AP09058419 Машиналық оқыту негізінде кеуек масштабында жыныстардың еру режимдерін ескере отырып, кеуекті ортаның сипаттамаларын болжау

Ғылыми жетекші – Асилбеков Бакытжан Калжанович

Өзектілігі

Жобаның өзектілігі мынада: ҒЗЖ аясында әр түрлі еріту режимдерінде (айдау жылдамдығы және қышқыл концентрациясы) карбонатты өзек үлгілерінің кеуекті ортасының сипаттамаларын (абсолютті және салыстырмалы фазалық өткізгіштігі, капиллярлық қысым) анықтау үшін машиналық оқыту алғаш рет қолданылады).

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты - машинаны оқытуды қолдана отырып, кеуек масштабында әр түрлі еріту режимдерінде (айдау жылдамдығы және қышқыл концентрациясы) кеуекті ортаның сипаттамаларын (абсолютті және салыстырмалы фазалық өткізгіштігі, капиллярлық қысым) анықтау.

Күтілетін нәтижелер

 1. Машиналық оқытуды пайдалана отырып, әртүрлі еріту режимдерінде карбонатты Керн үлгілерінің негізгі сипаттамалары (абсолютті өткізгіштігі, кеуектілігі, кеуектердің байланыстылығы, кеуектердің мөлшері бойынша таралуы және сұйықтықтармен қалдық қанығуы) айқындалатын болады.

 2. Машиналық оқытуды қолдана отырып, әртүрлі еріту режимдеріндегі карбонатты өзек үлгілері арқылы екі фазалы сұйықтықтың ағымының негізгі сипаттамалары (салыстырмалы фазалық өткізгіштік және капиллярлық қысым) анықталады.

 3. Машиналарды оқыту әдістері арқылы алынған нәтижелерді эксперимент және сандық модельдеу нәтижелерімен талдау және салыстыру.

 4. Зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми мақалалар (12-ден астам мақала, оның 2-уі нөлдік емес импакт-фактормен, 1 монография).

Қол жеткізілген нәтижелер

Аналитикалық жұмыстардың нәтижелері талқыланады, тау жыныстарының минералды құрамы, олардың әр түрлі концентрациядағы HCL қышқыл ерітінділерімен әрекеттесу ерекшеліктері туралы мәліметтер жасалады, қышқыл құрамын айдағаннан кейін мұнай бойынша түпкілікті өткізгіштіктің критерийлері, PVbt жарылысына дейін сорылған қышқылдың кеуек көлемінің мөлшері, сондай-ақ қышқылды өңдеу нәтижесінде коллектор құрылымының өзгеру ерекшеліктері бағаланады. Микрокомпьютерлік томография арқылы қышқылды айдауға дейін және одан кейін қарастырылған 5 карбонатты коллектор үлгілерінің сандық үш өлшемді микротомографиялық модельдері алынды. Зерттеудің жаңалығы, осы жұмыс аясында ерітіндідегі тұз қышқылының әртүрлі массалық концентрациясы кезінде сыналған үлгілердің қуыс-кеуек кеңістігінің өзгеруіне айдау жылдамдығының өзгеруінің кең диапазонының әсері алғаш рет зерттеледі.

Зерттеу тобының мүшелерінің идентификаторларымен аты-жөні

 1. Асилбеков Бакытжан Калжанович, Ғылыми жетекші
 2. Кудайкулов Азиз Анарбекович, Орындаушы
 3. Кульджабеков Алибек Бахиджанович, Жетекші ғылыми қызметкер
 4. Акашева Жибек Кайратовна, Ғылыми қызметкер
 5. Болысбек Дәрежат Әбілсеитұлы, Ғылыми қызметкер

Басылымдар тізімі

 1. Авторское свидетельство № 9505 «Обзор экспериментальных методов анализа структуры пористых сред и процессов, происходящих в них» от «29» апреля 2020 года. Автор: Болысбек Д.Ә.

 2. M. Kurmanseiit, N. Shayakhmetov, A.B. Kuljabekov, T. Imankulov, Three Dimensional Modeling Of Enhanced Oil Recovery With Surfactants And Displacement By Polymers Based On Streamline Si, ECMOR XVI - 16th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery - 2018.

 3. Bolysbek D., Turalina D.E. «Research with purpose of finding optimal variant of the guide blades of the vortex wind power installation», Proceedings of the conference "Alternative Energy Sources, Materials and Technologies (AESMT’18)" 2018, Plovdiv.

 4. Болысбек Д.Ә., Туралина Д.Е. «Құйынды жел қондырғысындағы бағыттаушы қалақшаларының тиімді нұсқасын анықтау мақсатындағы зерттеу жұмыстары», Сборник материалов V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения», 2017.

 5. Болысбек Д.Ә., Туралина Д.Е. «Құйынды желэнергетикалық қондырғысының энерготиімділігін арттыруға арналған зерттеулер», Сборник материалов по  Международной научной конференции студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» Алматы, Қазахстан, 2018.

 6. Kudaikulov A., Kaltayev A., Josserand C. Molecular Dynamics - Continuum Hybrid simulation of water transport through carbon nanotube membranes // Abstracts of the International «Nanotech France 2016». – Paris, France, 2016. 241 p.

 7. Kudaikulov A., Josserand C., Kaltayev A. Numerical Investigation of Fingering Pattern Formation During the Flow of Two Immiscible Fluids in a Channel // Известия НАН РК. Серия физико-математическая. – Алматы, 2016. - №4(308). С. 86-90.

 8. Kudaikulov A., Josserand C., Kaltayev A. Numerical investigation of the Saffman-Taylor instability // Вестник КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. – Алматы, 2016. - №5(117). С. 225-229.

 9. Болысбек Д.Ә., Туралина Д.Е. «Табалдырық тəріздес бөгеттен ағатын сұйықтың ағыс ерекшелігін зерттеу», Сборник материалов по Международной научной конференции студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» Алматы, Қазахстан, 2016.

 10. Kudaikulov A., Josserand, C., Kaltayev A. Theoretical and Numerical Prediction of the permeability of fibrous porous media // Abstracts of the International Conference CITech. – Almaty, 2015. – P. 149.

 11. Kudaikulov A., Josserand C., Kaltayev A. Theoretical and Numerical Prediction of the Permeability of Fibrous Porous Media // Mathematical Modeling of Technological Processes. Series of Communications in Computer and Information Science. – Springer, 2015. – Vol. 549. P. 85-93.

 12. Авторское свидетельство на «Программное обеспечение StrataStream для трехмерного моделирования добычи урана подземным выщелачиванием с применением метода линий тока» №0957 от 23 мая 2016 г., ИС 004556. Авторы: Калтаев А., Тунгатарова М.С., Кульджабеков А.Б., Құрмансейіт М.Б., Қолдас Ә.Б, Айжулов Д.Е.

 13. Авторское свидетельство на «Программное обеспечение StrataGeo для построения трехмерной геологической модели урановых месторождений по скважинным данным» №0942 от 20 мая 2016 г., ИС 004542. Авторы: Калтаев А., Тунгатарова М.С., Кульджабеков А.Б., Құрмансейіт М.Б., Қолдас Ә.Б, Айжулов Д.Е.

Университеттің ғылыми жобалары

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту