Жанкелді Әділет Жанкелдіұлы

Жанкелді Әділет Жанкелдіұлы

Ph.D. докторы

Ассистент-профессор

Энергетика және машина жасау институты

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасы

Email: a.zhankeldi@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

08.10.2018ж. бастап 31.05.2019ж. дейін А.Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік инженерия институтының «Стандарттау, сертификаттау және машина жасау технологиясы»  кафедрасының тьюторы.

01.06.2019ж. осы уақытқа дейін А.Бүркітбаев атындағы өндірістік автоматтандыру және цифрлау институтының «Өндірістік инженерия» кафедрасының тьюторы.

Білімі

Жоғары:

 Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2009-2013 жж., 050712 – Машина жасау мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры,

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2013-2015 жж., 6М071200 – Машина жасау мамандығы бойынша техникалық ғылымдар магистрі,

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, 2015-2018 жж., 6D071200 – Машина жасау мамандығы бойынша PhD докторы.

Ғылыми жобалар

1) Жаңа конструкциялы жұдырықшалы-бұрамалы баспақты өндіріске енгізудің мүмкіншіліктерін зерттеу

Жарияланымдар

1. Е.С. Аскаров, Ә.Ж. Жанкелді, Б.Т. Муртазина. Кривошипный пресс – проблемы эксплуатации и пути их решения. Вестник КазАТК № 4 (99), 2016, г. Алматы, ISSN 1609-1817

2. Е.С. Аскаров, Ә.Ж. Жанкелді. Кулачково-винтовой пресс – силовой расчет. Вестник КазАТК № 2 (101), 2017, г. Алматы, ISSN 1609-1817

3. Е.С. Аскаров, Ә.Ж. Жанкелді, Д.К. Курмангали, А.М.Мырзахан. Кулачково-винтовой пресс с увеличенным ходом. Вестник КазАТК № 4 (103), 2017, г. Алматы, ISSN 1609-1817

4. Е.С. Аскаров, Ә.Ж. Жанкелді, Ж.Е.Асқар. Кулачково-винтовой пресс-автомат с нижним расположением привода. Вестник КазАТК № 1 (104), 2018, г. Алматы, ISSN 1609-1817

5. E. Askarov, A. Zhauyt, Zh. Abilkaiyr, A. Zhankeldi, B. Naurushev. A new type cam-screw mechanical press. Proceedings of 16th International Scientific Conference Engineering for rural development, 2017, Jelgava, Latvia 

6. E. Askarov, A. Zhankeldi, B. Absadykov, G. Smailova. Design features of a cam-screw press with a large effort. News of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. Volume 5, Number 431 (2018)