Nurbekova Gulnazira Dzhalilovna

Nurbekova Gulnazira Dzhalilovna

Candidate of Pedagogical Sciences

Senior Lecturer

Institute of Project Management

Department of Foreign Languages

Email: g.nurbekova@satbayev.111

Professional biography

 Since 2017 a Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages at Satbayev University.

2015-2017 - Head of Department of the Methodological Management, Kazakh Abylai Khan University of international relations and world languages

2013-2015- Advisor to the Rector, Kazakh Abylai Khan University of international relations and world languages

2007-2013 - Scientific Secretary of the Academic Council, Kazakh Abylai Khan University of international relations and world languages

2005-2007- Associate Professor, Department of the Methodology, Kazakh Abylai Khan University of international relations and world languages

2002-2005 - Senior Lecturer, Department of the Methodology, Kazakh Abylai Khan University of international relations and world languages;

1995-2002 - Lecturer, Department of the Methodology, Kazakh national university of international relations and world languages;

Education

2013-2014 - Internship in London, Brunel University.

2010-2012- Kazakh Ablai Khan University of international relations and world languages, Qualification: "Foreign Language: two foreign languages".

2002 - Presented the thesis on the specialty “Theory and methodology of training and education” Candidate of Pedagogical Sciences.

1990-1995 - Kazakh national university of international relations and world languages German Language Department, Qualification: “German and Arabic Teacher”.

Scientific projects

Methodology of Foreign Language Education

Publications

1. Методология методического исследования. Типовая программа. «6N0019 - Иностранный язык: два иностранных языка». Магистратура 3 кредита. Алматы, 2007 в соавторстве.

2. Некоторые проблемы развития трехъязычия в РК «Творческое осмысление прошлого - шаг в будущее». Алматы «Эдельвейс», 2008г., 435-441 стр.

3. Шетел тілін оқыту үрдісінде студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы. «Қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі когнитивті лингвистика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 23-24 қараша 2018 ж. 247-250 б.

4. Студенттердің мәдениетаралық қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыруда сурет көрнекілігін қолдану. «Қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі когнитивті лингвистика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 23-24 қараша 2018 ж. 253-256 б.