Букабаева Бакытгуль Ердесбаевна

Букабаева Бакытгуль Ердесбаевна

Филология ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Жобаларды басқару институты

Шет тілдер кафедрасы

Email: b.bukabayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-нің, Шет тілдері кафедрасының қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты.

Біліктілігі – ағылшын тілінің мұғалімі,   30,жылдық  еңбек өтілімі бар оқытушы.

Педагогикалық еңбек жолымды 1993 жылы Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде оқытушы  лауазымында бастадым. 1993-2008 жылдар аралығында Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ағылшын филологиясы кафедрасында оқытушы, аға оқытушы, «Лингвистикалық орталық» жетекшісі, АҚШ Бейбітшілік Корпусы волонтерының кураторы, Халықаралық қатынастар факультетінің оқу ісі жөніндегі декан орынбасары,  зерттеуші-машықтанушы, 2008 жылдан 2012 жылға дейін Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ-нің лингвистика және кәсіби коммуникациясы кафедрасының доценті,  2012-2016 жж. аралығында Абай атындағы ҚазҰПУ-нің кәсіби шеттілдік коммуникациясы кафедрасының меңгерушісі, 2016-2020 жж. аралығында ағылшын тілі кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқардым.

2020 ж. бастап Сәтбаев Университетінде «Шет тілдері» кафедрасының  қауымдастырылған профессорымын.

Линвистика (сөйлеу онтогенезі), CLIL салалары бойынша 30 астам ғылыми-әдістемелік еңбектің авторымын.

Білімі

1988-1993 жж.– Алматы шетел тілдері педагаогикалық институты, ағылшын тілі факультеті  Мамандық: ағылшын тілі  Біліктілігі:  ағылшын тілі мұғалімі.    

1994-1999 жж.– Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Мамандық: әлеуметтік-мәдени сервис және туризм.  Біліктілік: туризм және отель менеджері. 

2007 жылы тіл теориясы мамандығы бойынша «Сөйлеу әрекеті онтогенезінде лексикалық мағынаның қалыптасуы және дамуы» тақырыбында диссертация қорғадым.  Ғылыми дәреже – филология ғылымдарының кандидаты.  

Ғылыми жобалар

Сөйлеу онтогенезі

Шетел тілін оқыту әдістемесі

Ғылыми жобалар

Пән мен тілді кіріктіріп оқыту мәселесі (CLIL) 

Жарияланымдар

1.The model of CLIL teacher training and retraining Center in the content of multilingual education. Laplage em Revista (International) vol. 7 No. Extra D, 2021, p. 528-536 ISSN: 2446-6220

2.Modeling of Teaching Content in a Foreign Language at the University  Based on CLIL Approach. REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ISSN: 2146-0353 ● © RIGEO ● 11(5), SPRING, 2021

3. EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE METHODOLOGY OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING IN THE TRAINING AND RETRAINING CENTER FOR CLIL TEACHERS. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 09/01-VII, 2019,      p.49-53 ISSN 1804-7890

4. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогтің  құзыретінің қалыптасуы мен дамуы (CLIL технологиясы негізінде). Вестник КазНПУ имени Абая. Сер.Педагогические науки. - 2021-№3(71). – С.38-46.  ISSN 1728-5496

5. Қазақстанның жоғары оқу орындарын Модернизациялау жағдайында «академиялық жазылым» пәнін енгізудің өзектілігі American Science Journal DOI: 10.31618/asj. 2707-9864. 2021. 1.51 ISSN – 2707-9864

6. Предметная компетенция специалиста CLIL. STUDII ŞI CERCETĂRI FILOLOGICE.SERIA LIMBI STRĂINE APLICATE. NR. 18, 2019. p.56-60. PITEŞTI. ISSN–L 1583-2236.e-ISSN 2344-4525. 

7.  The development of grammatical meaning in the formation of lexical meaning in ontogenesis of speech act. IІ Международная научно-практическая конференция  "Вызовы современности и стратегии развития общества в условиях новой реальности" 23.03.2021 РИНЦ, стр.175-182 — eLIBRARY ID: 45753895, DOI: 10.34755/IROK.2021.59.25.032.

8. ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ. НАУКА И МИР Международный научный журнал, № 6 (70), 2019, Том ІІ стр. 57-60, ISSN 2308-4804.

9.  Сөйлеу әрекеті онтогенезінде лексикалық мағынаның қалыптасуындағы ұлттық ерекшеліктердің алғашқы көрінісі. Ғылым.Әйел. Қоғам №2, 2021 ж –С 49-54  ISSN 2307-7891

10. Учебная программа Английский язык для 5-9 классов общеобразовательной школы. НАО имени Ы.Алтынсарина, 2010 Астана (со-авторство)

11. STAR мемлекеттік қызметшілерге арналған ағылшын тіліндегі деңгейлік оқулық Негізгі оқулық 1-деңгей. «Жазушы», Алматы 2013 ж. (авторлық ұжым).