS-2019)», Алматы, 7-9  августа 2019 г., с. 90.

Y.Y. Kedruk, L.V. Gritsenko, G. Cicero, Kh.A. Abdullin, Effect of Synthesis Temperature on the Properties of ZnO - CuO Composites, Международная конференция «SCON 2nd International Conference on Nanotechnology»,18-19  ноября 2019 г., Амстердам, Нидерланды, с. 92.

Тулегенова,А.Т. Исмаилов Д.В., Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А., Варьирование свойств массивов наностержней и тонких пленок ZnO в зависимости от режимов синтеза и термообработок, Вестник КазНИТУ, 2019, №4 (134),  с.629-635

Сагадатова Н.Ж., Кедрук Е.Ю., Байгаринова Г.А., Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А., Гидротермальный синтез нанокомпозитов ZnO/CuO для применения в фотоиндуцированной деградации органических соединений, Вестник КазНИТУ, 2019, №6 (136),  с.654-661.

Диссертация Кедрук Е. Ю. PhD "Низкотемпературные методы синтеза и функциональные свойства широкозонных полупроводниковых материалов" 

Автор 5 типовых учебных программ, четырёх инновационных патентов на изобретения:

Абдуллин Х.А., БакрановН.Б., Габдуллин М.Т., Кудайбергенов С.Е., Кумеков С.Е., Мухамедшина Д.М., Подрезова (Гриценко) Л.В., «Способ получения массивов наностержней оксида цинка», Патент на изобретение РК 26062 от 04.11 2011, Гос. № 2011/1145.1, авторское свидетельство №74881

Кумеков С. Е., Абдуллин Х. А., Теруков Е. И., Гриценко Л.В., Адилов Ш. Р. Афанасьев В.П., Саитова Н.К., «Способ получения полупроводникового тонкоплёночного гетероперехода», Патент на изобретение РК 32644 от 05.02.2018,удостоверение автора № 101032

Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Калкозова Ж. К., Гриценко Л.В., Кумеков С.Е., Мукаш Ж.О., Ильин А.П., «Способ повышения интенсивности фотолюминесценции оксида цинка», Патент на изобретение РК 32900 от 25.06.2018,удостоверение автора № 102853.

Патент на изобретение РК 35707 «Способ получения фотокаталитически активных порошков оксида цинка» Кедрук Е.Ю., Палтушева Ж.У., Гриценко Л. В., Абдуллин Х.А.., выд. 10.06.2022, заявка № 2021/0249.

Монография Гриценко Л.В., «Методы получения и исследования тонких плёнок и слоёв оксидных полупроводников», КазНИТУ, Алматы,   ISBN 978-601-323-149-5. – 2019г.

Ағылшын оқулығы Gritsenko L.V., Baigisova K.B., “Physics II. Magnetism, Optics, Atomic physics, Nuclear physics”, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. – 2019г., 126c.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1.МОН РК ГФ тема: «Разработка методов получения тонких плёнок и слоёв оксидных полупроводников». 2015-2017гг.

2. МОН РК ГФ тема: «Синтез и исследование свойств низкоразмерных полупроводниковых материалов для создания высокочувствительных биосенсоров»». 2020-2022гг.

На текущий момент имеется 2 докторанта PhD.