AP08053222 Күрделі тау-кен және геологиялық жағдайларда ұңғымаларды бұрғылау тиімділігін арттыру үшін гидро-импульсті генераторды жаса

Ғылыми жетекші – Ахымбаева Бибинур Сериковна

1. Өзектілігі

Ұңғыманың түбінен берілетін соққы импульстарының арқасында жарықтар пайда болатын және әсер етудің динамикалық күшін арттыратын гидравликалық импульсті генераторды (жоғары импульсті су соққысы) дамыту, сәйкесінше, қойнауқаттың мұнай беруін және бұрғылау жылдамдығын арттыруға көмектеседі, бұл әринеде, өзекті мәселе болып табылады.

2. Жобаның мақсаты

Минералды шикізатты өңдеу мақсатында пайдалы қазбаларды өндіру және кен орындарын сынау үшін гидро-импульсті генераторды дамыту және құру.

3. Күтілетін нәтижелер

Бөлімде мынадай ақпарат, оның ішінде осы конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес көрсетіледі:

1) жобаның нәтижелері Қазақстан Республикасында да, жақын және алыс шетелде де ғылыми еңбектер жинақтарында немесе журналдарда жариялануы керек;

2) шетелдік баспаларда кітаптар / тарауларды кітаптар түрінде шығару жоспарланбайды

3) кітаптарды / тарауларды кітаптарға қазақстандық баспаларда шығару жоспарланбайды;

4) монографияларды жариялау - 2 монографияны шығару жоспарлануда;

5) нәтижелерді Еуропалық патенттік ведомствода патенттеу жоспарлануда;

6) алынған нәтижелерді (Қазақстанда немесе еуразиялық патенттік ведомствода) патенттеу жоспарланған;

7) ғылыми және әлеуметтік-экономикалық нәтиже жаңа жұмыс орындарын ұсынатын, өнеркәсіптік шикізаттан өнімді қайта өңдеуге және өндіруге жаңа инвестициялар тартуға мүмкіндік беретін гидро-импульсті генератор өндіретін зауытты құрудан тұрады, сол арқылы тау-кен металлургия секторының әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсер етеді.  Нәтижелердің практикалық маңыздылығы бұрғылау құнын 25-30% дейін төмендету, ену тиімділігін 45-100% -ға арттыру;

8) алынған ғылыми нәтижелердің қолданысы және / немесе коммерциализациясы - күрделі геологиялық жағдайларда ұңғымаларды бұрғылау үшін пилоттық өндіріске пилоттық импульсті генератор енгізіледі, бұл ұңғымаларды бұрғылаудың қауіпсіздігі мен өнімділігін және тиімділігін арттырады. Жобаны іске асыру барысында алынған нәтижелер кез-келген түрдегі пайдалы қазбалар кен орындарын игеруде қолданыла алады. Бұл жабдықты коммерцияландыру жабдықты сатудан да, гидро-импульстік генератормен бұрғылау қызметінен де тұруы мүмкін.

9) нәтижелердің мақсатты тұтынушылары, соның ішінде тау-кен металлургия секторының құрамы. Жобаға және оның түпкілікті нәтижесіне қызығушылық танытқан компаниялар: «Волковгеология» АҚ, «Казнефтепроект» ЖШС;

10) тәуекелдерді қамтитын серпінді нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігі; ғылым мен техниканың дамуына әсер ету - жоба бойынша зерттеу нәтижелері көпжақты ұңғымаларды бұрғылаудың технологиялық процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді;

11) жұмыс нәтижелерін әлеуетті пайдаланушылар, ғалымдар қауымдастығы және қалың жұртшылық арасында тарату - жұмыс нәтижелері ғылыми халықаралық баспасөзде жарияланған халықаралық және республикалық конференцияларда баяндалады. Жобаның соңғы кезеңінде өнімді жылжыту бойынша бірқатар іс-шаралар өткізу жоспарланған.

4. Зерттеу тобының мүшелерінің идентификаторларымен аты-жөні

 1. Ахымбаева Бибинур Сериковна – ғылыми жетекші -
 1. Наурызбаева Дильда Кенжехановна  - Бас ғылыми қызметкер
 1. Исмаилова Джамилям Абдулахатовна – жетекші ғылыми қызметкер
 1. Маулетбекова Булбул Кусманкызы – аға ғылыми қызметкер

5. Басылымдар тізімі

 1. Ахымбаева Б.С., Жұмагұлов. Т.Ж., Абжаев М.М., Атмосфералық ауада мұнай және қадыктарының балануы кезінде зиянды заттардың таралу қарқындылығын аныктау Вестник Казахстанско-Британского технического университета №1, с. 35-39,  Алматы 2011
 2. Ахымбаева Б.С., Орынгожин Е.С., Молдабаева Г.Ж., Крупномасштабная взрывная отбойка - преимущества и недостатки (обзор). Вестник Казахстанско-Британского технического университета № 2 (17) Алматы 2011 с. 13-17 
 3. Кабдулова Б.С., Шалбаев Н.Б., Исмаилов А.А. Кабдулова Б.С.Сборник тезисов студентов и магистрантов. Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии.  Технология бурения на депрессии в условиях АНПД с целью повышения нефтеотдачи. Четвертая Международная научно-практическая конференция. Алматы, КБТУ, 23-24 февраля, 2012.
 4. Kabdulova  B.S., Seitmaganbetov S.R., Research supervisor MSc Akhymbayeva  B.S. «Way of preservation wellbore's straightforward direction in the percussive-rotary drilling»  Международная научно-практическая конференция.Москва 11-13 November 2013
 5. Кабдулова Б.С.К вопросу оптимизации работы фонда добывающих скважин блоков 5,5а месторождения Узень. Вестник Казахстанско-Британского технического университета № 3(30) с.5-10, Алматы 2014г.
 6. Кабдулова Б.С., Сейтмаганбетов С.Р. Технология вращательно-ударного способа бурения для обеспечения прямолинейности ствола скважины. The VI International scientific & practical conference “Innovative development problems in oil & gas industry” February 20-21, 2014 KBTU, Almaty
 7. «Гидроударник» Инновационный патент № 29033 на изобретение -  реестр изобретений РК 23.09. Астана 2014г.
 8. Mussabayev M.O Kabdulova  B.S.Mathematic analysis of hydraulic oscillation circuit when hydropercussion drilling. European applied sciences. №1 2014 (January), Stuttgart, Germany,0,2
 9. Mussabayev M.O., Kabdulova B.S., Tickebuyev T.A The hydraulic resonant camera and hydraulic oscillatory contour when drilling by hydrodrummers of prospecting wells.  International Journal of Chemical Sciences, Индия, 12(3),2014,785-796 0,3
 10.  Kabdulova B.S., Yessenbayev N. Design and implementation of new method of reservoir recovery enhancement with use of rotary – percussive drilling for opening of deposits with hard-extractable hydrocarbons and low – permeable properties. Petroleum Congress and Career Expo, Krakow, 22-24 April 2017. Sabitova D. K. Exploration Potential of Coalbed Methane in Karaganda Field, Modern Applied Science; Vol. 9 No.6; 2015. ISSN 1913-1844 E-ISSN 1913-1852 Published by Canadian Center of Science and Education.
 11.  Sabitova D. K. Compilation of geological studies for exploration and production of coalbed methane in the Karaganda coal basin. Herald of the Kazakh-British Technical University; Almaty, № 2 (37), 3 (38), ISSN 1998-6688.
 12.  Sabitova D. K. Legal considerations of coalbed methane production as energy resource in Kazakhstan. Herald of the Kazakh-British Technical University; Almaty, № 2 (37), 3 (38), ISSN 1998-6688.
 13.  Sabitova D. K. Practice of preliminary methane extraction from coal seams Karaganda coal basin scope. VESTNIK KazNRTU, Almaty, № 5 (117).
 14.  Sabitova D. K. Perspectives for the development of coalbed methane in Karaganda. Proceedings of the Sixth International Scientific & Practical Conference, Innovative Development Problems in Oil & Gas Industry. Almaty, KBTU, February 20-21, 2014.
 15.  Сабитова Д. К. О перспективах добычи угольного метана на ряде участков карагандинского угольного бассейна. Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов; тезисы докладов; шестой международный симпозиум, научная станция РАН в г. Бишкеке, 23-29 июня, 2014.
 16.  Sabitova D. K. Advanced degassing of coalbed methane of Karaganda coal basin. Материалы XVIIмолодёжной международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, г. Санкт-Петербург, 20-21 сентября 2016 года.
 17.  Improvement of uniform oil displacement technology on the example of Kazakhstani fields. Journal of Environmental Management and Tourism, Volume IX, Issue 3(27), Summer 2018, Germany, ISSN: 2068-7729, БД Scopus. Р.
 18.  An analysis of reservoir properties of Uzen gas and oil field. Вестник КазНИТУ №2 (114), 2016г. Алматы, РК ISSN: 1680 – 9211.
 19.  Анализ методов воздействия для увеличения нефтеотдачи в неоднородных по проницаемости пластах. Вестник КазНИТУ №1 (125), 2018г. Алматы, РК. ISSN: 1680 – 9211.
 20.  Экспериментальные исследования равномерного профиля вытеснения нефти водой в неоднородных по проницаемости пластах. Вестник КБТУ №1 (2018) , том 15, 2018г, Алматы, ISSN 1998-6688. С.16-22.
 21.  Анализ применения методов поддержания пластового давления в неоднородных пластах. Вестник КазНИТУ №4 (128), 2018г. Алматы, РК. ISSN: 1680 – 9211.
 22.  Увеличение нефтеотдачи в неоднородных по проницаемости пластах. XIV Международная научно-практическая конференция «Advances in Science and Technology» 2018 г., Москва, РФ, ISBN 978-5-6041034-3-2
 23.  Равномерное вытеснение нефти в неоднородных по проницаемости пластах. XX Международная научно-практическая конференция «World science: problems and innovations», часть 1, 2018 г. Пенза, РФ, ISBN978-5-907068-38-4
 24.  Научный постер «Термическая стабильность углеводородов в пластовых условиях: кинетика химических реакций, транспорт в пористой среде». (Институт CARNOT, Научное Ателье, Нанси, Франция, 27 мая 2014)
 25.  «Новый подход к изучению метанового газа угольных пластов в Казахстане», EGU Генеральная Ассамблея, Вена, Австрия, Апрель, 2011.
 26.  «Добыча метанового газа угольных пластов в Казахстане», 2nd Международная Научная Конференция, Москва, РФ, 7-8 Декабря, 2010. изучению метанового газа угольных пластов в Казахстане», EGU Генеральная Ассамблея, Вена, Австрия, Апрель, 2011.
 27.  «Добыча метанового газа угольных пластов в Казахстане», 2nd Международная Научная Конференция, Москва, РФ, 7-8 Декабря, 2010. их совершенствования. УДК 622.24, Журнал Национальной академии наук Республики Казахстан, 2018.
 28.  Д.Д.Абильдабекова, Д.Р. Коргасбеков, Ж.Б. Байбусинова Сборник научных трудов международной научно-практической конференции "Геологоразведочное и нефтегазовое дело в XXI веке: технологии, наука, образование".Алматы, Ноябрь 2016
 29.  A.B. Idirissov, Ж.Б. Байбусинова. Petroleum play risk analysis of Ustyurt basin Сборник научных трудов международной научно-практической конференции "Геологоразведочное и нефтегазовое дело в XXI веке: технологии, наука, образование". Алматы, Ноябрь 2016.
 30. Aleksandr Ivakhnenko, Meruyert Makhatova, Arkhat Kalbekov, Anel Moldagereyeva, Zhanar Baibussinov. Coalbed methane reservoir characterization using magnetic susceptibilityНаучный электронный журнал EGU - European Geosciences Union - Европейский союз наук о Земле; Geophysical Research Abstracts. Vol. 18, EGU2016-16409, EGU General Assembly, held 17-22 April, 2016 in Vienna Austria, p.16409, 04/2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License Мырзахметов Б.А., Бейсенов Б.С., Токтамисова С.М., Сарыбаев Е.Е.Маулетбекова Б.К. Электромеханический стенд для испытания станков-качалок. Труды международной конференции «Ежегодные Сатпаевские чтения», Алматы, КазНИТУ, 12-14 апреля 2017г.Стр.464-467.
 31. Маулетбекова Б.К., Елемесов К.К. Способы и проблемы смотки горячекатаных полос. Сборник трудов Международной научно-педагогической конференции «Инновационное развитие горно-металлургического комплекса» г.Алматы 2017, стр 80-83.
 32. Мырзахметов Б.А., Столповских И.Н., Егембердиев Р.И., Маулетбекова Б.К. Стенд для имитации реальных условий эксплуатации при испытаниях балансирных приводов штанговых насосов. Сб. трудов ХV международной научно-технической конференции «Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности», г.Екатеринбург, УГГУ, 20-21 апреля 2017 г., стр 20-21.

Университеттің ғылыми жобалары

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту